تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره

زهرا کریمی نافچی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ مصطفی مبلی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 11-20

چکیده
  به منظور بررسی روابط ژنتیکی توده‌‌‌های بومی پیاز ایران و مقایسه با برخی ارقام خارجی، از 15 جفت آغازگر ریزماهواره (SSRs) استفاده شد. بر اساس الگوی نواری حاصل، 12 جفت آغازگر ریزماهواره در 18 توده بومی و پنج رقم خارجی الگوی چند شکل و قابل امتیاز دهی تولید کردند. برای هر مکان ژنی تعداد آلل از دو تا شش آلل با میانگین 3/3 آلل متغیر بود و محتوی اطلاعات ...  بیشتر