برآورد ترکیب‌پذیری لاین‌های کدو تخم پوست ‌کاغذی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) برای صفات مرتبط با عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22059/ijhs.2023.364015.2123

چکیده

برآورد ترکیب پذیری به درک ارزش اصلاحی لاین‌های کدو تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L. var. styriaca)  برای تولید دورگهایی با عملکرد و کیفیت بالا کمک می‌کند. این تحقیق با هدف ارزیابی  ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و همچنین هتروزیس در شش لاین اصلاحی کدو تخم پوست کاغذی که برای برنامه اصلاح کدو تخم پوست کاغذی در دانشگاه گیلان معرفی شدند، انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس  نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ‌ها در مجموع صفات مورد بررسی معنی‌داری بود . بیشترین عملکرد میوه و بیشترین طول بذر در  دورگ 16×14، بیشترین تعداد بذر  در  دورگ 23×16، بیشترین درصد روغن در  دورگ 14×11، و بیشترین عملکرد روغن در  دورگ 23×11 مشاهده شد. با توجه به ارزش بالای ترکیب‌پذیری و هتروزیس نسبت به میانگین والدین و والد برتر در  دورگ23×11 می‌توان عملکرد روغن و بذر را افزایش داد. دورگ 23×16 برای افزایش تعداد بذور پیشنهاد می‌شود. بیشترین ترکیب‌پذیری خصوصی مثبـت و معنی‌دار برای صفت تعداد بذر در  دورگ 23× 16، برای صفت درصد روغن در دورگ 14× 11، برای صفت عملکرد بذر در هکتار در  دورگ 23× 11 برآورد شد. ترکیب پذیری خصوصی معنی‌دار و هتروزیس بالا برای صفات بیانگر نقش بالای واریانس غالبیت و نقش کمتر واریانس افزایشی در کنترل صفات کدو تخم پوست کاغذی حکایت دارد و بنابراین تلاقی بین لاین‌های کدو تخم پوست کاغذی جهت معرفی دورگ‌های جدید برای برنامه اصلاحی کدو در ایران توصیه می گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of combining ability of hull-less-pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriaca ) lines for yield component

نویسندگان [English]

  • Maria Yousefi
  • Jamal-Ali Olfati
  • Hedayat Zakizadeh
  • Sima Davoodi
  • ََAmir Sahraroo
Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Estimates of combining ability help determine the value of hull-less pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriaca) lines in producing new hybrids with high yield and better quality. This research was conducted to estimate the general and specific combining abilities and heterosis in six inbred lines proposed for hull-less pumpkins at the University of Guilan. Analysis of variance indicated that responses for all traits differed significantly. The highest fruit yield and seed length were related to the hybrid 14×16, the highest number of seeds was related to the hybrid 16×23, the highest percentage of oil was related to the hybrid 11×14 and the highest yield of oil was related to 11×23. Considering the high value of combining ability and the heterosis compared to the average of the parent and high parent, it is possible to increase the oil yield and the seed yield by using the 11×23 hybrid. The 16×23 hybrid proposes to increase the number of seeds. The best specific combining ability (SCA) for seed number was associated with the 16×23. The 11‌×‌14 had the best SCA for the oil yield per hectare. The 11× 23 had the best SCA for the seed yield per hectare. Significant specific combining ability and high heterosis for traits indicated low additive and high dominant gene action on hull-less pumpkin traits, therefore crossing between lines to release new hybrid cultivars is necessary for Iran's pumpkin breeding program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diallel
  • Hybrid seed
  • General combining ability) GCA)
  • Specific combining ability )SCA)
  • Heterosis

Extended Abstract

Introduction

    Pumpkin is a monoecious, and herbaceous plant with an indeterminate growth habit. The fruit of this plant is not edible for human consumption. Oil and its products are used in the treatment of diseases such as stomach problems, arteriosclerosis, and irregular heart contractions. Considering the high economic value of the seeds of this plant, this research was conducted with the aim of evaluating the general and specific combining ability of six breeding lines of hull-less pumpkin and its direct hybrids for yield-related traits.

 

Materials and Methods

   The plant materials of this research included six lines of hull-less pumpkin seeds, which were obtained from Negin Bazar Guilan company. The lines were crossed and 21 direct hybrids were obtained from them, which were used along with the parental lines in this research. In order to evaluate the genotypes, after preparing the soil and installing the irrigation and mulching system, transplanting of the studied genotypes was done with distances 100 and 50 cm between and within the rows respectively to reach a plant density of 20,000 plants per ha. In the physiological stage, fruit and seed characteristics were collected and recorded. The process of extracting oil from seeds was carried out by a semi-industrial oil extraction machine of Oeltek brand OPM550+, during which the percentage and yield of oil and meal were calculated. Variance analysis was performed by SAS software version 9.4. Comparison between means was taken on Tukey's test. Genetic analysis was done with the help of the Diallel program, version 1.1. General and specific combining ability, heterosis, dominance, and additive variance and dominance degree for different traits were calculated.

 

Results and Discussion

    According to the results of the analysis of variance, the effect of genotype was significant for all traits. The highest fruit yield and seed length was related to the hybrid 14×16, the highest number of seeds was related to the hybrid 16×23, the highest percentage of oil was related to the hybrid 11×14, the highest number of final lateral branches was related to the hybrid 8×16, the highest yield of oil was related to 11×23. Considering the high value of combining ability and the heterosis compared to the average of the parent and high parent, it is possible to increase the oil yield and the seed yield by using the 11×23 hybrid. The 16×23 hybrid proposes to increase the number of seeds. Considering the significance of general mean-squares versus specific mean-squares, observing both additive and non-additive effects is important for controlling these traits. The effect of general combining ability is positive and significant for the traits showing the high potential of the lines to be used in the breeding programs of this plant. The high specific combining ability for the studied traits showed that the crosses that show heterosis can be used in future breeding programs.

 

Conclusion  

   The results of this research showed that the role of non-additive variance in the control of traits is greater than the additive variance, which is recommended for the selected hybrids.

امیری، پ.، اسماعیلی، ا.  و هادیان، ج. (1396). بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های کدو تخم ‌کاغذی (Cucurbita pepo L. var styriaca). با استفاده از نشانگر‌های مولکولی .ISSR. پژوهشهای ژنتیک گیاهی. ۴‌(۲):۱۷-28.
امیرزرگر، م.ع.، ظرافت‌جو، ن. و بیگلرخانی، م. (1399)­. مقایسه اثر روغن تخم کدو و تامسولوسین بر بزرگی خوش‌خیم پروستات. فصلنامه تحقیقات در ارولوژی. 4‌(1): 24-32. 
مختاری‌فر، خ.، عبدالشاهی، ر. و پورسیدی، ش. (1395). ارزیابی وراثت‌پذیری و میزان ترکیب‌پذیری عملکرد و تعدادی از صفات مرتبط با آن در گندم نان با استفاده از تجزیه نیمه‌دی­آلل .تولیدات گیاهی. 39 (2): 11-26.
مرادی، پ.، رضوانی، ن.، اوجاقلو، ب. و کریمی، م. (1394). نشریه فنی زراعت کدو (تخم‌کاغذی). سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
نکوخو، م. فلاح، س. (1397). اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد میوه، دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مالچ پلاستیک. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 34‌(2): 245-260.
امید­بیگی، ر. (1385). تولید و فرآوری گیاهان ­دارویی. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی. ج سوم. 326 .
پورداد، س.س.، ساچان، جی. ان. (1381). برآورد پارامترهای ژنتیکی در کلزا با استفاده از روش­های مختلف دی­آلل گریفینگ. نشریه علوم زراعی ایران. ۴‌(۳).163-175.
سپهری، ع.، کرمی، ا. (1392). کاربردهای تلفیقی کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد و روغن دانه گیاه L.)   .(Borago officinalisتحت تنش کم آبی. مجله علوم زراعی ایران.‌43‌(4): 691-699.
زینالی، م.، ملکی زنجانی، ب.، مرادی، پ.، شکاری، ف.، و نیازخانی، س.م. (1399). تأثیر تنش خشکی بر محتوای فیتواسترول‌ها و بیان ژن‌های کلیدی دخیل در مسیر سنتز بتاسیتوسترول در کدودارویی کدو تخم کاغذی ( .(Cucurbita pepo Lمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.36(2). 209-226.
REFERENCES
 
 
Abak, K., Sari, N. & Cetiner, B. (2001). Changes of protein, fat content and fatty acid composition in naked Pumpkin seeds influenced by sowing time. Acta Hort.492: 38-46.
 
 
Amiri, P., Ismaili, A. & Hadian, J. (2018). Evaluation of Genetic Diversity of Styrian Pumpkin (Cucurbita pepo L.Var. styriaca) Populations, Using ISSR Molecular Markers. Journal of Plant Genetic Research. 4(2): 17-28. doi: 10.29252/pgr. 4.2.17.) in Persian).
 
Amirzargar, M., Zerafatjou, N. & Biglarkhani, M. (2020). Comparison of the Effect of Pumpkin Seed Oil and Tamsulosin on Benign Prostatic Hyperplasia. J Res Urol. 4(1):‏ 24-32. doi: 10.30699/jru.4.1.24. (in Persian).
 
 
Bahlgerdi, M., Aroiee, H. & Azizi, M. ( 2014). The Study of Plant Density and Planting Methods on Some Growth Characteristics, Seed and Oil Yield of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca, cv. ‘Kaki). American Journal of Life Sciences. 2(5): 319-324. https://doi.org/10.11648/j.ajls. 20140205.21.
 
 
 
Burnett, A.C., Serbin, S.P. & Rogers, A. (2021). Source: sink imbalance detected with leaf‐and canopy‐ level spectroscopy in a field‐grown crop. Plant Cell Environ.44 (8): 2466-2479.
Elias, M., Hassan, K., Odeh, S. & Mohiaddin, S. (2020). Study of growth yield and phytostrol of squash (Cucurbita pepo L.) and medical pumpkin (Cucurbita pepo L.var. styriaca) and their hybrid. The Iraqi Journal of Agricultural Science. 51:675-684. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25315.71200.
 
Fruhwirth, G.O. & Hermetter, A. (2008). Production technology and characteristics of Styrian pumpkin seed oil.
European Journal of Lipid Science and Technology.110: 637-644. https://doi.org/10.1002/ejlt.200700257.
Griffing, B. (1956). Consepts of general and specific combining ability in relation to diallel crossing system. Australian      Biological Science. 9: 438-493.
Lazos, E.S (1992). Certain functional properties of defatted pumpkin seed flour. Plant Foods for Human Nutrition, 42: 257- 273. https://doi.org/1007/BF02193934.
Loy, J.B. (2004). Morpho-physiological aspects of productivity and quality in squash and pumpkins (Cucurbita spp.). Crit. Rev. Plant Sci. 23: 337–363. https://doi.org/10.1080/07352680490490733.
 
 
Mokhtarifar, K., Abdolshahi, R., & Pourseyedi, Sh. (2016). Evaluation of Heritability and Combining Ability of Yield and Some Related Traits in Bread Wheat Using Half Diallel Analysis. Plant Productions, 39(2), 11-26. doi: 10.22055/ppd.2016.12052. (in Persian).
 
 
Moradi, P., Rezvani, N., Ojaghloo, B. & Karimi, M. (2015). Technical Journal of pumpkin (paper pumpkin). Zanjan Province Agricultural jehad Organization. (in Persian).
Nekookhoo, M. & Fallah, S. (2018). Effect of deficit irrigation and nitrogen on fruit, grain, and oil yield of hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.) under plastic mulch. In Persian anian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 34(2(: 245-260. doi: 10.22092/ijmapr.2018:110622.2030. (in Persian).
 
 
Omidbaigi, R.(2006). Production and processing of medicinal plants. Astan Quds Razavi publications. Tehran. 3: 326. (in Persian).
 
Pourdad, S.S. & Sachan, S.S. (2002). Estimation of genetic parameters in rapeseed (Brassica napus L.) using different      diallel methods of Griffing approach. Iranian Journal of Crop Sciences. 4(3): 163-175. doi: p63766. (in Persian).
Reddy Yerva, S., Sekhar, T.C., Allam, C.R. and Krishnan, V. (2016). Combining ability studies in maize (Zea mays L.) for yield and its attributing traits using Griffing’s diallel approach. Electronic Journal of Plant Breeding. 7: 1046-1055. https://doi.org/10.5958/0975-928X.2016.00143.5.  
 
 
 
Sepehri, A. & Karami, A. (2013). Integrative applications of chemical fertilizers and biofertilizers on grain yield and oil of (Borago officinalis L.) under water deficit stress. Iranian Journal of Field Crop Science. 43(4): 691- 699. doi: 10.22059/IJFCS.2013.29424. (in Persian).
Stepleton, S.C., Chris Wien, H. and Morse, R.A. (2000). Flowering and fruit set of pumpkin cultivars under field conditions. Hort. Sci. 35(6): 1074-1077. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.35.6.1074.
 
Tanska, M., Ogrodowska, D., Bartoszewski, G., Korzeniewska, A. & Konopka, I. (2020). Seed lipid composition of new hybrids of styrian oil pumpkin grown in poland. Agronomy. 10(8):1104.‏ https://doi.org/10.3390/agronomy10081104.
Wyatt, L. E., Strickler, S. R., Mueller, A. L. & Mazourek , A. M. (2016). Comparative analysis of (Cucurbita pepo L.). metabolism throughout fruit development in acorn squash and oil seed pumpkin. Horticulture Research.3: 16045. https://doi.org/10.1038/hortres.2016.45.
Winkler, J. (2000). The origin and breeding of hull-less seeded styrian oil-pumpkin varieties in Austria. Cucurbit Genet. Coop. Rpt.23: 101–104.
Zainali, M., Maleki Zanjani, B., Moradi, P., Shekhari, F. & Niazkhani, S.M. (2019). The effect of drought stress on the content of phytosterols and  key genes involved in beta-sitosterol synthesis pathway in the medicinal plant (Cucurbita pepo L.). Ir In Persian anian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 36(2):‏ 209-226. doi: 10.22092/ijmapr.2020.128207.2658. (in Persian).