نویسنده = امیری پریان، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 353-360

سکینه احتشامی؛ حسن ساری خانی؛ احمد ارشادی؛ جعفر امیری پریان