بررسی تنوع ژنتیکی و توارث‎پذیری عمومی توده‌های محلی هندوانه سیستان

محمدرضا ناروئی راد؛ مریم اله دو؛ احمد قاسمی؛ حمیدرضا فنایی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  به منظور حفاظت از ذخایر ژنتیکی و شناسایی نقاط قوت و ضعف توده‌های محلی سیستان و مقایسه آن با ارقام اصلاح شده، 53 توده محلی به همراه 3 رقم فرفاکس، شوگر بی-بی و چارلستون گری (شاهد) به صورت آزمایشی در سال 1386 در قالب طرح لاتیس مستطیل با دو تکرار اجرا گردید. صفات مورفولوژی شامل طول بوته، وزن میوه، وزن بذر، تعداد میوه، طول میوه، عرض میوه، درصد ...  بیشتر