تجزیه ژنتیکی اجزای شیمیایی مرتبط با انباشت اکسالات در اسفناج از طریق تلاقی‌ دای‌آلل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران؛ گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

اسفناج سبزی برگی فصل خنک و یکی از مهمترین سبزی‌های مورد مصرف در دنیاست. علی رغم ارزش غذایی بالایی که این گیاه دارد انباشت ترکیب غیرمغذی اکسالات به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در تولید این گیاه به حساب می آید. حرکت به سوی تولید ارقامی از این گیاه که انباشت اکسالات کمتر و یا الگوی تجمعی اکسالات غیر مضر دارند به عنوان یکی از اهداف به‌نژادی نوین مورد توجه می باشد. پژوهش حاضر با هدف معرفی و توضیح عمل ژن‌های دخیل در ایجاد صفت انباشت اکسالات کل در قالب آزمایش دای‌آلل کامل 7×7 انجام گردید. وراثت پذیری اکسالات کل، محلول و غیر محلول، و اسکوربیک اسید به عنوان اجزای اصلی در انباشت اکسالات با استفاده از روش اول مدل نخست گریفینگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده، علاوه بر تأیید امکان تلاقی‌های بین گونه‌ای موفق در گیاه اسفناج نشان دادند که اکسالات کل به مقدار بیش از ۵۰ درصد توسط عوامل وراثتی کنترل شده، و به‌نژادی آن در طی نسل‌های آتی پس از اعمال روش‌های اصلاحی قطعی است. در نهایت بر اساس ضریب بیکر به دست آمده (43/0) برای این صفت، هر دو عمل افزایش و غالبیت در ایجاد این صفت تقریباً به یک میزان موثر هستند، هرچند تمایل به سمت غالبیت بیشتر می باشد. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که رویکرد به سمت به‌نژادی از طریق دورگ‌گیری به منظور تولید ارقام جدید بر به‌نژادی مبتنی بر گزینش ارجح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic Analysis of Chemical Components Related to Oxalate Accumulation in Spinach Through Diallel Cross

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazel Mirahmadi 1
  • Mohammadreza Hassandokht 2
  • Mohammad Reza Fattahi Moghaddam 3
  • MohammadReza Naghavi 4
  • Karamatollah Rezaee 5
1 Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran, Department of Agriculture and Natural Resources, Velayat University, Iranshahr, Iran
2 Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Horticultural Sciences and Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
5 Department of Food Science, Engineering and Technology, ۤFaculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Spinach is one of the most important vegetables consumed in the world. Despite spinach high nutritional value, the accumulation of non-nutritive compound oxalate is considered one of the main challenges in the production of this plant. Moving towards the production of cultivars of this plant that have less oxalate accumulation, or a neuter form of oxalate accumulation in terms of nutritional hygiene, is considered one of the modern breeding goals. The present study was conducted with the aim of introducing and explaining the action of genes involved in creating the total oxalate accumulation trait in the form of a 7x7 complete diallel cross. Heritability of total, soluble and insoluble oxalate, and ascorbic acid as the main components in oxalate accumulation were evaluated using the first method of model I of Griffing's. In addition to confirming the possibility of successful interspecific crosses in spinach, the obtained results showed that total oxalate was controlled by genetic factors by more than 50%, and the possibility of its improvement in the next first generations after applying breeding methods is certain. Ultimately, based on the obtained Baker's coefficient results (0.43), both of the gene actions, additional and dominance, are almost equally effective in creating this trait, although the tendency towards dominance is more. Hence, it can be concluded that the approach towards modification through hybridization, in order to produce new cultivars, is preferred to modification by selection methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GCA and SCA
  • narrow and broad sense heritability
  • reciprocal effects

Extended Abstract

Introduction

    Spinach, one of the most popular leafy vegetables in the world, belongs to the Chenopodiaceae family, and in spite of having high economic value and many nutritional benefits, is classified as one of the high oxalate accumulating agricultural crops. Oxalate is a non-nutritive chemical compound that has harmful effects related to kidney stone diseases. Most of these adverse effects are the result of consuming the soluble form of oxalate. On the other hand, this chemical composition has an undeniable biological role on the biological functions of spinach. Therefore, considering these issues and the approach of improving agricultural products to increase nutritional value, it is inevitable to produce new varieties of spinach that have less oxalate accumulation or a non-harmful accumulation of this compound. The presence of both domesticated populations and wide species of spinach in Iran, the most significant source of this plant, make it possible to modify traits related to oxalate accumulation. Therefore, finding the mechanism of action of the genes involved in the accumulation of oxalate in spinach plants was considered the first step in the implementation of future breeding projects for this trait.

 

Material and Methods

    In order to achieve the objectives of this research, a complete seven by seven diallel cross experiment was conducted using selected cultivars and wild related species (Spinacia tukestanica and S. tetrandra) that possessed different patterns of oxalate accumulation. These patterns were divided into three groups: low oxalate, high insoluble oxalate, and high soluble oxalate. High-performance liquid chromatography was used to measure total and soluble oxalate, while ascorbic acid was measured through a colorimetric method by a spectrophotometer device. The genetic variance components of four chemical compounds including total, soluble and insoluble oxalate, as well as ascorbic acid as the most important components in creating oxalate accumulation were estimated in 49 progenies, obtained from the crossing of spinach plants. The estimations were based on the variances of general and specific combinability using the first method of the Griffing's model one. The narrow and broad sense heritability and also Baker's coefficient, were calculated. Baker's index was known as an indicator to estimate the action mechanism of the genes. The values of this index are between zero and one. The numerical valued that are close to one indicate additive action, while values that are close to zero indicate non-additive action or dominance and epistasis actions.

 

Results

    As a general rule, the possibility of interspecies crosses in spinach was confirmed due to the same chromosomal level (2n=12) in all three species. The results of analysis of variance of the diallel cross showed the existence of significant differences for all four evaluated chemical compounds. This meant that the diallel crossings confirmed the possibility of genetic analysis based on this method. Also, the effects of GCA, SCA, the reciprocal crosses and type of maternal on mean values of all evaluated chemical compounds were significant. The highest variance of general and specific combinability and Baker's coefficient value (0.43) were achieved for the total oxalate trait. The greatest narrow and broad sense heritability was obtained with values of 0.46 and 0.57, respectively, for this trait.

 

Discussion

    Due to the greater contribution of genetic variance in the creation of total oxalate, it can be comprehended that it is possible to modify the total oxalate trait in the early breeding generations. Also considering the mentioned Baker's coefficient, both the additive and dominance/epistasis genes actions play a role in creating this trait, although the trend is more towards the effect of relative dominance. Therefore, modification of new spinach varieties based on hybridization methods and then selection in the first generations after hybridization is recommended. The second trait with the highest probability of occurrence in the generations after breeding was the insoluble oxalate followed by soluble oxalate. However, due to the very low narrow sense heritability (0.33), soluble oxalate is not recommended as a proper breeding trait for improving oxalate accumulation in spinach. Finally, the lowest narrow-sense heritability (0.32) was estimated for the ascorbic acid trait as one of the precursors of oxalate production, especially its insoluble form. So, it can be said that the role of ascorbic acid in improving oxalate accumulation in spinach plants is practically ruled out.

 

Conclusion

    In this research, the gene action mechanisms involved in the formation of four essential compounds during the oxalate accumulation process in spinach were determined. Therefore, the modification of new varieties of this plant in terms of not having oxalic acid anti-nutrient problems by hybridization methods and then selection in the first generations is recommended.

Andersen, S. B., & Torp, A. M. (2011). Spinacia. In Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources (pp. 273-276). Springer.
Astley, D., & Ford-Lloyd, B. (1981). The evolutionary significance of multigermicity in the genus Spinacia (Chenopodiaceae). Plant Systematics and Evolution, 137(1-2), 57-61.
Baker, R. (1978). Issues in diallel analysis. Crop Science, 18(4), 533-536.
Borchert, R. (1985). Calcium-induced patterns of calcium-oxalate crystals in isolated leaflets of Gleditsia triacanthos L. and Albizia julibrissin Durazz. Planta, 165(3), 301-310.
Borchert, R. (1986). Calcium acetate induces calcium uptake and formation of calcium-oxalate crystals in isolated leaflets of Gleditsia triacanthos L. Planta, 168(4), 571-578.
Bsc, S. N., & Bsc, G. S. (1999). Oxalate content of foods and its effect on humans. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 8(1), 64-74.
Chukwu, S., Okporie, E., Onyishi, G., Ekwu, L., Nwogbaga, A., & Ede, N. (2016). Application of diallel analyses in crop improvement. Agriculture and Biology Journal of North America, 7(2), 95-106.
Cornelius, P., & Dudley, J. (1976). Genetic variance components and predicted response to selection under selfing and full‐sib mating in a maize population 1. Crop Science, 16(3), 333-339.
Decoteau, D. R. (2000). Vegetable crops. Prentice Hall.
Elder, T. D., & Wyngaarden, J. B. (1960). The biosynthesis and turnover of oxalate in normal and hyperoxaluric subjects. The Journal of Clinical Investigation, 39(8), 1337-1344.
Franceschi, V. (1989). Calcium oxalate formation is a rapid and reversible process in Lemna minor L. Protoplasma, 148(2-3), 130-137.
Franceschi, V. R., & Nakata, P. A. (2005). Calcium oxalate in plants: formation and function. Annual Review of Plant Biology, 56, 41-71.
Gomes, G. P., Zeffa, D. M., Constantino, L. V., Baba, V. Y., Silvar, C., Pomar, F., & Gonçalves, L. S. (2021). Diallel analysis of the morphoagronomic, phytochemical, and antioxidant traits in Capsicum baccatum var. pendulum. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 62(3), 435-446.
Griffing, B. (1956). A generalised treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity, 10(1), 31.
Hatch, M., & Freel, R. W. (2005). Intestinal transport of an obdurate anion: oxalate. Urological Research, 33(1), 1-16.
Holmes, R. P., Goodman, H. O., & Assimos, D. G. (2001). Contribution of dietary oxalate to urinary oxalate excretion. Kidney International, 59(1), 270-276.
Holmes, R. P., & Kennedy, M. (2000). Estimation of the oxalate content of foods and daily oxalate intake. Kidney International, 57(4), 1662-1667.
Hönow, R., & Hesse, A. (2002). Comparison of extraction methods for the determination of soluble and total oxalate in foods by HPLC-enzyme-reactor. Food Chemistry, 78(4), 511-521.
Kalloo, G., & Bergh, B. (2012). Genetic improvement of vegetable crops. Newnes.
Kearsey, M., & Pooni, H. (2020). Genetical analysis of quantitative traits. Garland Science.
Kevers, C., Falkowski, M., Tabart, J., Defraigne, J.-O., Dommes, J., & Pincemail, J. (2007). Evolution of antioxidant capacity during storage of selected fruits and vegetables. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(21), 8596-8603.
Klug, B., & Horst, W. J. (2010). Oxalate exudation into the root‐tip water free space confers protection from aluminum toxicity and allows aluminum accumulation in the symplast in buckwheat (Fagopyrum esculentum). New Phytologist, 187(2), 380-391.
Kochian, L. V. (1995). Cellular mechanisms of aluminum toxicity and resistance in plants. Annual Review of Plant Biology, 46(1), 237-260.
Korth, K. L., Doege, S. J., Park, S.-H., Goggin, F. L., Wang, Q., Gomez, S. K., & Nakata, P. A. (2006). Medicago truncatula mutants demonstrate the role of plant calcium oxalate crystals as an effective defense against chewing insects. Plant Physiology 141(1): 188-195.
Kuo-Huang, L.-L., Ku, M. S., & Franceschi, V. R. (2007). Correlations between calcium oxalate crystals and photosynthetic activities in palisade cells of shadeadapted Peperomia glabella. Botanical Studies, 48(2), 155-164.
Ma, J. F., Ryan, P. R., & Delhaize, E. (2001). Aluminium tolerance in plants and the complexing role of organic acids. Trends in Plant Science, 6(6), 273-278.
Maina, A. N., Tchiagam, J. N., Gonne, S., Hamadama, Y., Bell, J., & Njintang, N. (2015). Diallel analysis of polyphenols and phytates content in cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Scientia, 12(1), 46-51.
Mbusa Héritier, K., Ngugi, K., Olubayo, F., & Musembi Kivuva, B. (2019). Genetic analysis of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) genotypes for beta carotene content and root yield in kenya (Thesis for: Master of Science in plant breeding and biotechnology, department of plant science and crop protection, faculty of agriculture, University of Nairobi). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331936761.
Mirahmadi, S. F., Hassandokht, M., Fatahi, R., Naghavi, M. R., & Rezaei, K. (2022). High and low oxalate content in spinach: an investigation of accumulation patterns. Journal of the Science of Food and Agriculture, 102(2), 836-843.
Nakata, P. A. (2012). Engineering calcium oxalate crystal formation in Arabidopsis. Plant and Cell Physiology, 53(7), 1275-1282.
Naresh, P., Rao, V., Reddy, L., Reddy, A., Venkatachalapathi, V., & Reddy, M. (2016). Genetic analysis for fruit biochemical traits (capsaicinoids and carotenoids) and dry fruit yield in chilli (Capsicum annuum L.). Industrial Crops and Products, 94, 920-931.
Nasrabadi, M. D., Hassandokht, M., Mirahmadi, S. F., & Hassanpanah, D. (2021). Evaluation of diversity in spinach populations based on cytogenetical characteristics and their relation with morphological and physiological traits. Agricultural Research, 1-10.
Nonnecke, I. L. (1989). Vegetable production. Springer Science & Business Media.
Nyquist, W. E., & Baker, R. (1991). Estimation of heritability and prediction of selection response in plant populations. Critical Reviews in Plant Sciences, 10(3), 235-322.
Ruiz, N., Ward, D., & Saltz, D. (2002). Calcium oxalate crystals in leaves of Pancratium sickenbergeri: constitutive or induced defence? Functional Ecology, 16(1), 99-105.
Ryder, E. J. (1979). Leafy salad vegetables. Springer Science & Business Media.
Sadeghzadeh-Ahari, D., Sharifi, P., Karimizadeh, R., & Mohammadi, M. (2018). Estimation of genetic parameters of yield and yield components in rainfed durum wheat through diallel cross. Journal of Crop Breeding, 10(25): 176-184.
Saltz, D., & Ward, D. (2000). Responding to a three-pronged attack: desert lilies subject to herbivory by dorcas gazelles. Plant Ecology, 148(2), 127-138.
Sharma, S., Sain, R., & Sharma, R. (2003). Genetics of spike length in durum wheat. Euphytica, 130(2), 155-161.
Svedružić, D., Jónsson, S., Toyota, C. G., Reinhardt, L. A., Ricagno, S., Lindqvist, Y., & Richards, N. G. (2005). The enzymes of oxalate metabolism: unexpected structures and mechanisms. Archives of Biochemistry and Biophysics, 443(1): 176-192.
Swiader, J. M., Ware, G. W., & McCollum, J. P. (1992). Producing vegetable crops. Interstate Printers and Publishers Inc.
Teklewold, A., & Becker, H. C. (2005). Heterosis and combining ability in a diallel cross of Ethiopian mustard inbred lines. Crop Science, 45(6), 2629-2635.
Zhang, B., Oakes, A. D., Newhouse, A. E., Baier, K. M., Maynard, C. A., & Powell, W. A. (2013). A threshold level of oxalate oxidase transgene expression reduces Cryphonectria parasitica-induced necrosis in a transgenic American chestnut (Castanea dentata) leaf bioassay. Transgenic Research, 22(5), 973-982.
Zhang, Y., Kang, M. S., & Lamkey, K. R. (2005). DIALLEL‐SAS05: A comprehensive program for Griffing's and Gardner–Eberhart analyses. Agronomy Journal, 97(4): 1097-1106.
Zindler-Frank, E. (1975). On the formation of the pattern of crystal idioblasts in Canavalia ensiformis DC. VII. Calcium and oxalate content of the leaves in dependence of calcium nutrition. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, 77(1), 80-85.