ارزیابی اثر برخی از روش‌های ضدعفونی کردن ریزوم و بذر گیاه زنبق مردابی در شرایط درون‌شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

زنبق مردابی یکی از گونه‌های زینتی بومی و با ارزش است. اصلی‌ترین مشکل در شروع کشت بافت این گیاه وجود آلودگی‌های قارچی و باکتریایی شدید بخصوص در ریزوم این گیاه است که باعث شکست روش‌های معمول استریل‌سازی می‌شود. پژوهش حاضر به‌منظور بهینه‌سازی بهترین و کم‌خطرترین روش ضدعفونی مناسب برای کشت درون‌شیشه‌ای این گیاه به کمک ریزوم و بذر انجام شد. برای این منظور در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی 16‌نوع تیمار ریزوم و 15‌نوع تیمار بذری در 5 تکرار جهت انجام عملیات استریل‌سازی انجام شد. پس از طی این مرحله نمونه‌های سالم در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف TDZ و NAA جهت پرآوری گیاه، کشت شدند.ریز‌نمونه‌های تیمار شده پس از طی مراحل ضدعفونی در محیط‌کشت MS بدون هورمون کشت شدند، دو هفته پس از کشت، شاخص‌های مختلف از قبیل درصد آلودگی، درصد جوانه‌زنی، میانگین طول برگ، میانگین طول ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار A15 ریز‌نمونه‌های ریزوم، به کمک حمام آبگرم و قارچ‌کش فلوکونازول و آنتی‌بیوتیک استرپتامایسین و الکل‌70% و وایتکس 4%، کم‌ترین درصد آلودگی(11%) و میزان جوانه‌زنی %88 برترین تیمار بود. همچنین تیمارA13 با جوانه‌زنی 85% و آلودگی 15% دومین تیمار برتر بود. در ریز‌نمونه‌های بذری تیمار B2 با استفاده از آب گرم و هیپوکلریت‌سدیم 3% و تیمار B5 با استفاده از روش هیدروپرایمینگ با آب جاری و هیپوکلریت‌سدیم 2% دارای بالاترین میزان جوانه‌زنی% 74/71و آلودگی تقریبا صفر بودند.نتایج پرآوری نمونه‌های سترون شده نشان داد که غلظت 5 میکرومولار TDZ + 6میکرومولار از هورمون NAA بیشترین میزان پرآوری را به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of some methods for disinfecting rhizomes and seeds of Iris pseudacorus L. under in vitro conditions

نویسندگان [English]

 • vajihe Abbasi ghadi 1
 • Esmaeil Chamani 2
 • Younes Pourbeyrami hir 3
 • Mehdi Mohebodini 2
 • Vali Ollah Ghasemi Omran 3
1 Doctoral student of Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Iris pseudacorus L. is one of the native and prominent ornamental species. The main problem in starting tissue culture of this plant is the presence of severe fungal and bacterial infections, especially in the rhizome of this plant, which causes the failure of conventional sterilization methods. The present study was performed in order to optimize the best and least dangerous disinfection method suitable for in vitro culture of this plant with the help of rhizomes and seeds. For this purpose, in two separate experiments in a completely randomized design, 16 types of rhizome treatments and 15 types of seed treatments were performed in 5 replications for sterilization operations. The treated specimens were cultured in hormone-free MS medium after disinfection. Two weeks after planting, various indices such as infection percentage, germination percentage, mean leaf length and mean root length were measured. The results showed thatA15 treatment of rhizome explants with the help of spa bath and fluconazole fungicide and antibiotics streptamycin and alcohol70% and NaoCl4%, the lowest contamination percentage(11%) and the germination rate of 88% was the best treatment. Also, A13 treatment with 85% germination and 15% contamination was the second good treatment. In seed samples, treatment B2 using hot water and 3% sodium hypochlorite and treatment B5 using hydropriming with running water and 2% hypochlorite had the highest germination rate of 71.74% and contamination was almost zero. The results of processing of sterilized samples showed that the concentration of 5micromolarTDZ+6micromolar of NAA hormone resulted in the highest amount of processing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heat treatment
 • antibiotic
 • sterilization
 • benomyl
 • tissue culture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1402