بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

2 ، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

4 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی

چکیده

در این تحقیق وضعیت جوانه‌زنی دانة گرده در شرایط درون شیشه‌ای و همچنین چگونگی رشد لولة گرده در گرده‌افشانی با گرده‌های مختلف (گرده خودی و گرده سه ژنوتیپ شاخص زردآلو با شماره‌های «269»، «416» و «464») تحت شرایط کنترل شده از لحاظ دما، رطوبت و نور در چهار رقم زردآلو به نام های «شصتمی دو»، «ابراهیم کلجاه»، «سفید رضائیه» و «رضی»، مورد مطالعه قرار گرفت . در زمان‌های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) پس از گرده‌افشانی کنترل شده، مادگی گل‌ها در محلول FAA نگهداری شده و پس از طی مراحل آماده سازی نمونه ها، روند رشد لولة گرده با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام مورد مطالعه، از نظر تمامی ویژگی‌های مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند. بیشترین درصد جوانه‌زنی دانة گرده در شرایط درون‌شیشه‌ای در رقم سفید رضائیه و کمترین آن در رقم رضی مشاهده شد. از نظر تعداد دانه گرده جوانه زده در سطح کلاله نتایج حاصله بیانگر معنی دار بودن اثر متقابل رقم با نوع گرده بود. کاهش قابل ملاحظه در تعداد لوله گرده در بخشهای پایینی خامه در طی رشد اتفاق افتاد بطوریکه کمترین درصد لوله های گرده موجود در بخش تحتانی خامه در گرده افشانی با گرده خودی مشاهده شد. با توجه به وجود و یا عدم وجود لولة گرده در تخمدان در صورت استفاده از گردة خودی، خودسازگاری رقم شصتمی دو و همچنین خودناسازگا ری سایر ارقام مورد مطالعه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Pollen Tube Growth in Several Apricot Cultivars (Prunus Armeniaca L.)

نویسندگان [English]

  • jafar hajiloo 1
  • morteza golmohammadi 2
  • jaber panahande 3
  • hamid rahnemoon 4
چکیده [English]

In vitro pollen germination and also pollen tube growth dynamics in different pollination treatments under controlled temperature, humidity and photoperiodicity were studied regarding four cultivars (‘Shastomi - e - Do’, ‘Ebrahim - e - Kalajah’, ‘Sefid - e - Rezaeeieh’ and ‘Razi’) under self and under cross-pollination along with three superior genotypes (‘269’, ‘416’ and ‘464’) of apricot. Following 24, 48 and 72 hours after controlled pollination, pistils were fixed in FAA. Subsequently, pistils were rinsed several times with water, and autoclaved in a 5% sodium sulfite to be soflened. After being stained with aniline blue, pistils were examined through fluorescent microscopy. Results indicated significant differences among the studied cultivars for all the traits. The highest and lowest percentages of in vitro pollen germination were observed in cultivars ‘Sefid - e - Rezaeeieh’ and ‘Razi’ respectively. As for the number of germinated pollen grain at the stigma, results revealed significant differences regarding the interaction of cultivars and pollen source. A general decrease in the number of pollen tubes was observed at the end of the style, in a way that the lowest percentage of pollen tubes in the third part of the style was observed under self-pollination. Regarding the pollen tubes either reaching the ovary or not, the results established the self - compatibility of ‘Shastomi - e - Do’ and self - incompatibility in the case of the other studied cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apricot
  • controlled pollination
  • Pollen tube growth
  • Self - (in) compatibility