تأثیر پرتو تابی با UV-C بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت‎فرنگی (سلوا)

نویسندگان

چکیده

توت‎فرنگی به عنوان یکی از میوه‌های بسیار فساد پذیر در معرض حمله عوامل قارچی به ویژه قارچ بوترتیس سینرا (Botrytis cinerea) بوده بنابراین عمر انباری آن بسیار کوتاه می‌باشد. استفاده از ترکیبات شیمیایی مصنوعی برای کنترل پوسیدگی خاکستری توت‎فرنگی و سایر میوه‌هایی که به مصرف مستقیم انسان می‌رسند، دارای محدودیت‌هایی است. بنابراین استفاده از روش‌های غیرشیمیایی و سالم برای کنترل پوسیدگی خاکستری در محصولات باغبانی ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف کنترل قارچ بوترتیس سینرا با استفاده از نور فرابنفش در طول موج 254 نانومتر انجام گرفت. پس از آلوده سازی میوه‎ها با قارچ بوترتیس سینرا، نور فرابنفش در شدت‌های 0، 25/0، 75/0، 5/1، 5/2 و 5 کیلوژول بر مترمربع روی میوه‌های آلوده شده تیمار شد و میوه‌ها در دمای 3 درجه سانتیگراد انبار شدند. سپس شاخص‌های کیفی از قبیل میزان پوسیدگی، رنگ، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، شاخص رسیدگی، ویتامین C و درصد کاهش وزن، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تیمار فرابنفش در شدت‌های بهینه، از رشد قارچ بوترتیس سینرا جلوگیری کرده و در عین حال روی اکثر پارامترهای کیفی تاثیر مثبت دارد به طوری که میوه‌های تیمار شده با نور فرابنفش در شدت‌های بهینه در مقایسه با میوه‌های شاهد، میزان پوسیدگی قارچی پایین، سفتی بالا، ارزش‌های رنگی(L*، a*، b* و زاویه هیو) بهتر، درصد کاهش وزن کمتر، میزان مواد جامد محلول بیشتر، pH بالا و اسیدیته قابل تیتراسیون پایین تری داشتند. طبق نتایج می‌توان گفت که نور فرابنفش در شدت‌های بهینه، می‎تواند جایگزین مواد شیمیایی به خصوص قارچ‎کش‌ها در انبارمانی محصولات باغبانی بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of UV-C Radiation on Gray Mold Decay Control and Postharvest Quality of Strawberry (cv. Selva)

نویسندگان [English]

  • younos mostofi
  • Abolfazl Asghari Marjanlou
چکیده [English]

Strawberry as a very perishable fruit, is exposed to fungi pathogens especially Botrytis cinerea, thus its storage life is very limited. The use of synthetic chemical compounds to control gray mold on strawberry as well as on other fruits that are directly consumed by humans, have become less and less advisable. On the other hand the use of non chemical and safe methods of controlling gray mold in horticultural crops is essential and on the increase. The aim of this study was mainly the control of B. cinerea through application of Ultraviolet light at 254 nm. Following inoculation of fruits with B.cinerea, Ultraviolate light at 0.25, 0.75, 1.5, 2.5 and 5 Kj/M2 was applied on fruits and then they were stored at 3°C. Later on, the quality characteristics of the fruits (pH, TA, TSS/TA, Vitamin C, color, decay, weight loss) were assessed. The results indicated that UV-C treatment effectively controlled B. cinerea and had positive effects on some quality charactersistics. The treated fruits with UV-C at optimum doses encountered have low decay, high firmness, TSS and pH, more appropriate color values (L*, a*, b*, and hue angle), a low percentage of weight loss and a low TA as compared to control. According to the results, it can be concluded that UV-C light at its optimum doses can act as an alternative to synthetic chemical compounds, especially fungicides during storage of most horticultural crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • fungus
  • quality characteristics
  • strawberry
  • UV-C light