ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار(Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

ولی ربیعی؛ مینا سعادتی؛ رقیه عظیم خانی؛ سجاد جعفری؛ سمیه محمدی

دوره 44، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 109-118

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.30409

چکیده
  انار یکی از مهمترین میوه‌هایی است که ایران مرکز و کشت و کار آن در دنیا بشمار می‌رود و غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار دنیا در ایران وجود دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 نمونه انار مربوط به شهرستان طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی از برگ‌ها استخراج، و از نظر ویژگی های کمی و کیفی در واکنش PCR، مورد ...  بیشتر