مقایسه مشخصات فیزیکوشیمیایی عرق نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) حاصل از گیاه خشک و تازه در دو مرحله رویشی و زایشی و در نسبت‌های مختلف عرق به گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 بخش تحقیقات گیاهان دارویی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

در این مطالعه، تاًثیر مرحله برداشت (رویشی و زایشی) و نسبت حجم عرق (2، 4، 6 و 8 لیتر) به یک کیلوگرم گیاه تازه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اسانس موجود در عرق نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) بررسی شد. همچنین، از نعناع فلفلی خشک شده (سایه کامل، آفتاب+سایه، و آفتاب) نیز عرق تهیه شده و با گیاه تازه مقایسه شد. از روش‌های استاندارد برای تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی عرقیات و استخراج و اندازه‌گیری اسانس موجود در عرق استفاده شده و ترکیبات اسانس نیز توسط دستگاه‌های GC و GC/MS ارزیابی شدند. نتایج آنالیز واریانس نشان دادند که مرحله برداشت و نسبت عرق به گیاه بر عدد استری، عدد اکسایش، عدد یدی، و مقادیر اسانس عرق تاٴثیر معنی‌داری دارند. بیشترین مقدار عدد استری (02/0 ± 8/10) و عدد اکسایش (46/70 ± 33/165) در نمونه‌های قبل از گل‌دهی و برداشت با نسبت 4 به 1 (به‌ترتیب نسبت وزنی آب به گیاه) مشاهده شد. مقدار اسانس در نمونه‌های گل‌دار (90/5 ± 83/37) بیشتر از نمونه‌های قبل از گل‌دهی (73/8 ± 25/28) بود و حجم‌های برداشتی 2 به 1 (56/3 ± 50/35) و 4 به 1 (53/5 ± 33/40) نیز مقادیر بالاتری اسانس داشتند. روش‌های خشک کردن نیز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی عرق اثر داشت. منتول (9/33 – 6/40 درصد) و منتون (3/11 – 9/34 درصد) بیشترین مقدار ترکیبات موجود در عرق نعناع را در تمامی تیمارها به خود اختصاص دادند. طبق این نتایج، عرق نعناع فلفلی در مرحله گل‌دهی کامل، در نسبت برداشت عرق به گیاه 2 و 4 لیتر به 1 کیلو گیاه، و

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of physicochemical properties of peppermint (Mentha piperita L.) distillate obtained from dry and fresh plant in vegetative and flowering stages and in different distillate to water ration

نویسندگان [English]

 • Reyhaneh Taebnia 1
 • Fatemeh Sefidkon 2
 • Ali Mohammadi Torkashvand 1
 • Ali Ashraf Jafari 3
 • Sepideh Kalate Jari 1
1 Department of Horticultural Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Medicinal Plants, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),
3 Department of Rangelands, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

This study investigated effects of harvest time and distillate to plant ration (2, 4, 6, and 8 L per 1 kg fresh plant) on physiochemical characters and essential oils in the peppermint (Mentha piperita L.) distillate. In addition, comparisons were made between distillate resulted from dried (drying in full shade, under sunlight+shade, and total sunlight) and fresh peppermint samples. Distillation was performed using the water distillation method. Standard protocols were used to investigate the physiochemical properties of distillate. Analysis of the essential oils were done using Gas Chromatography (GC) and GC-Mass Spectrometry (GC/MS). Two-way analyses of variances showed significant effects of the harvest time and distillate to plant ration on ester no., oxidation no., iodine no., and essential oils quantity in the distillates. The highest amount of ester no. (10.8 ± 0.02) and oxidation no. (165.33 ± 70.46) was quantified in the vegetative stage and 4:1 ratio. Total amount of essential oils were higher in the flowering (37.83 ± 5.9) than the vegetative (28.25 ± 8.73) stages samples. In addition, distillates of 2:1 (35.50 ± 3.56) and 4:1 (40.33 ± 5.53) had higher essential oils than the other distillate treatments. Drying methods had significant effects on all physicochemical properties of distillates. Menthol (33.9-40.6 %) and menthone (11.3-34.9 %) were the highest components of the oils within the distillates. The results indicated the peppermint distillate may have higher quality when the plants harvested at flowering stage, dried at sunlight+shade, and distillate take at 2 and/or 4 L to 1 kg plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial distillation, plant distillate
 • essential oils
 • standard quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1403