نویسنده = صادقی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-534

امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان