بررسی اثر بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘

یونس مستوفی؛ عزیزه مسیب¬زاده؛ زهرا امام جمعه؛ محمد جوان نیکخواه؛ مریم دهستانی اردکانی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  انگور رقم شاهرودی به مدت 45 روز تحت شرایط بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته با چهار ترکیب گازی شامل هوای عادی (GC1)، O2 5% + CO210% (GC2) ، O215%+CO210% (GC3) و O260% + CO2 10%(GC4) و دو نوع پوشش پلی مریک شامل پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) در دمای oC1 و رطوبت نسبی 80-90% انبار شد. نمونه‌برداری هر 15 روز یکبار انجام شد و ویژگی‌های کیفی پس از 24 ساعت قرارگیری در دمای اتاق ...  بیشتر