اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور تمر هندی و آکاسیا

اسماعیل خالقی؛ علیرضا دهقان؛ نور اله معلمی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  تمرهندی و آکاسیا از جمله درختان زینتی به شمار می‌آیند که به دلیل زیبایی در شکل، سایه‌دهی خوب و مقاومت بالا به گرما در فضای سبز مناطق گرم و خشک جایگاه مناسبی را پیدا کرده است. تمرهندی و آکاسیا از طریق بذر قادر به تکثیر می‌باشند ولی به دلیل وجود پوسته سخت بذر، جوانه‌زنی بذر و سبز شدن آنها به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس پژوهشی ...  بیشتر