اثر کمپوست زباله شهری بر تجمع پیرن و آنتراسن در میوه بادنجان

هادی شعبانی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی چیرانی؛ پروین رمضانی خرازی

دوره 41، شماره 1 ، تیر 1389

چکیده
  امروزه از کمپوست زباله شهری به طور فزاینده‌ای در کشاورزی به عنوان اصلاح‌کننده خاک و همچنین به عنوان کود آلی استفاده می‌شود. هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای طی مراحل کمپوست شدن زباله‌های شهری در آن تشکیل می‌گردد که دارای خاصیت سرطان‎زایی و جهش‌زایی می‌باشند. هدف از این آزمایش که در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ...  بیشتر