نویسنده = علی بیگی، بشری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش‌های تازۀ میوۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوئیت

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-131

بشری علی بیگی؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ سیامک کلانتری