اثر محلول پاشی سینامیک اسید بر بهبود سیستم آنتی اکسیدانی میوه انار رقم رباب نیریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

میوه انار به دلیل دارا بودن مواد آنتی اکسیدانی بالا و به عنوان یک میوه دارویی نقش مهمی در حفظ سلامت انسان دارد. محرک های زیستی ترکیبات طبیعی و سازگار با طبیعت هستند که با تحریک فرآیندهای گیاهی موجب افزایش کیفیت محصول می‌شوند. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر محلول‌پاشی سینامیک اسید (صفر، 1، 5 و 10 میلی مولار) در سه مرحله (20، 40 و 60 روز قبل از برداشت) بر بهبود کیفیت تغذیه‌ای انار طی سال های 1398 و 1399 انجام شد. این تحقیق در یکی از باغ‌های تجاری انار شهرستان نیریز استان فارس روی درختان 15 ساله انار رقم رباب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. محلول‌پاشی با استفاده از سینامیک اسید تاثیر معنی‌داری بر شاخص‌های کیفی و سیستم آنتی اکسیدانی میوه‌های انار داشت. نتایج نشان داد که تیمار سینامیک اسید باعث افزایش میزان مواد جامد محلول (TSS)، اسید قابل تیتراسیون (TA) و ویتامین ث شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش سینامیک اسید باعث افزایش فعالیت آنزیم PAL شد که منجر به افزایش معنی‌دار صفات آنتی اکسیدانی مثل فنل کل، فلاونوئید کل و آنتوسیانین کل نسبت به شاهد شد. بنابراین استفاده از سینامیک اسید 10 میلی مولار جهت بهبود سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش کیفیت تغذیه‌ای میوه انار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar spraying of cinnamic acid on improving the antioxidant system of ‘Rabab-e Neyriz’ pomegranate fruit

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Sadeghi 1
 • Mesbah Babalar 1
 • Reza Fatahi 2
 • Mohammad Ali Askari Sarcheshmeh 1
1 Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Pomegranate fruit as a medicinal fruit has an important role in maintaining human health due to its high antioxidant content. Biostimulants are natural and pro-ecological compounds that increase the quality of the product by stimulating plant processes. The aim of this study was to investigate the effect of foliar application of cinnamic acid (0, 1, 5, and 10 mM) in three stages (20, 40, and 60 days before harvest) on improving the nutritional quality of pomegranate during the years 2019 and 2020. This research was carried out in one of the commercial pomegranate orchards in Neyriz city, Fars province, on 15-year-old pomegranate trees of Rabab cultivar as a randomized complete block design with three replications. Foliar application with cinnamic acid had a significant effect on the quality traits and antioxidant system of pomegranate fruits. The results indicated that cinnamic acid treatment increased the amount of Total Soluble Solids (TSS), Titratable Acidity (TA), and vitamin C. Based on the results obtained from this research, cinnamic acid increased PAL enzyme activity, which led to a significant increase in the antioxidant characteristics such as total phenol, total flavonoid, and total anthocyanin compared to the control. Therefore, the use of 10 mM cinnamic acid is suggested to improve the antioxidant system and increase the nutritional quality of pomegranate fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cinnamic acid
 • biostimulant
 • PAL enzyme
 • antioxidant system

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1402