نویسنده = دریانی زاده، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ‌گیری پوست میوۀ سیب رقم ʼرد دلیشزʻ

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 565-574

مهشید دریانی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ عاطفه صبوری