بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25104

چکیده
  استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبرو ست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیاری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان در آزمایشی به صورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است. تیمارها شامل چهار رقم انجیر خوراکی (سبز، سیاه، شاه انجیر و متی) و چهار سطح ...  بیشتر