نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر باکتری‌ها بر خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمی گیاه کلم زینتی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شوری در دو سطح (4 و 8 دسی زیمنس بر متر) و عدم شوری و باکتری‌های محرک رشد در سه سطح (عدم تلقیح، Pseudomonas putida و Bacillus subtilis) بودند. صفات رویشی گیاه شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک بوته و ریشه، با افزایش میزان تنش شوری، کاهش معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد به‌خصوص سودوموناس پوتیدا، موجب بهبود این صفات گردید. فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فنل کل با افزایش شوری، افزایش یافته به طوری که بیشترین میزان فنل و آنتی‌اکسیدان در شوری 8 دسی زیمنس (به ترتیب mg/g Fwt 08/1 و μmol/g Fwt 52/62) مشاهده شد. از طرفی استفاده از باکتری‌ باسیلوس توانست میزان فنل کل و آنتی‌اکسیدان را در تقابل با شوری افزایش دهد ( mg/g Fwt 08/1 و μmol/g Fwt 78/62). میزان پرولین برگ نیز، از یک روند افزایشی در سطوح مختلف تنش شوری برخوردار بوده که بیش‌ترین میزان آن در بالاترین سطح تنش شوری (µmol/g FW 13/0) و کاربرد باکتری باسیلوس سوبتیلیس (µmol/g FW 099/0) مشاهده گردید. اثر متقابل باکتری و تنش شوری، تجمع عنصر سدیم را کاهش و موجب افزایش میزان عنصر پتاسیم گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که باکتری‌های محرک رشد، به‌خصوص باکتری سودوموناس پوتیدا موجب کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه کلم زینتی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of plant growth promoting rhizobacteria on salinity tolerance of ornamental cabbage (Brassica oleraceae L. cv. kamome).

نویسندگان [English]

  • mitra aelaei 1
  • fahimeh salehi 2
  • Morteza Bahrami 3
  • mohsen sanikhani 4

1 university of zanjan

2 , Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Zanjan University

4 Assistant Professor, Department of Horticulture, University of Zanjan

چکیده [English]

In order to investigate the effect of plant growth promoting bacteria on morphological and biochemical characteristics of ornamental cabbage under salinity stress, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The treatments consisted of three levels of salinity (4 and 8 dS.m-1) and control and plant growth promoting bacteria in three levels (no inoculation, Pseudomonas putida and Bacillus subtilis). traits such as plant height, number of leaves, percent of fresh and dry weight of plants, leaves and roots showed a significant decrease with increasing salinity stress compared to control treatment and inoculation with Bacillus subtilis improved these traits compared to control plants. The amount of photosynthetic pigments decreased with increasing salinity, but the use of Bacillus bacteria reduced the damage caused by salinity stress. Also, the antioxidant activity of total phenol increased with increasing salinity, which increased phenol and antioxidant at 8 dS/m (1.08 and 62.52, respectively) and the use of Bacillus bacteria was able to increase the amount of total phenol and antioxidants (1.08 and 62.78) Along with salinity stress. The amount of leaf proline had an increasing trend in different levels of salinity stress, the highest amount of which was observed in the highest level of salinity stress (0.13) and the use of Bacillus subtilis (0.099). The interaction of bacteria and salinity stress reduced the accumulation of sodium and increased the amount of potassium. The results showed that growth-promoting bacteria, especially Pseudomonas, could reduce the damage caused by salinity stress in ornamental cabbage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus subtilis
  • Proline
  • Pseudomonas putida
  • Salinity stress