نویسنده = زاهدی، بهمن
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1061-1072

هادی شهبازی نژاد؛ محمد فیضیان؛ بهمن زاهدی؛ یحیی پرویزی


2. ارزیابی برخی از جنبه‌های رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت هندوانه رقم چارلستون‌گری پیوندی و غیر پیوندی تحت شرایط تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 729-741

داریوش رمضان؛ فاطمه مرادی پور؛ بهمن زاهدی؛ کبری سپهوند؛ محمدمهدی ضرابی


4. رشد گوجه‌فرنگی رقم کویین پیوندی روی پایه‌های مختلف در شرایط شوری

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 991-999

داریوش رمضان؛ فاطمه مرادی پور؛ بهمن زاهدی


5. ارزیابی نژادگان‌های انار (Punica granatum L.) استان لرستان با استفاده از صفات ریختشناختی و بیوشیمیایی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 447-458

مریم سپهوند؛ بهمن زاهدی؛ عبدالله احتشام نیا


6. بررسی رابطۀ بین عملکرد گل و اجزای آن در ده ژنوتیپ‌ گل محمدی در گلپایگان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-249

اسماعیل نظرالملک؛ بهمن زاهدی؛ حسین زینلی


7. بررسی تنوع ریخت‌شناختی لالۀ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

مجید آب روشن؛ بهمن زاهدی؛ رضا سیاه منصور


8. ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی مرزۀ خوزستانی (Satureja khuzistanica)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 291-296

بهمن زاهدی؛ امیر صحرارو