بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، 8 نمونه از گیاه دارویی آویشن، 5 نمونه متعلق به گونه بومی Thymus daënensis و نمونه‌های دیگر مربوط به گونه‌های T. eriocalyx، T. migricus و Thymus. spp.، با کمک تکنیک اسکواش و استواورسئین 2 درصد مورد ارزیابی کاریوتیپی قرار گرفته و پارامترهای کروموزومی: طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند، حجم کل کروموزوم، طول نسبی کروموزوم، درصد شکل کروموزوم، اختلاف دامنه طول نسبی، درصد شکل کلی کاریوتیپ، شاخص تقارن، شاخص سانترومری، طول کل کروماتین، شاخص پراکندگی و ضریب تغییرات محاسبه شد. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌دار بین نمونه‌ها از نظر طول بازوی کوتاه، طول کل کروموزوم و حجم کروموزوم نشان داد. تعداد 6 نمونه دیپلوئید و 2 نمونه تتراپلوئید بودند. میانگین طول کل کروموزوم ها بین 07/1-88/0 میکرومتر تعیین گردید. فرمول کاریوتیپی در 5 نمونه به صورت m30، یک نمونه m28، یک نمونه m56 و یک نمونه sm2+m58 تعیین شد. بر اساس روش استبینز همه نمونه ها متقارن بوده و در کلاس 1A قرار گرفتند، به استثنای نمونه تتراپلوئید A8 که در کلاس تقارنی 2A قرار گرفت. این مطالعه تنوع درون و بین گونه‌ای را در آویشن نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chromosomal Variation Studies in some Thymus Medicinal Plant Species

نویسندگان [English]

  • Soraya Mahdavi
  • Ghasem Karim zadeh
  • Hasan Maddah Arefi
چکیده [English]

Eight accessions of Thyme medicinal plant, belonging to Iranian endemic Thymus daënensis, T. eriocalyx, T. migricus and an unknown Thymus spp species, were tested for karyotypic analysis, using squash technique and 2% (w/v) aceto-orcein staining method. Chromosomal parameters examined were: short arm (S), long arm (L), total length of chromosome (TL), arm ratio (AR), r-value, total chromosome volume (TCV), relative length of chromosome (RL), form percentage of chromosome (F%), Difference range of relative length of chromosome (DRL), total form percentage of karyotype (TF%), symmetry index (S%), centromeric index (CI), total chromatin length (X), dispersion index (DI) and coefficient of variation (CV%). ANOVA showed significant differences between accessions for S, TL and TCV. Six accessions were distinguished as diploids and two as tetraploids. The mean length of chromosomes ranged between 0.88 and 1.07 µm. The most common karyotype formula (KF) was 30m (5 accessions), followed by 28m, 56m and 58m+2sm (1 accession of each). Karyotypes were mostly symmetrical, falling in the Stebbins 1A category, except for A8 accession which fell in category. The present study indicated intra- and inter-specific variations in Thyme accessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chromosome
  • karyotype
  • Medicinal plant
  • Thyme
  • Thymus aënensis.
  • Variation