بررسی اثرات حفاظتی توری سایبان سبز 50 درصد و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، گلدهی و خصوصیات میوه زردآلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

چکیده

گرمایش جهانی یکی از مهم ترین نگرانی های قرن حاضر است. استفاده از پوشش توری سایبان و محلول پاشی سالسیلیک اسید برای افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ گرمایی می‌تواند مفید واقع شود. در این تحقیق اثرات حفاظتی توری سایبان و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، گلدهی و خصوصیات میوه زردآلو مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از توری سایبان سبز-50 درصد و سه مرحله محلول پاشی سالسیلیک اسید با غلظت 1/0 میلی مولار  که بر درختان سه رقم زردآلو اعمال شدند. این آزمایش طی سالهای 1398 تا 1399 در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد.  رشد طولی شاخه در سال جاری، ویژگی های کیفی میوه و همچنین محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء سلولی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، شدت کلروفیل فلورسنس و همچنین تراکم گل، درصد ریزش گل و میوه  سال دوم بررسی شدند. کاربرد توری سایبان توانست به طور متوسط 5/4 درجه سلسیوس دمای برگ درختان را کاهش دهد. عملکرد و کیفیت میوه زردآلو در شرایط توری سایبان، تحت تاثیر رقم نیز قرار گرفت. همچنین تبخیر و تعرق کاهش یافت که باعث بهبود محتوای نسبی آب برگ و نهایتا وضعیت آبی برگ درختان زردآلو و بهبود عملکرد سیستم فتوسنتزی و تبادلات گازی برگ شد. کاربرد توری سایبان سبز-50درصد ، رشد طولی شاخه سال جاری و تراکم جوانه گل (تعداد گل سال بعدی) در درختان زردآلو را افزایش داد. با توجه به اینکه توری سایبان باعث تاخیر زمان رسیدن میوه و کاهش رنگ گیری آن گردید. لذا،  توصیه می شود زمان کاربرد آن نزدیک به زمان برداشت یا پس از برداشت میوه باشد. محلول پاشی سالسیلیک اسید در طول تابستان باعث شد تا تراکم جوانه‌های گل که در افزایش عملکرد سال بعد موثر است، افزایش یابد. سالسیلیک اسید، محتوای نسبی آب برگ،  و عملکرد سیستم فتوسنتزی برگ را افزایش داد. به طور کلی کاربرد سایبان سبز 50درصد روی درخت زردآلو در زمان مناسب پس از برداشت میوه به بهبود شرایط تکامل جوانه گل و رشد رویشی درخت و کاربرد سالسیلیک در جهت کاهش تنش در هر زمان از فصل گرم سال کمک نموده و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protective Effects of Green 50% Net Shading and Salicylic Acid on Vegetative Growth, Flowering and Fruit Attributes of Apricot

نویسندگان [English]

  • Ali Akbari 1
  • Reza Fatahi 2
  • Zabihollah Zamani 3
  • Ali Ebadi 4
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculturalt, University of Tehran, karaj, Iran.
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculturalt, University of Tehran, karaj, Iran.
3 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculturalt, University of Tehran, karaj, Iran.
4 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculturalt, University of Tehran, karaj, Iran.
چکیده [English]

Global warming is one of the major concerns of the current century. Net shading and foliar application of salicylic acid are options to protect plants against heat stress. This study investigated the protective effects of shading net and salicylic acid on vegetative growth, flowering and fruit attributes of apricot. Experimental treatments included net shading (green-50%) and salicylic acid (0.1 mM; three times foliar application), which were applied on trees of three apricot cultivars. The study was performed in the Horticultural Research Station of Horticultural Department, University of Tehran, Karaj, Iran in years 2019-2020. Shoot recurrent growth length, flower density, flowers, and fruits drop percentage, and fruit quality characteristics, as well as relative water content of leaf, cell membrane stability index, photosynthetic pigment, chlorophyll fluorescence were evaluated. Net shading could reduce leaf temperature by an average of 4.5 °C. It also increased the shoot recurrent growth length and flower density. The yield and quality of apricot fruits were affected by cultivar under the shade condition. The shading reduced evaporation and improved the water status (RWC) of apricot leaves and photosynthetic systems function. Since the net shading caused a delay on fruit ripening time and has negative effect on fruit coloring, the proper time for netting is near or after fruit harvesting especially in early ripening cultivars. Foliar application of salicylic acid in three intervals increased flower bud formation. Salicylic acid increased the leaf relative water content and photosynthetic system function. The results showed that salicylic acid made apricot trees more tolerant to heat stress. In general, application of green 50% net-shading after fruit harvesting is a chose of interest to improve flower formation and vegetative growth and SA application will reduce stress all the time of application during hot growth season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • protected fruit production
  • photosynthetic system function

Extended Abstract

Introduction

Climate change and global warming are the major concerns of the current century. According to previous reports, the world is warming up about 0.2 °C per decade. This increasing in air temperature can cause heat stress in fruit trees in terms of heat stress injury in the summer and unsatisfying bud dormancy during the warm winter. Managing strategies for this tragedy include using protected cultivation such as net shading and foliar spraying of salicylic acid will be helpful to protect trees against summer heat stress.

 

Materials and Methods

Net shading and salicylic acid treatments were applied on trees of three apricot cultivars and performed as a Randomized Complete Block Design. Foliar application of salicylic acid in concentration of 0.00 (control) and 0.1 mM was applied three times with appropriate intervals on apricot trees. Some attributes related to vegetative growth and fruits such as recurrent shoot growth, flower density, flowers and fruit set percentage, fruit quality (TA, TSS, color, harvesting time), as well as the relative water content of the leaf,  photosynthetic pigments and chlorophyll fluorescence were evaluated.

 

Results and Discussion

The time of ripening under shading net showed a 10 days delay with less colored fruits especially in late ripening cultivars. Net shading time depends on cultivars and is recommended when fruits were harvested or near to harvest stage. Applying green net (50%) on apricot trees reduced leaf temperature by an average of 4.5°C. Shading was able to increase current growth of branches and induction of flowers in the apricot trees. The yield and quality of apricot fruits were affected by cultivar under the net shading. The shading reduced evaporation and improved the water status of apricot tree leaves. This will help water relationship of trees under hot summer when water is not available sufficiently. It may also help to save water resources or running regulated deficit irrigation (RDI) system. Net shading also increased the membrane stability index and the photosynthetic systems function, which improves leaf gas exchange. This result showed that net shading was able to protect apricot trees against heat stress during the summer. Foliar application of salicylic acid in three consecutive times at a concentration of 0.1 mM on the apricot tree increased flower buds and next year's yield. Salicylic acid increased the relative leaf water content and photosynthetic system function.

 

Conclusion

 In general, the results showed that net shading and salicylic acid made apricot trees more tolerant to summer heat stress. The time of applying net shading is important and cultivar-dependent. The main factor that requires consideration is fruit harvesting time. Early shading will reduce fruit color and other fruit quality attributes.

جنتی زاده، عباسعلی؛ فتاحی مقدم، محمدرضا، زمانی، ذبیح اله و زراعتگر، هادی. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهایRAPD. نشریه علوم باغبانی ایران، 42(3)، 265-255.
REFERENCES
Alburquerque N, Burgos L, Egea J .(2004). Influence of flower bud density, flower bud drop and fruit set on apricot productivity. Scientia Horticulturae, 102, 397-406.
Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Poly- phenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24, 1–15.Barnabás, B., Jäger, K., & Fehér, A. (2008). The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals. Plant, cell & environment, 31(1), 11-38.
Bartolini, S., Viti, R. & Zanol. G. (2004). The involvement of glutathione in flower bud dormancy overcoming in apricot (Prunus armeniaca L.). Recent Research Developments in Agronomy and Horticulture, 1, 11-28.
Basile, B., R. Romano, M. Giaccone, E. Barlotti, V. Colonna, C. Cirillo, Y. Shahak, & Forlani, M. 2008. Use of photo-selective nets for hail protection of kiwifruit vines in southern Italy. Acta Horticulture, 770,185–192.
Bastías, R. M., Manfrini, L., & Grappadelli, L. C. (2012). Exploring the potential use of photo-selective nets for fruit growth regulation in apple. Chilean Journal of Agricultural Research, 72(2), 224-231‏
Bita, C. E., & Gerats, T. (2013). Plant tolerance to high temperature in a changing environment: scientific fundamentals and production of heat stress-tolerant crops. Frontiers in Plant Science, 4, 273-291
Brito, C., Dinis, L. T., Luzio, A., Silva, E., Gonçalves, A., Meijón, M., & Correia, C. M. (2019). Kaolin and salicylic acid alleviate summer stress in rainfed olive orchards by modulation of distinct physiological and biochemical responses. Scientia Horticulturae, 246, 201-211.
Brown, R. (2018). Effect of permanent shade netting on ‘Nadorcott’mandarin tree phenology and productivity (Doctoral dissertation, Stellenbosch University, Stellenbosch).‏
Crafts-Brandner, S. J., & Salvucci, M. E. (2002). Sensitivity of photosynthesis in a C4 plant maize to heat stress. Plant Physiology, 129, 1773–1780.
Dat, J. F., Lopez-Delgado, H., Foyer, C. H., & Scott, I. M. (1998). Parallel changes in H2O2 and catalase during thermotolerance induced by salicylic acid or heat acclimation in mustard seedlings. Plant Physiology, 116(4), 1351-1357.
Do Amarante, C. V. T., Steffens, C. A., & Argenta, L. C. (2011). Yield and fruit quality of ‘Gala’ and ‘Fuji’ apple trees protected by white anti-hail net. Scientia Horticulturae, 129(1), 79-85.
Dutta, S., Mohanty, S., and Tripathy, B. C. (2009). Role of temperature stress on chloroplast biogenesis and protein import in pea. Plant Physiology, 150, 1050–1061.
El-Kenawy, M. A. (2017). Effect of chitosan, salicylic acid and fulvic acid on vegetative growth, yield and fruit quality of Thompson seedless grapevines. Egyptian Journal of Horticulture, 44(1), 45-59.‏
FAO. (2021). FAO statistical database, Available: http://www.fao.org/faostat.
Genty, B., Briantais, J. M., & Baker, N. R. (1989). The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects, 990(1), 87-92.‏
Guo, Y. P., Zhou, H. F., & Zhang, L. C. (2006). Photosynthetic characteristics and protective mechanisms against photooxidation during high temperature stress in two citrus species. Scientia Horticulture. 108, 260–267.
Hasanuzzaman, M., Nahar, K., Alam, M., Roychowdhury, R., & Fujita, M. (2013). Physiological, biochemical, and molecular mechanisms of heat stress tolerance in plants. International Journal of Molecular Sciences, 14(5), 9643-9684.‏
Incesu, M., Yeşiloğlu, T., Çimen, B., and Yılmaz, B. (2016). Effects of nursery shading on plant growth, chlorophyll content and PSII in 'Lane Late' navel orange seedlings.  Acta Horticulture, 1130, 301-306.
Jackson, D. 1. 1969: Effects of water, light and nutrition on flower-bud initiation in apricots. Australian Journal of Biological Sciences, 22(1), 69 - 76.
Karim, M. A., Fracheboud, Y., & Stamp, P. (1999). Photosynthetic activity of developing leaves of Zea mays is less affected by heat stress than that of developed leaves. Physiologia Plantarum, 105(4), 685-693.‏
 Khan, M. I. R., Fatma, M., Per, T. S., Anjum, N. A., & Khan, N. A. (2015). Salicylic acid-induced abiotic stress tolerance and underlying mechanisms in plants. Frontiers in plant science, 6, 462-477.‏
Kitajima, M. B. W. L., & Butler, W. L. (1975). Quenching of chlorophyll fluorescence and primary photochemistry in chloroplasts by dibromothymoquinone. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 376(1), 105-115.‏
Lal, N., and Sahu, N. (2017). Management strategies of sun burn in fruit crops-A Review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences  6(6),1126-1138
Lopez, G., Boini, A., Manfrini, L., Torres-Ruiz, J. M., Pierpaoli, E., Zibordi, M., & Corelli-Grappadelli, L. (2018). Effect of shading and water stress on light interception, physiology and yield of apple trees. Agricultural Water Management, 210, 140-148.‏
353-361.‏
Malnoë, M. (2018). Photoinhibition or photoprotection of photosynthesis? Update on the (newly termed) sustained quenching component.  Environmental and Experimental Botany, 154, 123-133.
Manja, K., & Aoun, M. (2019). The use of nets for tree fruit crops and their impact on the production: A review. Scientia Horticulturae, 246, 110-122.‏
Mark, U., & Tevini, M. (1997). Effects of solar ultraviolet-B radiation, temperature and CO 2 on growth and physiology of sunflower and maize seedlings. Plant Ecology, 128(1), 225-234.‏
McArtney, S. J., & Ferree, D. C. (1999). Shading effects on dry matter partitioning, remobilization of stored reserves and early season vegetative development of grapevines in the year after treatment. Journal of the American Society for Horticultural Science, 124(6), 591-597.‏
Mirza, H., Hossain, M. A., & Fujita, M. (2010). Physiological and biochemical mechanisms of nitric oxide induced abiotic stress tolerance in plants. American Journal of Plant Physiology, 5(6), 295-324.
Morandi, B., Zibordi, M., Losciale, P., Manfrini, L., Pierpaoli, E., & Grappadelli, L. C. (2011). Shading decreases the growth rate of young apple fruit by reducing their phloem import. Scientia Horticulturae, 127(3), 347-352.‏
Murata, N., Takahashi, S., Nishiyama, Y., & Allakhverdiev, S. I. (2007). Photoinhibition of photosystem II under environmental stress. Biochimica et Biophysica, 1767(6), 414-421
Rivas-San Vicente, M., & Plasencia, J. (2011). Salicylic acid beyond defence: its role in plant growth and development. Journal of experimental botany, 62(10), 3321-3338.‏
Shahak, Y., Kong, Y., & Ratner, K. (2016). The wonders of yellow netting. Acta Horticulturae, 1134, 327-334.
Solomakhin, A., and Blanke, M. M. (2008). Coloured hailnets alter light transmission, spectra and phytochrome, as well as vegetative growth, leaf chlorophyll and photosynthesis and reduce flower induction of apple. Plant Growth Regulation, 56(3), 211-218.‏
Tartachnyk, I. I., and Blanke, M. M. (2004). Effect of delayed fruit harvest on photosynthesis, transpiration and nutrient remobilization of apple leaves. New Phytologist, 164(3), 441-450.‏
Treder, W., Mika, A., Buler, Z., & Klamkowski, K. (2016). Effects of hail nets on orchard light microclimate, apple tree growth, fruiting and fruit quality. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15(3), 17-27.‏
Turner, N. C. (1981). Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status. Plant and Soil, 58(1-3), 339-366.
Wahid, A., Gelani, S., Ashraf, M. & Foolad, M.R. . (2007). Heat tolerance in plants: an overview. Environmental and Experimental Botany, 61, 199–223
Wang, L. J., Fan, L., Loescher, W., Duan, W., Liu, G. J., Cheng, J. S., & Li, S. H. (2010). Salicylic acid alleviates decreases in photosynthesis under heat stress and accelerates recovery in grapevine leaves. BMC plant biology, 10(1), 1-10
Wang, W., Vinocur, B., Shoseyov, O., & Altman, A. (2004). Role of plant heat-shock proteins and molecular chaperones in the abiotic stress response. Trends in Plant Science, 9(5), 244-252.