نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه. ارومیه.

2 گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

3 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز.

چکیده

سیب‌زمینی در جهان از نظر تولید پس از گندم، برنج و ذرت در جایگاه چهارم اهمیت قرار دارد. به دلیل تکثیر رویشی، ویروس‌ها از عوامل بیماریزای مهم در سیب‌زمینی محسوب می‌شوند. در گیاهان، خاموشی RNA یک سازوکار دفاعی علیه ویروس‌هاست. تحقیقات زیادی برای ایجاد مقاومت به ویروس ها با خاموش کردن ژن‌های خاص آنها صورت گرفته است اما در نهایت به خاطر فعالیتِ پروتئین‌های ویروسیِ ممانعت کننده از خاموشیِ RNA، مقاومت گیاه شکسته شده و ویروس قادر به تکثیر و ایجاد خسارت می شود. هدف از این تحقیق ایجاد مقاومت هم‌زمان برای سه ویروس مهم PLRV، PVX و CMV در سیب‌زمینی است. قطعاتی از ژن های پروتئین‌های سرکوبگر خاموشی RNA در ویروس‌های فوق، به ترتیب P0، P25 و 2b به کمک PCR با آغازگرهای اختصاصی تکثیر و به هم متصل شدند. قطعه نوترکیب ساخته شده در داخل پلاسمید pFGC5941 در جهت سنس و آنتی‌سنس در دو طرف اینترون تحت پروموتر 35S بصورت تولید کننده RNA با ساختار سنجاق‌سری قرار گرفت. قسمت T-DNA پلاسمید حاصل به کمک آگروباکتریوم به سیب‌زمینی رقم آگریا انتقال یافت. لاین‌های تراریخته به‌دست‌آمده به‌منظور تائید حضور ترانس‌ژن، توسط PCR بررسی شدند و لاین‌های تراریخته انتخاب و تکثیر یافتند. در ادامه قرار است مقاومت لاین‌های منتخب تراریخته به سه ویروس سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of a Construct to Establish Simultaneous Resistance Against Three PLRV, PVX and CMV Viruses in Potato by RNA Silencing Method

نویسندگان [English]

  • Mona Bordar 1
  • Reza Darvishzadeh 2
  • Maqsoud Pazhouhandeh 3

1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Agricultural Biotechnology Department, Agriculture Faculty, Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Potato is the world's fourth-largest food crop after maize, wheat, and rice. Potato is seriously affected by both single and mixed viral infections because of vegetative propagation. In plants, RNA silencing is a protective mechanism against viral infections. Some researchers have been used RNA silencing technique to silence viral genes, but ultimately, due to the activity of viral RNA silencing-suppressor proteins, the resistance of plants is broken down and the virus can replicate and make the damage. The purpose of this study is to provide simultaneous resistance to three important viruses including Potato X Virus, Potato Leafroll Virus, and Cucumber Mosaic Virus. From genes corresponding to proteins of suppressoer of RNA silencing in these viruses (P0, P25 and 2b, respectively), a fragment was amplified with specific primers by PCR and ligtaed to each other. The recombinant final fragment was cloned in the form of sense and antisense orientations with an intron between them, in pFGC5941 plasmid under 35S promoter to produce a hairpin RNA after transcription in plant. The T-DNA of recombinant hairpin vector was transformed into potato (cv. Agria) genome by Agrobacterium. The obtained transgenic plants were screened by PCR to confirm the presence of the transgenes. The resistance of selected tansgenic lines will be assessed against three viruses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • disease resistance
  • gene silencing
  • transgenic plants
  • plant virus