اثر کاربرد ریشه‏ ای و محلول ‏پاشی برگی سلنیوم بر رشد و عملکرد توت‏ فرنگی رقم کویین‏ الیزا در کشت هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

با توجه به حذف خاک در کشت‌های بدون خاک و عدم تامین برخی عناصر مفید در محلول غذایی، استفاده از عناصر مفید در شرایط کشت بدون خاک می‌تواند در بهبود رشد گیاهان موثر باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد ریشه‏ای و محلول‏پاشی سلنیوم بر رشد رویشی، میوه دهی و عملکرد توت‏فرنگی رقم کویین‌الیزا در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار انجام شد. در مرحله چهار تا پنج‏برگی تیمارهای سلنات سدیم به‌صورت محلول‏پاشی در سه غلظت‏ (دو، چهار و شش میلی‏گرم در لیتر) دو هفته یکبار و کاربرد ریشه‏ای در سه غلظت (یک، دو و سه میلی‏گرم در لیتر) یک روز در میان و همچنین محلول‏پاشی دو میلی‏گرم در لیتر همراه با کاربرد ریشه‏ای یک میلی‏گرم در لیتر و تیمار شاهد اعمال گردید. نتایج نشان داد موثرترین تیمارها شامل کاربرد ریشه‌ای سلنات سدیم یک و دو میلی‌گرم در لیتر بودند. بالاترین وزن میوه‌های اولیه (36/15 گرم) در تیمار محلول غذایی سلنات سدیم یک میلی‌گرم در لیتر و بیشترین افزایش در مقدار آنتوسیانین میوه و فعالیت ضداکسایشی در تیمار دو میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. بیشترین میزان جذب آهن و روی در تیمار محلول غذایی یک میلی‌گرم در لیتر سلنات سدیم به ترتیب با میانگین 06/140 و 83/17 میلی‏گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. بنابراین در توت‏فرنگی رقم کویین‌الیزا در شرایط کاربرد ریشه‏ای سلنات سدیم در سطوح مختلف نتایج بهتری را نسبت به تیمارهایی که محلول‏پاشی شدند، نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Selenium in Root Nutrition and Foliar Application on the Growth and Yield of Queen Eliza Strawberry in Hydroponic Culture

نویسندگان [English]

 • Katayan Mohebbi 1
 • Saied Eshghi 1
 • mohsen shirdel 1
 • Nilofar Rajaei 2
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Considering the removal of soil in soilless cultivation and the lack of supply of some beneficial elements in the nutrient solution, using them in the conditions of soilless cultivation can effectively improve plant growth. This research was conducted with the aim of investigating the effect of root and foliar application of selenium on vegetative growth, fruit quality and yield of Queen Elisa strawberry. The experiment was carried out using eight treatments and four replications in a completely randomized design. When the plants had four to five leaves, sodium selenate was foliar applied at three concentrations (2, 4, 6 mg.l-1) at two-week intervals and root application at three concentrations (1, 2, 3 mg.l-1) along with in nutrient solution, and 2 mg.l-1 of foliar application and root application of 1 mg.l-1 as well as control treatment. The results showed that the most effective treatments were treatments 1 and 2 mg.l-1 sodium selenate. The highest weight of primary fruits was obtained in the treatment nutrition solution of sodium selenite 1 mg.l-1. Treatment sodium selenite 2 mg.l-1 showed more increase in the amount of anthocyanin and antioxidant activity of fruit. The most amount of iron (Fe) and zinc (Zn) were in the treatment solution of sodium selenite 1 mg.l-1 with 140.06 and 17.83 mg.kg-1 of dry matter, respectively. Thus in this study, root application had better results at different levels than the foliar application of sodium selenate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antioxidant
 • anthocyanin
 • chlorophyll
 • sodium selenite
 • nutrition solution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1403