اثر تنک میوه‌های بدشکل در زمان‌های مختلف بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی(Actinidia deliciosa) رقم 'هایوارد'

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

4 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

تولید میوه­های بد­شکل و غیراستاندارد در کیوی رقم هایوارد، به­دلایل ژنتیکی و یا محیطی، مهم­ترین عامل کاهش درصد میوه­های صادراتی و بازارپسند به­حساب می­آید. برای حل این مشکل و ایجاد یکنواختی در میوه­های تولید­شده، تنک میوه‌های بدشکل در مراحل ابتدایی تشکیل میوه قابل توصیه می­باشد. این پژوهش به­صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام پذیرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تنک تمامی میوه­های غیرطبیعی شامل میوه­های ریز، پهن، بادبزنی و بدشکل در چهار زمان 15، 30، 45 و 60 روز بعد از تشکیل میوه­ها از کل تاک بود. بعد از رسیدن میوه­ها به مرحله بلوغ، خصوصیاتی مانند عملکرد، درجه­بندی کیفی میوه، سفتی بافت میوه، درصد ماده خشک، مواد جامد محلول، اسید کل میوه، شاخص طعم میوه، پی‌اچ و میزان آسکوربیک­اسید میوه اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین عملکرد کل تاک­های تنک شده و شاهد وجود نداشت. انجام تنک میوه باعث افزایش معنی­دار درصد میوه­های درجه ممتاز گردید، به­طوری­که بیشترین درصد میوه ممتاز در تیمار تنک 15روز پس­از تشکیل میوه (01/49 درصد) مشاهده شد که حدود 25 درصد نسبت به شاهد (71/24 درصد) افزایش نشان داد. هم­چنین تنک میوه باعث کاهش میزان سفتی بافت میوه، اسیدکل و آسکوربیک اسید میوه شد، اما درصد ماده خشک، مواد جامد محلول، شاخص طعم، پی‌اچ و حجم میوه را به­طور معنی‌داری افزایش داد. درمجموع، تنک زودهنگام میوه­ها یعنی 15 روز پس­از تشکیل میوه، با افزایش درصد میوه‌های ممتاز و کاهش معنی­دار میوه­های درجه2 و خارج از اندازه توانست باعث افزایش نسبت میوه ­های صادراتی و بازارپسند شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Malformed Fruit Thinning at Different Times on Fruit Yield and Quality of Kiwifruit (Actinidia deliciosa) cv. 'Hayward'

نویسندگان [English]

  • Rasool Barzegar 1
  • Mahmood Ghasemnezhad 2
  • Bahman Sharifzadeh 3
  • Alireza Mehregan Nikoo 4
1 Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
2 Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
3 Department of Engineering Sciences, Faculty of East Guilan Technical and Engineering, University of Guilan, Guilan, Iran
4 Department of Food Industry Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

The production of misshapen fruits in 'Hayward' kiwifruit, due to genetic potential, or environmental conditions, is the main factor for reducing exportable and marketable fruits. To solve this problem and produce uniformity in the fruits, it is recommended to thin the malformed fruits immediately after setting. This study was conducted as a randomized complete block design with four replications. The experimental treatments included thinning all of the small, flat, fan-shape and misshapen fruits at four different times: 15, 30, 45 and 60 days after fruit set in the whole vine. Fruits were harvested when reached at maturity stage, and characteristics such as fruit yield per vine, fruit grading according to size, fruit firmness, dry matter percentage, soluble solids content, titratable acidity, TSS/TA, pH and ascorbic acid content were measured. The results showed that there was no significant difference between the thinned and control vines for fruit yield. Fruit thinning times caused a significant increase in the percentage of extra grade fruits, so that the highest extra fruit percentage was found when fruit thinning carried out 15 days after fruit set (49.01%), which showed an increase of about 25 percent compared to control (24.71%). Furthermore, fruits thinning reduced flesh firmness, titratable acid and ascorbic acid as compared to control, but increased fruits dry matter percentage, soluble solids, TSS/TA, pH and fruit volume. Overall, early fruit thinning; 15 days after fruit set, with increasing extra grade fruits and reducing grade 2 and out-of-grade fruits caused improve in proportion of marketable and exportable fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Qualitative grading
  • taste index
  • vine yield

Extended Abstract

Introduction

The production of misshapen fruits in Hayward kiwifruit, due to genetic potential or environmental conditions, is the main factor for reducing exportable and marketable fruits. To solve this problem and uniformity in the produced fruits, it is recommended to thin the malformed fruits immediately after setting. Fruit thinning is one of the most important plant management techniques during the kiwifruit growing period, which enables producers to adjust the amount of the product and, as a result, achieve high fruit yield and superior fruit taste for consumers.

 

Materials and Methods

This study was conducted as a randomized complete block design with four replications. The experimental treatments included thinning all of the small, flat, fan-shape and misshapen fruits at four different times; 15, 30, 45 and 60 days after fruit set (DAFS) in the whole vine. Fruits were harvested when reached at maturity stage, and characteristics such as fruit yield per vine, fruit grading according to size, fruit firmness, dry matter percentage, soluble solids content, titratable acidity, TSS/TA, pH and ascorbic acid content were measured.

 

Results and Discussion

The results showed that there is no significant difference between thinned and control vines for fruit yield. Fruit thinning times caused a significant increase in the percentage of extra grade fruits, so that the highest extra fruit percentage was found when fruit thinning carried out 15 days after fruit set (49.01%), which showed an increase of about 25 percent compared to control (24.71%). Different thinning times showed a significant difference in fruit volume, so that the maximum fruit volume was observed in 15 DAFS (89.48 cm3) and the minimum in the control (69.75 cm3). The results of comparing the averages showed that the treatment 15 DAFS had the lowest amount of flesh firmness among the treatments with a rate of 8.73 kg/cm2. Also, the highest percentage of dry matter was obtained in the treatment 45 and 60 DAFS (16.62% and 16.15%, respectively) and the lowest amount was observed in the control (15.56%). The highest amount of soluble solids was observed in the 15 DAFS (7.39° Brix) and the lowest amount in the control with malformed fruits (5.84° Brix). The highest amount of titratable acid was in the control with malformed fruits (2.18%), which showed a significant difference compared to other treatments. The taste index (TSS/TA) was at the highest and lowest amount in the 15 DAFS (4.97) and the control with malformed fruits (2.68), respectively. The variance analysis of the pH of fruit juice showed that the effect of different thinning times was significant at the 1% level and the pH decreased during the thinning times. The highest pH was in the treatment 15 DAFS (3.31) and the lowest in the control treatment with malformed fruit (3.08). The highest and lowest amount of ascorbic acid was observed in the control treatment with malformed fruits and the 30 DAFS by 53.99 and 31.36 mg/100 g FW, respectively. The results showed that the fruit yield was not affected by fruit thinning time. Fruit thinning significantly increased the volume of the fruit compared to the control. However, the trend of increasing the fruit volume slowed down with delay in the thinning time of the fruits. This indicates that cell division and cell growth occurred in high amount in the fruit of vines thinned 15 days after fruit set compared to other treatments. Competition between the fruits remained on the tree and other reservoirs for the absorption of photosynthetic substances were also reduced by fruit thining. The thinning of kiwifruit, particularly a few days after fruit formation, enhanced the content of soluble solids in the fruit. This suggests that thinning the fruits shortly after their formation of the fruit increased the rate of accumulation of compounds resulting from carbon assimilation in the fruit, therefor, they reached the harvest stage earlier than other treatments used in this study.

 

Conclusion

Overall, early fruit thinning; 15 days after fruit set, with increasing extra fruit size and reducing grade 2 and out-of-grade fruit sizes could improve marketable and exportable fruits.

آمارنامه مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی (1400). معاونت آمار. https://amar.maj.ir
خلقی اشکلک، علی، قاسم نژاد، محمود، فتوحی قزوینی، رضا و صبوری، عاطفه. (1400). مطالعه درصد بازشدن جوانه‌های زمستانه و بروز میوه‌های بدشکل در تاکستان‌های کیوی رقم هایوارد در استان گیلان. پژوهش‌های تولید گیاهی، 28(2)، 167-181.
شیری، محمد علی (1394). بررسی اثربخشی زمان اسپری کلسیم بر کیفیت و قابلیت نگهداری کیوی رقم هایوارد.  (Actinidia delisiosa cv. 'Hayward'). [پایان نامه دکتری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران].
عابدی قشلاقی، ابراهیم. و قاسمی، مالک. (1395). مدیریت گل و میوه های نافرم در کیوی فروت. نشریه فنی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری.. https://civilica.com/doc/1051654
فتاحی مقدم، جواد و حلاجی‌‌ثانی، محمد فاضل. (1391). تعیین زمان مناسب برداشت میو‌ی کیوی و تاثیر آن در کیفیت پس از برداشت میوه. علوم باغبانی، 26 (2)، 230-237.
فرزام، ابراهیم، عابدی قشلاقی، ابراهیم، شهبازی، حسین، ایمانی، علی اکبر، مصطفوی راد، معرفت، نجفی، کاظم، و رضایی، رضا. (1398). اثر تاریخ های برداشت بر ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa cv. 'Hayward') در استان گیلان. اکوفیزیولوژی گیاهی، 11(36 )، 78-87.
REFERENCES
(Information & Communication Technology Center of the Ministry of Agriculture-Jahad (2021). Agricultural statistics. https://amar.maj.ir
Anon, A. (1995). AOAC Method 932.12 solids (soluble) in fruit and fruit products. AOAC Official Methods Analysis, 37(1), 15.
Atkins, T. A. 1989. Using crop loading models to predict orchard profitability. In Anderson L. M. (ed.) Proceedings of the second international symposium on computer modelling in fruit research and orchard management held at Logan, Utah, USA on 5-8 Sep. 1989. Acta-Horticulturae, 276, 363-370.
Beever, D. J., & Hopkirk, G. (1990). Fruit development and fruit physiology. In I. J. Warrington & G. C. Weston, (Eds.), kiwifruits: science and management (pp. 97-126). Auckland: Ray Richards Publisher and NewZealand Society for Horticultural Science.
Berüter, J. (2004). Carbohydrate metabolism in two apple genotypes that differ in malate accumulation. Journal of Plant Physiology, 161(9), 1011-1029.
Boyd, L. M., & Barnett, A. M. (2011). Manipulation of whole-vine carbon allocation using girdling, pruning, and fruit thinning affects fruit numbers and quality in kiwifruit. HortScience, 46(4), 590-595.
FAO. (2021). https://www.fao.org/faostat/en/#data.
Farzam, E., Abedi Gheshlaghi, E., Shahbazi, H., Imani, A. A., Mostafavi Rad, M., Najafi, K., & Rezaee, R. (2019). Effect of harvest dates on quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa) cv. Hayward in Guilan province. Journal of Plant Ecophysiology, 36, 78-897. (In Persian).
Fattahi Mogaddam , J., & Hallaji Sani , F. (2012). Determining the appropriate time to harvest kiwifruit and its effect on the quality of the fruit after harvest. Journal of Horticultural Science, 26(2), 230-237. (In Persian).
Ghasemnezhad, M., Ghorbanalipour, R., & Shiri, M. A. (2013). Changes in physiological characteristics of kiwifruit harvested at different maturity stages after cold storage. Agriculturae Conspectus Scientificus, 78(1), 41-47.
Hongbing, F. (2019). Functional Components Changes of Kiwifruit at Different Harvesting Time. 2nd Scientific Workshop on Chemical and Agricultural Sciences, Francis Academic Press, United Kingdom, 82-85.
Jaeger, S. R., Harker, R., Triggs, C. M., Gunson, A., Campbell, R. L., Jackman, R., & Requejo‐Jackman, C. (2011). Determining consumer purchase intentions: the importance of dry matter, size, and price of kiwifruit. Journal of Food Science, 76(3), 177-184.
Jiao, Y., Chen, D., Fan, M., & Quek, S. Y. (2019). UPLC-QqQ-MS/MS-based phenolic quantification and antioxidant activity assessment for thinned young kiwifruits. Food Chemistry, 281, 97-105.
Kurlus, R., Rutkowski, K., & Łysiak, G. P. (2020). Improving of cherry fruit quality and bearing regularity by chemical thinning with fertilizer. Agronomy, 10(9), 1281.
Leontowicz, M., Leontowicz, H., Drzewiecki, J., Jastrzebski, Z., Haruenkit, R., Poovarodom, S., Park, Y-S., Jung, S-T., Kang, S-G., & Trakhtenberg, S. (2007). Two exotic fruits positively affect rat’s plasma composition. Food Chemistry, 102(1), 192-200.
Link, H. (2000). Significance of flower and fruit thinning on fruit quality. Plant Growth Regulation, 31(1), 17-26.
Malone, J. (2012). Influence of Fruit Thinning and a Natural Plant Extract Biostimulant Application on Fruit Size and Quality of'AU Golden Dragon','AU Golden Sunshine', and'Hort16A'Kiwifruit. [Master of Science thesis , Auburn university, Alabama, United states of America].
Meland, M. (2009). Effects of different crop loads and thinning times on yield, fruit quality, and return bloom in Malus× domestica Borkh.‘Elstar’. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 84(6), 117-121.
Musacchi, S., & Serra, S. (2018). Apple fruit quality: Overview on pre-harvest factors. Scientia Horticulturae, 234, 409-430.
Nishiyama, I., Yamashita, Y., Yamanaka, M., Shimohashi, A., Fukuda, T., & Oota, T. (2004). Varietal difference in vitamin C content in the fruit of kiwifruit and other Actinidia species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(17), 5472-5475.
Palmer, J. (2012). The future role of crop physiologists, a personal view. In X International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems, 1058, 209-219.
Pan, Y. F., Chen, H. H., Li, X. H., Chen, H. Y., Wang, W., & Zhang, Y. Z. (2014). Effect of Temperature on Activities of Cell Wall Enzymes of Kiwifruit during the Shelf Life. Advanced Materials Research, 997, 150-153.
Pawar, R., & Rana, V. S. (2019). Manipulation of source-sink relationship in pertinence to better fruit quality and yield in fruit crops: a review. Agricultural Reviews, 40(3), 200-207.
Publications Office of the European, U. (2004). Commission regulation (EC) No 1673/2004 of 24 september 2004 laying down the marketing standard applicable to kiwifruit. In: The Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Pescie, M. A., & Strik, B. C. (2004). Thinning before bloom affects fruit size and yield of hardy kiwifruit. HortScience, 39(6), 1243-1245.
Purwantono, A. S. D., & Suparto, S. R. (2019). The influence of fruit thinning on fruit drop and quality of citrus. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing. 250(1), 012096.
Richardson, A. C., & McAneney, K. J. (1990). Influence of fruit number on fruit weight and yield of kiwifruit. Scientia Horticulturae, 42(3), 233-241.
Saei, A., Tustin, D. S., Zamani, Z., Talaie, A., & Hall, A. J. (2011). Cropping effects on the loss of apple fruit firmness during storage: The relationship between texture retention and fruit dry matter concentration. Scientia Horticulturae, 130(1), 256-265.
Seehuber, C., Damerow, L., & Blanke, M. (2011). Regulation of source: sink relationship, fruit set, fruit growth and fruit quality in European plum (Prunus domestica L.)—using thinning for crop load management. Plant Growth Regulation, 65(2), 335-341.
Serra, S., Leisso, R., Giordani, L., Kalcsits, L., & Musacchi, S. (2016). Crop load influences fruit quality, nutritional balance, and return bloom in ‘Honeycrisp’apple. HortScience, 51(3), 236-244.
Shiri, M. A. (2015). Study the effectiveness of calcium spray time on quality and storability of Kiwifruit (Actinidia delisiosa) cv. ‘Hayward’. [Doctoral dissertation, Guilan University, Rasht, Iran]. (In Persian). 
Somkuwar, R. G., Samarth, R. R., Itroutwar, P., & Navale, S. (2014). Effect of cluster thinning on bunch yield, berry quality and biochemical changes in local clone of table grape cv. Jumbo Seedless (Nana Purple). Indian Journal of Horticulture, 71(2), 184-189.
Sutton, M., Doyle, J., Chavez, D., & Malladi, A. (2020). Optimizing fruit-thinning strategies in peach (Prunus persica) production. Horticulturae, 6(3), 41.
Thompson, A. (2014). Determining the effective pollination period and effects of crop load reduction on AU kiwifruit cultivars (Doctoral dissertation, Auburn University).
Upreti, R., Shrestha, A. K., Tripathi, K. M., Shrestha, B., Krakauer, N., Devkota, N. R., Jha, P. K., & Thapa, P. (2019). Effect of fruit thinning and defoliation on yield and quality of papaya (Carica papaya) cv. Red Lady in Chitwan. Acta Scientific Agriculture, 3, 130-136.
Wei, M., Ma, T., Cao, M., Wei, B., Li, C., Li, C., Zhang, K., Fang, Y., & Sun, X. (2022). Biomass estimation and characterization of the nutrient components of thinned unripe grapes in China and the global grape industries. Food Chemistry: X, 15, 100363.