ارزیابی تاثیر انواع خاک پوششی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus L.)

داریوش رمضان؛ براتعلی سیاه سر

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 393-399

چکیده
  خاک پوششی سطح بستر کلونی شده توسط میسلیوم را پوشانده و نقش اساسی در تحریک و القاء توسعه اندام‌های گره‌ای در تولید قارچ دکمه‌ای دارد. به منظور استفاده از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و کاهش مصرف پیت در پرورش قارچ خوراکی، آزمایشی با هفده تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1389 در واحد تولیدی قارچ قوام، واقع در شهرستان شهریار ...  بیشتر

تاثیر بسترهای مختلف و مقادیر مختلف بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا

داریوش رمضان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ عبدالامیر معزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر بستر کشت و میزان بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد و در آن دو فاکتور بستر کشت و میزان بذر در سه سطح به اجرا درآمد. بستر کشت شامل کلش گندم، باگاس ...  بیشتر