نویسندگان

چکیده

به منظور حفاظت از ذخایر ژنتیکی و شناسایی نقاط قوت و ضعف توده‌های محلی سیستان و مقایسه آن با ارقام اصلاح شده، 53 توده محلی به همراه 3 رقم فرفاکس، شوگر بی-بی و چارلستون گری (شاهد) به صورت آزمایشی در سال 1386 در قالب طرح لاتیس مستطیل با دو تکرار اجرا گردید. صفات مورفولوژی شامل طول بوته، وزن میوه، وزن بذر، تعداد میوه، طول میوه، عرض میوه، درصد قند و عملکرد بودند. میزان تنوع فنوتیپی، ژنوتیپی، محیطی، توارث‎پذیری عمومی صفات، نسبت تنوع ژنوتیپی به محیطی، ضریب همبستگی صفات، رگرسیون گام به گام، تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی با استفاده از نرم-افزارهای Excell و SAS نسخه 1/9 محاسبه گردید. نتایج نشان داد ارقام و توده‎ها از نظر صفات طول میوه، عرض میوه، درصد قند و عملکرد اختلاف معنی‎داری در سطح 5 درصد داشتند. در مورد همه صفات، ضریب تنوع فنوتیپی از ضریب تنوع ژنتیکی بیشتر بود، که نشان‎دهنده تاثیر عوامل محیطی بر روی صفات مورد بررسی می‎باشد. نسبت تنوع ژنوتیپی به محیطی در همه صفات به جز صفت وزن بذر پایین بود. همبستگی فنوتیپی بین صفات، نشان داد که بین عملکرد و وزن میوه، طول میوه و عرض میوه همبستگی مثبت و معنی‎دار داشتند. تجزیه خوشه‎ای براساس صفات مورفولوژی توده‎های جمع‎آوری شده را به چهار گروه قابل متمایز تفکیک نمود. تجزیه به مولفه‌های اصلی صفات اشاره داشت به اینکه دو مولفه اول 36 و 19 درصد (55 درصد از کل) از تنوع کل را توجیه نمودند. 78 درصد از تنوع توسط پنج مولفه اول، قابل توجیه بود. در مولفه اول، صفت عرض میوه (54 درصد)، عملکرد (53 درصد)، وزن میوه (50 درصد)، طول میوه (37 درصد) و در مولفه دوم صفت تعداد میوه (52 درصد)، وزن بذر (48 درصد) و درصد قند (28 درصد) بیشترین تاثیر را در توجیه تنوع ژنتیکی دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Genetic Diversity and Broad Sense Heritability in Watermelon Accessions of Sistan

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza NarouiRad
  • Maryam AllahDo
  • Ahmad Ghasemi
  • HamidReza Fanaei

چکیده [English]

To conserve the genetic resources and identify the strong and weak points in Sistan watermelon accessions and compare these with improved cultivars of: Sugarbaby and Fairfax, an experiment was carried out, based on rectangular Lattic design of two replications in 2007. The morphological traits studied, included plant length, plant weight, seed weight, fruit number, fruit length, fruit width, sugar percentage and yield. Phenotypic, genetic and environmental variations, broad sense heritability, ratios of genetic variation and environmental variation, coefficient of phenotypic correlation, Stepwise Regression, Cluster Analysis and Principle Component Analysis, using Excell and SAS version 9.1 were carried out. Results showed that fruit length, fruit width, suger percentage and yield of cultivars and of accessions had exhibited different significances at 5% level. In all traits, coefficient of phenotypic variation was greater than coefficient of environmental variation, indicating the effect of environment on investigated traits. Ratio of genetic variation to environmental variation was low in all the traits, except for seed weight. Phenotypic correlation of traits, indicated positive and significant correlations between yield and fruit weight, fruit length and fruit width. Cluster Analysis Separated the accessions into two clusters. Results of Principle Component Analysis for traits, indicated that the first two PCs explained 36 and 19 percent of total variations, and the first five PCs explained 78% of total variations. In PC1 fruit width (54%), yield (53%), fruit weight and fruit length, and in PC2 fruit number (52%), seed weight and suger percentage contributed the widest in explaining the genetic variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cluster Analysis
  • principle component analysis
  • Stepwise regression
  • Watermelon