نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 هیات علمی

3 عضوهیت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

میوه زغال اخته منبع مهمی از ویتامین ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده و حفظ ارزش غذایی، کیفیت ظاهری و سفتی بافت میوه در شرایط پس از برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش اثر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین (صفر، 2، 4، 6 میلی مولار) و زمان انبارمانی (7، 14 و 21 روز) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی مدت انبارمانی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. میوه ها بلافاصله پس از تیمار در سردخانه‌ای با دمای 1±2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 85 درصد قرار گرفتند. براساس نتایج، بالاترین محتوی آنتوسیانین (mg cyn-3-glu/100gr 2/6)، فلاونوئید (mgQUE/100g FW 13/16)، فنل کل (mgGA/100g FW 371/80)، مواد جامد محلول (17/66 درصد) در هفته سوم و همچنین بیشترین میزان آسکوربیک‌اسید (mg/100g FW 26/89) در تیمار 2 میلی‌مولار فنیل‌آلانین مشاهده شد. کمترین میزان پراکسیدهیدروژن µmol/100g FW) 0/36) و سرمازدگی و بیشترین میزان پرولین ( mg/ml 0/36) در هفته سوم در تیمار 6 میلی مولار فنیل آلانین مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان داد که برای نیل به هدف مهم انبارمانی زغال اخته در سردخانه که حفظ شاخص های فیزیکی و شیمیایی مطلوب این میوه و ماندگاری بیشتر نسبت به نگهداری در دمای معمولی می باشد، تیمار 2 میلی مولار فنیل آلانین می تواند مناسب ترین تیمار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of postharvest Phenylalanine treatment on physicochemical attributes of cornelian cherry fruits during cold storage

نویسندگان [English]

  • soheilla Ahmadkhani 1
  • Ali Soleimani 2
  • farhang razavi 1
  • Azizollah Kheiry 3

1 zanjan university

2 Department of Horticulture, Agricultural Faculty, University of Zanjan, Zanjan-Iran

3 Head Of Horticulture Department.

چکیده [English]

Cornelian cherry (Cornus mas) fruit is an important source of vitamins and antioxidant compounds, and the prevention of the reduction of fruit nutritional value, appearance quality and firmness during the post-harvest period is one of the important issue in this fruit. the effect of phenylalanine postharvest treatment (0, 2, 4, 6 mmol), and different storage times (7, 14 and 21 days) on maintaining the physicochemical properties of cornelian cherry fruit during storage as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was investigated in current research. Immediately after treatment, the fruits were placed in a cold storage at 2±1 ° C and relative humidity of 85 ± 5%. Based on the results, the maximum content of anthocyanin (2/6 mg cyn-3-glu/100gr ), flavonoids (13/16 mg QUE/100g FW), total phenol (371.8 mg GA/100g FW), soluble solids (17.66%) in the third week and maximum content of ascorbic acid (26.89 mg/100g FW) were accompanied by 2 mmol phenylalanine. The lowest amount of H2O2 (0.36 µmol/100g FW) and the percentage of frostbite, and also the highest amount of proline (0.36 mg/ml) were observed with 6 mmol phenylalanine treatment in the third week. The results showed in order to achieve the important goal of storage cornelian cherry in the cold storage, which maintains the desired physical and chemical characteristics of this fruit and has a longer shelf than storage at normal temperature, 2mmol Phenylalanine can be the most appropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling
  • Cornelian cherry
  • Proline
  • Storage period