بررسی استفاده از هیدروژل در خاک پوششی قارچ دکمه‌ای (L. Agaricus bisporus)

نویسندگان

چکیده

به منظور کاهش مصرف پیت و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک پوششی قارچ دکمه‌ای، آزمایشی با هیدروژل در سه تیمار (خاک پوششی بدون هیدروژل به عنوان تیمار شاهد، خاک پوششی + 10 و 20% حجمی هیدروژل) و سه تکرار در قالب طرح کامل تصادفی طی سال 1385 در واحد تولیدی قارچ خزر، واقع در شهر آبکنار از توابع شهرستان انزلی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که تیمار خاک پوششی 90%+ هیدروژل 10% حجمی، عملکرد محصول را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. کمترین میزان عملکرد در پایان دوره برداشت از تیمار خاک پوششی + هیدروژل به نسبت 80:20 حجمی، بدست آمد که احتمالاَ به دلیل کاهش میزان خلل و فرج خاک پوششی در این تیمار است. همچنین مشخص شد که تیمارهای حاوی هیدروژل به طور معنی داری تعداد قارچ‌های درجه یک را افزایش و تعداد قارچ‌های کوچک یا درجه سه را کاهش دادند. استفاده از هیدروژل در خاک پوششی بطور معنی‌داری باعث افزایش میزان ماده خشک قارچ نسبت به تیمار شاهد گردید. بنابراین اضافه نمودن 10 درصد هیدروژل به خاک پوششی به دلیل افزایش محصول، افزایش کیفیت قارچ‌های برداشتی و کاهش استفاده از پیت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydrogel in Casing Soil for Button Mushroom (Agaricus bisporus L.)

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Peyvast
  • Javad Shahbodaghi
  • Majid Sedghi Moghaddam
چکیده [English]

To reduce peat while increasing the Water Holding Capacity (WHC) of casing soil in button mushroom production an experiment was conducted in 2006 with three hydrogel treatments of: T0= casing soil with no hydrogel, as control, T1= casing soil + 10% hydrogel (V/V), and T2= casing soil + 20% hydrogel (V/V) with three replicates in a completely randomized design. Results indicated that treatment 1 significantly increased the total yield as compared to other treatments. The lowest yield was obtained through T2 due to an eventual decrease of casing soil porosity. The results also indicated that hydrogel use treatments could increase grade one button mushrooms, while decreasing mushrooms of grade three. Because of the increase in total yield and dry matter content of mushrooms a 10%. Hydrogel, as additional supplement for the casing, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agaricus bisporus
  • (Agaricus bisporus L.)
  • casing soil
  • hydrogel
  • Peat