نویسنده = برومند رضا زاده، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه‌های سیب‌زمینی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 453-463

جعفر نباتی؛ الهه برومند رضا زاده؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمد کافی