بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی گیاه دارویی آب بشقابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی جنین‌زایی سوماتیکی آب‌بشقابی (Centella asiatica (L.، آزمایشی در سال 1398 در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. از برگ‌ این گیاه به‌عنوان ریزنمونه، در محیط کشت جامد MS به همراه تنظیم‌کننده رشد اسید توفوردی کلرو فنوکسی استیک (2,4-D) در غلظت‌های صفر، 25/0، 5/0، 5/1 و 2 میلی‌گرم بر لیتر به ‌تنهایی و یا در ترکیب با تنظیم‌کننده رشد گیاهی بنزیل آدنین (BA) در غلظت‌های صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر برای‌ القای کالوس‌های جنین‌زا استفاده شد. نتایج نشان داد تیمار 2 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D دارای بیشترین درصد کالوس‌زایی (61/96 درصد)، وزن تر ( g96/3) و میانگین قطر (56/3 سانتی‌متر) کالوس در شرایط تاریکی بود. همچنین برای القای جنین‌های سوماتیکی از کالوس‌های تشکیل‌شده، از تیمار 2,4-D با غلظت‌های صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم بر لیتر استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار 1/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D دارای بیشترین میانگین تعداد جنین‌های تشکیل‌شده در مراحل مختلف کروی، قلبی و اژدری شکل بود، همچنین تیمار 1/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D دارای بیشترین درصد‌ جنین‌زایی (27/55 درصد) بود که با تیمار 2/0 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D اختلاف معنی‌داری نداشت. برای جوانه‌زنی جنین‌های تشکیل‌شده از تنظیم کننده رشد BA در غلظت‌های صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر لیتر استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار 1 میلی‌گرم بر لیتر BA دارای بیشترین درصد (8/56 درصد) جوانه‌زنی جنین‌ها و همچنین بیشترین میانگین تعداد (4/12) گیاهچه تولیدشده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of callus formation and somatic embryogenesis of Gotu Kola as a medicinal plant

نویسندگان [English]

 • mohammadvali Habibi 1
 • Yousef Hamidoghli 2
 • Amir Sahraroo 3
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Guilan University, Guilan, Iran
3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Guilan University, Guilan, Iran.
چکیده [English]

For evaluation of somatic embryogenesis of Gotu Kola (Centella asiatica), an experiment was performed in 2019 in tissue culture laboratory of Faculty of Agriculture, University of Guilan. For this purpose, leaf explants were used to induce embryonic calli on MS solid media with 0, 0.25, 0.5, 1.5 and 2 mg/L 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) alone or in combination with 0, 0.25,0.5 and 1 mg/L Benzyl Adenine (BA) growth regulator. The results showed that the 2 mg/L 2,4-D treatment had the highest percentage of callus formation (96.61%), fresh weight (3.96g) and mean callus diameter (3.56cm) in dark conditions. Also calli consisting of 2,4-D treatment at concentrations of 0, 0.1, 0.2 and 0.3 mg/L were used to induction of somatic embryos. The results showed that 0.1 mg/L 2,4-D treatment had the highest mean number of embryos formed at different stages of spherical, cardiac and dragon form. Also, the 0.1 mg/L 2,4-D treatment had the highest percentage of embryogenesis (55.27%) which was not significantly different from 0.2 mg/L 2,4-D treatment. BA growth regulator was used at concentrations of 0, 0.25, 0.5 and 1 mg/L BA to germinate the formed embryos. The results showed that maximum percentage of embryos germination (56.8%) and maximum mean number of seedling production (12.4%) were on 1 mg/L BA treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Callus formation
 • centella asiatica
 • Embryogenesis
 • Growth regulators
 • Medicinal plants

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 16 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 دی 1402