تأثیر پرتو تابی با UV-C بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت‎فرنگی (سلوا)

یونس مستوفی؛ ابوالفضل اصغری مرجانلو

دوره 41، شماره 1 ، تیر 1389

چکیده
  توت‎فرنگی به عنوان یکی از میوه‌های بسیار فساد پذیر در معرض حمله عوامل قارچی به ویژه قارچ بوترتیس سینرا (Botrytis cinerea) بوده بنابراین عمر انباری آن بسیار کوتاه می‌باشد. استفاده از ترکیبات شیمیایی مصنوعی برای کنترل پوسیدگی خاکستری توت‎فرنگی و سایر میوه‌هایی که به مصرف مستقیم انسان می‌رسند، دارای محدودیت‌هایی است. بنابراین استفاده ...  بیشتر