بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 145-152

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25106

چکیده
  در این تحقیق وضعیت جوانه‌زنی دانة گرده در شرایط درون شیشه‌ای و همچنین چگونگی رشد لولة گرده در گرده‌افشانی با گرده‌های مختلف (گرده خودی و گرده سه ژنوتیپ شاخص زردآلو با شماره‌های «269»، «416» و «464») تحت شرایط کنترل شده از لحاظ دما، رطوبت و نور در چهار رقم زردآلو به نام های «شصتمی دو»، «ابراهیم کلجاه»، «سفید رضائیه» و «رضی»، مورد مطالعه ...  بیشتر