بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مریم‌گلی استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری و اصفهان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

سمیه سادات سجادی؛ بهروز شیران؛ نواز خرازیان؛ سعد اله هوشمند؛ کریم سرخه

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  مریم‌گلی یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده نعناع، دارای نزدیک به 1000گونه گیاهی در دنیاست. این گیاه در صنایع داروئی، غذایی و بهداشتی و آرایشی دارای کاربرد وسیع است. شباهت بسیار بالای گونه‌های این جنس با یکدیگر موجب دشوار بودن شناسایی گونه‌ها و زیر‌گونه‌های این جنس بر اساس علائم فنوتیپی شده ‌است. یکی از روش‌های قوی برای شناسایی این ...  بیشتر