نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات ومیوه‌های نیمه‌گرمسیری

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه‌ی اثر محلول‏پاشی پتاسیم و کلسیم طی فصل رشد و نیز موقعیت میوه در تاج درخت بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال تامسون ناول اجرا شد. بدین منظور یک آزمایش دو ساله باغی در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور شامل نوع کود محلول‌پاشی شده (1-نیترات پتاسیم 2 –نیترات کلسیم 3- ترکیبی با نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم و 4– شاهد) و موقعیت میوه بر تاج درخت (1-درون 2-بیرون)، در سه تکرار در یک قطعه باغ پرتقال تامسون ناول اجرا شد. نتایج نشان داد ضخامت پوست میوه، شاخص رنگ و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته کل در میوه‌های برداشت شده از بیرون تاج در مقایسه با درون تاج بیش‏تر بود (05/0>P). علاوه‌براین، ضخامت پوست میوه با انجام محلول‌پاشی افزایش یافت و بیش‏ترین افزایش نیز در تیمارهای پتاسیم و ترکیبی یافت شد. با انجام محلول‌پاشی کلسیم (تیمارهای کلسیم و ترکیبی) مواد جامد محلول و اسیدیته کل در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار محلول‌پاشی پتاسیم کاهش یافت اما نسبت بین این دو شاخص افزایش یافت. همچنین مشخص شد که اثر محلول‌پاشی بر فنل‏کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدان به موقعیت میوه در تاج درخت بستگی دارد. به طور خلاصه، از محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم می‌توان در جهت بهبود کیفیت میوه پرتقال استفاده نمود. علاوه‏براین، میوه‌ها در موقعیت‌های مختلف تاج درخت دارای ویژگی‌های فیزیکی‌وشیمیایی متفاوتی هستند. بنابراین توصیه می‌شود به منظور داشتن میوه‌های با کیفیت یکسان و برای دستیابی به حداکثر بازگشت اقتصادی، میوه‌ها درون و بیرون تاج درخت به‏طور جداگانه برداشت شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of fruit canopy positions and potassium and calcium foliar application on physico-chemical characteristics of ‘Thomson Navel’ sweet orange

نویسندگان [English]

  • Tahereh Raiesi 1
  • Javad Fatahii Moghadam 2

1 Citrus and Subtropical Fruit Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research and Education Organization (AREO), Ramsar

2 Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research ‎Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran

چکیده [English]

The present study evaluated the foliar application effect of calcium (Ca) and potassium (K) and fruit position in the canopy on physicochemical characteristics of ‘Thomson Navel’ orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck.). Thus, A two-year field experiment was conducted using a randomized complete block design with two factors including the type of foliar spray (Ca(NO3)2, KNO3, Ca(NO3)2+KNO3, and Control) and fruit position in the tree canopy (inside or outside) in three replications. The results showed that outer canopy fruits had higher peel thickness, citrus color index (CCI), and a ratio of total soluble solid to titratable acid (TSS/TA) than inside fruit (P<0.05). Also, the results showed that the peel thickness of the fruit increased with foliar application (regardless of the type of mineral element) and the highest increase was found in the foliar spray of K and K+Ca. With Ca foliar application (Ca and K+Ca), TSS and TA significantly decreased compared to the control and potassium foliar application alone, but the ratio between the two indices increased. The results showed that the effect of foliar application on total phenol and antioxidant capacity depends on the position of the fruit on the tree canopy. In conclusion, foliar application of K and Ca can be used effectively to improve the fruit quality of the ‘Thomson Navel’ sweet orange. Besides, fruit at different canopy positions vary in their physicochemical characteristics at harvest and should be harvested separately to have uniform quality and get the maximum economic return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acidity
  • antioxidant capacity
  • peel thickness
  • phenol
  • TSS