بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن

ثریا مهدوی؛ قاسم کریم زاده؛ حسن مداح عارفی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این تحقیق، 8 نمونه از گیاه دارویی آویشن، 5 نمونه متعلق به گونه بومی Thymus daënensis و نمونه‌های دیگر مربوط به گونه‌های T. eriocalyx، T. migricus و Thymus. spp.، با کمک تکنیک اسکواش و استواورسئین 2 درصد مورد ارزیابی کاریوتیپی قرار گرفته و پارامترهای کروموزومی: طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی ...  بیشتر