اثر اسید ان فنیل فتالامیک بر تشکیل میوه و برخی شاخص های مورفولوژیک حبه های چهار رقم انگور(Vitis Vinifera L.)

سیدضیاء نصرتی؛ مهدی حدادی نژاد؛ اله داد سلیم پور؛ رقیه جوانپور هروی

دوره 43، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.24864

چکیده
  انگور یکی از محصولات مهم باغبانی دنیا و ایران بوده و از لحاظ تنوع مصرف کم نظیر است. میوه نارس (غوره) تا کاملاً رسیده و حتی پیر به صورت های مختلف تازه خوری و خشکباری مثل مویز و کشمش و نیز برگ آن قابل استفاده می باشد. این طرح بمنظور بهبود کیفیت و کمیت تولید انگور در کشور و با هدف بکارگیری تنظیم کننده رشد اسید فنیل فتالامیک در جهت افزایش تشکیل ...  بیشتر