ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای آن با روش‌های آماری چند متغیره، تعداد 25 توده خربزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک - زابل در قالب طرح مربع لاتیس در 2 تکرار کشت گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین صفات طول میوه، عرض میوه، وزن میوه، وزن بذر و عملکرد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی ساده میان صفات ...  بیشتر