تاثیر دانه گرده بر تشکیل بذر و میوه در نارنگی کلمانتین و بررسی نقش قرابت ژنتیکی منابع گرده‌زا ‏در عمل لقاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

3 دانشیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر دانه­های گرده مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی میوه نارنگی کلمانتین آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در شش تیمار با چهار تکرار انجام گرفت. بدین منظور گرده­افشانی نارنگی کلمانتین با دانه­های گرده لیموشیرین، لیمولیسبون، گریپ‌فروت، نارنج، خودگرده­افشانی و آزادگرده­افشانی انجام گرفت. تعیین سازگاری و ناسازگاری رقم­های گرده­دهنده به دو روش گرده­افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه میکروسکوپی نشان داد نارنگی کلمانتین خودناسازگار بوده و با همه گونه­های مورد آزمایش سازگار بود. درصد تشکیل میوه مربوط به گل­های گرده­افشانی شده با گرده­های لیموشیرین (75/73)، لیمولیسبون (25/71)، گریپ­فروت (70) و نارنج (70) تفاوت معنی­داری نشان نداد، در حالی که تیمارهای گرده­افشانی باز و خودگرده‌افشانی تشکیل میوه کمتری داشتند. بیشترین بذر سالم از میوه­های حاصل از گرده نارنج (2/13 عدد) حاصل شد، در حالی­­که میوه­های حاصل از خودگرده­افشانی بذری نداشتند. همچنین گرده­های نارنج و لیمولیسبون نسبت به بقیه گونه­های مرکبات مورد استفاده، قدرت بیشتری برای جوانه­زنی و نفوذ در مادگی گل‌های نارنگی کلمانتین دارا بودند. بررسی قرابت ژنتیکی بین گونه­های مورد ارزیابی مشخص نمود نارنج بیشترین شباهت را در سطح دی ان آ با نارنگی کلمانتین داشت. نتایج این پژوهش مشخص کرد نوع دانه گرده تاثیر بالایی در میزان تشکیل میوه و ویژگی­های کمی و کیفی میوه نارنگی کلمانتین دارد. در مجموع با توجه به فاکتورهای مختلف، گونه­های گریپ­فروت و لیمولیسبون به ‌عنوان بهترین نوع گرده­دهنده برای تولید اقتصادی میوه نارنگی کلمانتین پیشنهاد می­گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pollen grain sources on the fruit and seed formation of the Clementine ‎mandarin and the role of genetic similarity of the pollen sources in fertilization ‎

نویسندگان [English]

 • Hari Alinejad-Jahromi 1
 • Abdolkarim Zarei 2
 • Abdolrahman Mohammadkhani 3
1 Ph.D. Graduate, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ‎
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Jahrom University, Jahrom, Iran‎
3 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ‎
چکیده [English]

In order to investigate the role of different pollen grains on the qualitative and quantitative characteristics of 'Clementine' mandarin (Citrus clementina), an experiment was carried out based on a randomized complete blocks design with six treatments and four replications. The 'Clementine' mandarin was subjected to the open-, self-, and cross-pollination with the pollen grains of sweet lemon (Citrus limetta), grapefruit (Citrus paradisi), Lisbon lemon (Citrus limon) and sour orange (Citrus aurantium). The compatibility and incompatibility of pollinators were determined using controlled pollination methods and the microscopic analyses of pollen tube growth. The microscopic evaluations revealed that 'Clementine' mandarin is a self-incompatible cultivar but it is compatible with all studied species. The fruit set in the flowers that were pollinated with sweet lemon (73.75%), Lisbon lemon (71.25%), grapefruit (70%) and sour orange (70%) were not significantly different, while the self- and open- pollinated flowers produced a lower leve of fruit set. The highest viable seeds (13.2) were recorded in the fruits that were pollinated with sour orange, while the self-pollinated ones had no seed. In addition, the pollens of sour orange were the most successful for penetration to the basal portion of style and into ovary of ‘Clementine’ mandarin. Evaluation of genetic affinity among Citrus species revealed that sour orange is the most genetically similar species with 'Clementine' mandarin. Results of this investigation showed that the source of pollen grain substantially affect the fruit set as well as qualitative and quantitative attributes of 'Clementine' mandarin. By considering all of the fruit-related factors, the pollens of C. paradisi and C. limon are suggested as the best choice for improving qualitative and quantitative characteristics of 'Clementine' mandarin. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citrus
 • fruit set
 • genetic relationship
 • pollen germination
 • pollination‎
 1. Abedinpour, H., Babaeian Jelodar, N., Ranjbar, G.A., & Golein, B. (2015). Study of genetic diversities and relatedness of Iranian Citrus genotypes using morphological and molecular markers. Journal of Plant Molecular Breeding, 3(1), 35-49.
 2. Ahmed, S., Rattanpal, H. S., Kumari, P., & Singh, J. (2017). Study of genetic variability in Citrus fruit crop by molecular markers-a review, International Journal of Pure & Applied Bioscience, 5 (1), 111-128.
 3. Asadi abkenar, A. (1996). Effect of pollen of different cultivars of citrus on some quantitative and qualitative of Clementine mandarin. Sc. Thesis, Faculty of Agriculture. University of Tehran. Iran.(In Farsi).
 4. Asadi Kangarshahi, A., & Akhlaghi Amiri, N. (2021). Effect of urea spray accordance with growth phenology on yield and alternate bearing of satsuma mandarin (Citrus unshiu). Iranian Journal of Horticultural Science, 52(1), 99-111. .(In Farsi).
 5. Babar, M., Hussain, S. B., Javed, M., Waheed, R., Akhter, S., Bibi, F., Salahuddin, R., Ali,, Naveed, F., & Khan, H. N. (2014). Genetic diversity and phylogenetic relationships in Citrus rootstocks using PCR- based RAPD markers. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12 (2), 482-485.
 6. Babazadeh Darjazi, B. (2013). Comparison of vitamin C in mandarin (Citrus ) cultivars. Eco-Phytochemical Journal of Medical Plants, 3, 82-93.
 7. Baekley, N. A., Roose, M. L., Krueger, R. R., & Federici, C. T. (2006). Assessing genetic diversity and population structure in a Citrus germplasm collection utilizing simple sequence repeat markers (SSRs). Theoretical and Applied Genetics, 112 (8), 1519-1531.
 8. Buccheri, M., & Di Vaio, C. (2005). Relationship among Seed number, quality, and calcium content in apple fruits. Journal of Plant Nutrition, 27, 10, 1735-1746.
 9. Chao, C.C.T. (2005). Pollination study of mandarins and the effect on seediness and fruit size: implications for seedless mandarin production. HortScience, 40(2), 362-365.
 10. Chao, C., Fang, J., & Devanand, P. (2005). Long distance pollen flow in mandarin orchards determined by AFPL markers implications for seedless mandarin production. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130 (3), 374-380.
 11. Chelong, I., & Sdoodee, S. (2012). Pollen viability, pollen germination and pollen tube growth of Shogun (Citrus reticulata Blanco) under climate variability in southern Thailand. Journal of Agricultural Technology, 8(7), 2297-2307.
 12. Dejampor J., & Garigorian V. (2004). Pollen effects on some quantitative and qualitative characteristics of apricot fruit. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 5(1), 1-10..(In Farsi).
 13. Distefano, G., Caruso, M., La Malfa, S., Gentile, A., & Tribulato, E. (2009). Histological and molecular analysis of pollen–pistil interaction in Clementine. Plant Cell Reports, 28, 1439-1451.
 14. Distefano, G., Hedhly, A., Las Casas, G., La Malfa, S., Herrero, M., & Gentile, A. (2012). Male-female interaction and temperature variation affect pollen performance in Citrus. Scientia Horticulturae, 140, 1-7.
 15. Distefano, G., Las Casas, G., La Malfa, S., Gentile, A., & Tribulato, E. (2009). Pollen tube behavior in different mandarin hybrids. Journal of the American Society for Horticultural Science, 134 (6), 583-588.
 16. Doi, K., Nozaki, R., Takahashi, K., & Iwasaki, N. (2018). Effects of the number of seeds per berry on fruit growth characteristics, especially on the duration of stage ii in blueberry. Plants (Basel), 7(4), 96. doi: 10.3390/plants7040096
 17. Doyle, J. J., & Doyle, J. L. (1987). Rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh tissue. Phytochemical Bulletin, 19, 11-15.
 18. Ebadi, H., Gholamiyan, E., Fatahi-Moghadam, J., Golein, B., Golmohamadi, M., & Moradi, B. (2017). A Guide for Planting, Growing, Harvesting and Marketing of Citrus. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Pp: 404. (In Farsi).
 19. Ehlenfeldt, M. K. (2003). Investigations of metaxenia in northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum) cultivars. Journal of the American Pomological Society, 57(1), 26.
 20. El-Tomi, A. L. (1997). Effect of cross-pollination on June drop, preharvest drop and cropping in Washington Navel orange. CRC Press. Boca Raton. Florida. pp. 68-87.
 21. Gambetta, G., Gravina, A., Fasiolo, C., Fornero, C., Galiger, S., Inzaurralde, C., & Rey, F. (2013). Self-incompatibility, parthenocarpy and reduction of seed presence in ‘Afourer’ mandarin. Scientia Horticulturae, 164, 183-188.
 22. Garcia-Papi, M.A., & Garcia-Martinez, J.L. (1986). Fruit set and development in seeded and seedless Clementine mandarin. Scientia Horticulturae, 22, 113-119.
 23. Jalilian, H., Zarei, A., & Erfani-Moghadam, J. (2018). Phylogeny relationship among commercial and wild pear species based on morphological characteristics and SCoT molecular markers. Scientia Horticulturae, 235, 323-333.
 24. Kitat, E. M., El-Azad, F. M., & Wehida, B. M. (1994). Metaxenia in lime (Citrus aurantifolia Swin), Alexandria Journal of Agricultural Reseaerch, 22, 85-90.
 25. Kumar, K., & Das., B. (1996). Studies on xenia in almond (Prunus dulcis (Miller) DA Webb). Journal of Horticultural Science (UK), 71(4), 545-549.
 26. Mahmoodi, M., Arzani, K., & Bozari, N. (2007). Pollination, pollen tube growth and determination of suitable pollinizer for sweet cherry (Prunus avium) cultivar Ghermez Rezaeieh. Journal of Seed and Seedling, 23, 571-585. (In Farsi).
 27. Mesejo, C., Yuste, R., Martínez-Fuentes, A., Reig, C., Iglesias, D. J., Primo-Millo, E., & Agustí, M. (2012). Self-pollination and parthenocarpic ability in developing ovaries of self-incompatible Clementine mandarins (Citrus clementina). Physiologia Plantarum, 148(1), 87-96.
 28. Militaru, M., Butac, M., Sumedrea, D., & Chiţu, E. (2015). Effect of metaxenia on the fruit quality of scab resistant apple varieties. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 6, 151-156.
 29. Ngo, B. X, Wakana, A, Park, S. M, Nada, Y., & Fukudome, I. (2001). Pollen tube behaviors in self-incompatible and self-compatible Citrus. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 45(2), 443-457.
 30. Ortega, E., & Dicenta, F. (2004). Suitability of four different methods to identify self-compatible seedling in an almond breeding program. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79, 747-753.
 31. Rasoli, M., & Arzani, K. (2010). Effect of pollen grains on pollen tube growth and quantitative and qualitative traits of cherry fruit (Prunus avium). Iranian Journal of Horticultural Science, 41, 309-318. (In Farsi).
 32. Riazi, G., & Rahemi, M. (1994). The effects of various pollen on growth and development of Pistacia vera nuts. Acta Horticulture, 419, 67-72.
 33. Sabry, H. I. (1990). The effect of the honey bees as a pollinating agent on the yield of broad bean, clover, cotton and citrus trees. M.Sc. Thesis. Cario University,
 34. Soost, R. K. (1956). Unfruitfulness in the clementine mandarin, Proceeding of American Society for Horticultural Science, 67, 171-175.
 35. Swingle, W. T. (1928). Metaxenia in the date palm. Journal of Heredity, 19, 257-268.
 36. Talaei, A., Golien, B., Ebrahimi, Y., & Vezvaei, A. (2002). Investigation and introducing the appropriate pollen for page mandarin. Iranian Journal of Agricultural Science, 33(1), 171-177. (In Farsi).
 37. Wallace, H. M., & Lee, H. S. (1999). Pollen source, fruit set and xenia in mandarin. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 74, 82-86.
 38. Yamamoto, M., & Tominaga, S. (2002). Relationship between seedlessness of keraji (Citrus keraji ex Tanaka) and female sterility and self-incompatibility. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 71, 183-186.
 39. Zamani, Z., Zarei, A., & Fatahi R. (2010). Characterization of progenies derived from pollination of pomegranate cv. Malase-Tourshe-Saveh using fruit traits and RAPD molecular marker. Scientia Horticulturae, 124, 67-73.
 40. Zarei, A., Erfani-Moghadam, J., & Mozaffari, M. (2017). Phylogenetic analysis among some pome fruit trees of Rosaceae family using RAPD markers. Biotechnology & Biotchnological Equipment, 31 (2(, 89-298.