بررسی استفاده از هیدروژل در خاک پوششی قارچ دکمه‌ای (L. Agaricus bisporus)

غلامعلی پیوست؛ جواد شاهبداغی؛ مجید صدقی مقدم

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور کاهش مصرف پیت و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک پوششی قارچ دکمه‌ای، آزمایشی با هیدروژل در سه تیمار (خاک پوششی بدون هیدروژل به عنوان تیمار شاهد، خاک پوششی + 10 و 20% حجمی هیدروژل) و سه تکرار در قالب طرح کامل تصادفی طی سال 1385 در واحد تولیدی قارچ خزر، واقع در شهر آبکنار از توابع شهرستان انزلی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که تیمار خاک ...  بیشتر