مطالعه عوامل موثر در ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه گیلاس ‏MA60 ×MA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان ‏تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،‎ ‎‏ گروه علوم باغبانی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

3 استادیار،‎ ‎‏ گروه علوم باغبانی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

4 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

چکیده

MA×MA60، پایه نیمه‌پاکوتاه گیلاس بوده که از طریق ریزازدیادی به راحتی تکثیر گردیده و به دلیل مقاومت به فیتوفیترا که از مهم‌ترین عوامل زوال درختان میوه هسته‌دار محسوب می شود، پایه با ارزشی است. این مطالعه با هدف بررسی اثر نوع محیط کشت و تنظیم کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی پایه MA60×MA در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً صادفی با 4 تکرار اجرا شد. در مرحله پرآوری، تیمار‌ها شامل سه محیط کشت (MS، WPM و DKW) و دو تنظیم‌کننده رشد (بنزیل آمینو پورین و تیدیازوران) در غلظت‌های صفر، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر و در مرحله ریشه‌زایی، تیمارها شامل سه محیط کشت (MS، WPM و DKW) و غلظت‌های مختلف ایندول بوتریک اسید (صفر، 1، 2 و 3 میلی گرم بر لیتر) بودند. نتایج نشان داد در مرحله پرآوری، بیشترین تعداد شاخه (33/6)، برگ (33/20) و کیفیت نمونه (00/3) در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم بر لیتر بنزیل آمینو پورین و طول شاخه (3/2 سانتی متر) در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم بر لیتر تیدیازوران بود. بیش ترین درصد ریشه‌زایی (75 در‌‌صد) و تعداد ریشه (33/5) به ترتیب در محیط کشت MS حاوی 3 میلی‌گرم بر لیتر ایندول بوتریک اسید و محیط کشت DKW حاوی 2 میلی گرم بر لیتر ایندول بوتریک اسید بدست آمد. گیاهچه‌ها در شرایط گلخانه با موفقیت سازگار شدند. درصد بقا در محیط کشت حاوی کوکوپیت و پرلیت حدودا 75 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting on the micropropagation of the MA×MA60 sweet cherry ‎semi-dwarf rootstock ‎

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Ganji Moghadam 1
 • Tayebe Amuzegar 2
 • Ahmad Asgharzadeh 3
 • Mahboubeh Zamanipour 4
1 Associate Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources ‎Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 M. Sc. Student, Department of Horticultural Science, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, ‎Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
4 Assistant Professor, Technical and Engineering Faculty, Velayat University, Iranshahr, Iran
چکیده [English]

MA×MA60 is a sweet cherry semi dwarf rootstock that is easily reproduced through micropropagation and because of the resistance to phytophytora, which is one of the most important factors in the deterioration of stone fruit trees, it is a valuable rootstock. The aim of this study was to investigate the effect of culture media and plant growth regulators on the proliferation and rooting of MA×MA60 rootstock at the Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. This experiment was conducted as a factorial in a completely randomized design with 4 replications. At the proliferation stage, the treatments consisted of three culture media (MS, WPM and DKW) and two growth regulators (benzyl amino purine and thiadiazuron) at concentrations of 0, 1 and 2 mgL-1 and at the rooting stage, treatments consisted of three culture media (MS, WPM and DKW) and different concentrations of indole-butyric acid (0, 1, 2 and 3 mgL-1). The results showed that in the proliferation stage, the highest number of shoots (33.6), leaves (20.33) and plantlet quality (3) were recorded in MS medium enriched with 2 mgL-1 of benzyl amino purine, and the shoot length (3.2 cm) in the MS medium enriched with 1 mgL-1 thiadiazuron. The highest rooting percentage (75%) and root number (5.33) were obtained in MS medium enriched with 3 mgL-1 indole buteric acid and DKW enriched with 2 mgL-1 indole buteric acid, respectively. Plantlets successfully adapted to the greenhouse conditions. Survival rate was about 75% in cocopeat and perlite culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plant growth regulators
 • proliferation
 • rooting
 • sweet cherry
 1. Bolandi, A.R., Hamidi, H. & Rezagholy, A.A. (2017). Effects of culture media and growth regulators on propagation of rootstock GF677 in tissue culture conditions. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 29 (1), 1-14. (In Farsi).
 2. Bošnjak, A.M., Kereša, S., Jerčić I.H. & Barić, M. (2012). The effect of cytokinin type and explant orientation on axillary shoot proliferation and in vitro rooting of ‘Gisela 5’cherry rootstock. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10, 616-620.
 3. Bouzari, N., Shafiei, R., Hossienpour, B. & Hosseini, S.S. (2020). Effect of culture media and plant growth regulators on micropropagation of two Prunus rootstocks (CAB-6P and JASPI). Irainian Journal of Horticultural Science, 50 (4), 851-864. (In Farsi)
 4. Carolina, A., paula, M., Pijut, C. & Michler, H. (2006). Adventitious shoot regeneration and rooting of prunus serotina in vitro Horticulture Sciences, 41(1), 193-201.
 5. Daneshvar Hossini, A., Ganji Moghadam, E. & Anahid, S. (2010). Effects of media culture and plant growth regulators in micro propagation of Gisela 6 rootstock. Annals of Biological Research, 1(2), 135-141.
 6. Driver, J.A. & Kuniyuki, A.H. (1984). In vitro propagation of paradox walnut rootstock. Horticultural Sciences, 19 (4), 507-509.
 7. Erbenova, M., Paprstein, F. & Sedlak, J. (2001). In vitro propagation of dwarfed rootstocks for sweet cherry. Acta Horticulture, 560, 477-480.
 8. Fallahpour, M., Miri, S.M. & Bouzari, N. (2015). In vitro propagation of ‘Gisela 5’rootstock as affected by mineral composition of media and plant growth regulators. Journal of Horticultural Research, 23, 57-64.
 9. Fallahpour, M., Miri, S.M. & Bouzari, N. (2015). Effect of media culture and plant growth regulators on micropropagation of CAB-6p cherry semi-dwarf rootstock. Irainian Journal of Horticultural Science, 50 (1), 187-196. (In Farsi).
 10. Ganji Moghadam, E., Bolandi, A.R. & Anahid, S. (2008). Micropropagation of four selected dwarf mahaleb (Prunus mahaleb L (.genotypes. Pajouhesh and Sazandegi, 79, 54-61. (In Farsi).
 11. Ganji Moghaddam, A., & Abdollahzadeh Gonabadi, A. (2008). Rootstock guide: (apple, pear, sweet cherry and prune. (2th ed.). Education and Agicultural Extension, Pp. 265. (In Farsi).
 12. Ganji Moghadam, E. & Bouzari, N. (2018). The handbook of sweet cherry. (3th ed.). Education and Agicultural Extension, Pp. 312. (In Farsi).
 13. George E. F., Hall, M. A. & De Klerk G.-J. (2008). “The components of plant tissue culture media I: macro- and micro-nutrients,” in Plant Propagation by Tissue Culture, eds George E. F., Hall M. A., Klerk G. J. D. (Dordrecht: Springer Netherlands; ), 65-113.
 14. Hosseinpour, B., Bouzari, N., Didar, Z., Masoumian, M., Ghaemmaghami, S.A., Ebrahimi, A., Mirabbasi, S.M. & Farvardin, A. (2015). High frequency in vitro propagation of M × M60, a cherry rootstock: the effects of culture media and growth regulators. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 4 (2), 28-36. (In Farsi).
 15. Hartmann, H.T., Kester, D.E., Daviesm, F.T. & Geneve, R.L. (1997). Plant propagation principles and practices. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 770.
 16. Hutchinson, M.J., Senaratna, T.S.V. & Sahi, P.K. (2000). Saxena light mediates endogenous plant growth substances in thidiazuron-induced somatic embryogenesis in geranium hypocotyl cultures. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 9, 1-6.
 17. Lloyd, G. & McCown. B.H. (1980). Commercially feasible micropropagation of mountain laurel, (Kalmia latifolia) by use of shoot tip culture. Proceedings of the International Plant Propagators Society, 30, 421-427.
 18. Mahdavian, M., Bouzari, N. & Abdollahi, H. (2011). Effects of culture media and growth regulators on proliferation and rooting of a vegetative Mahlab rootstock (SL-64). Seed and Plant Improvement Journal, 26 (1), 15-26. (In Farsi).
 19. Massai, R. & Loreti F. (2004). Preliminary observations on nine peach rootstocks grown in a replant soil. Acta Horticulturae, 658, 185-192.
 20. Mansseri-Lamrioui, A., Louerguioui, A., Bonaly, J., Yakoub-Bougdal, S., Allili, N. & Gana-Kebbouche S. (2013). Proliferation and rooting of wild cherry: The influence of cytokinin and auxin types and their concentration. African Journal of Biotechnology, 10, 8613-8624.
 21. Moghri, S., Garmarudi, H.S., & Ashkan, S.M. (2014). In-vitro evaluation of resistance of some commercial plum genotypes to phytophthora rot disease. Journal of Applied Botany, 3 (3), 215-223.
 22. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497.
 23. Nordstrum, A.P., Tarkowski, D., Tarkowska, R., Norbeak, C., Astot, K. & Dolzel, G.S. (2004). Auxin regulation of cytokinins biosynthesis in the Arabidopsis thaliana. A factor of potential importance for auxin-cytokinins regulated development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101 (21), 8039-8044.
 24. Pinochet, J., Fernandez, C., Cunill, M., Torrents, J., Felipe, A., Lopez, M.M., Lastra, B. & Penyalver, R. (2002). Response of new interspecific hybrids for peach to root-knot and lesion nematodes, and crown gall. Acta Horticulturae, 592, 707-716.
 25. Perez-Tornero, O., Burgos, L., Egea, I. & Lopez, J.M. (2000). Apricot meristem tip culture. Acta Horticulturea, 488: 417.
 26. Pruski, K. W., Lewis, T. Astatkie, T. & Nowak, J. (2000). Micropropagation of chokecherry and pincherry cultivars. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 63, 93-100.
 27. Ruzic, D.j., Saric, M., Cerovic, R. & Ćulafic, L.J. (2000). Relationship between the concentration of macroelements, their uptake and multiplication of cherry rootstock Gisela 5 in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 63, 9-14.
 28. Ružić, D.V., & Vujović, T. (2008). The effects of cytokinintypes and their concentration on in vitro multiplication of sweet cherry cv. Lapins (Prunus avium). Horticultural Science, 35, 12-21.
 29. Sedlak, J. & Paprštein, F. (2008). In vitro shoot proliferation of sweet herry cultivars Karešova and Riva. Horticultural Science (Prague), 35 (3), 95-98.
 30. Shabani, Z., Ganji Moghadam, E., Abedi, B. & Tehranifar, A. (2015). The effect of plant growth regulators and their concentration in vitro on mass propagation of Myrobalan 29C rootstock. Journal of Horticulture and Forestry, 7(3), 57-64.
 31. Shanjani, P.S. (2003). Nitrogen effects on callus induction and plant regeneration of Juniperus excelsa. International Journal of Agriculture and Biology, 5, 419-422.
 32. Sulusoglu, M. (2002). In vitro propagation of cherry rootstock.D. Thesis. Ankara University, Turkey.
 33. Sulusoglu, M. (2012). Development of embryo culture protocol for cherry laurel (Prunus laurocerasus ). Journal of Food Agriculture and Environment, 10, 47-352.
 34. Tsafouros, A. & Roussos, P.A. (2019). First report of Krymsk®5 (cv. VSL 2) cherry rootstock in vitro propagation: Studying the effect of cytokinins, auxins and endogenous sugars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47 (1), 152-161.
 35. Vaez, B. & Salehi, Z. (2006). In vitro rooting of hybrid GF677 ( dulcis×P. persica). Acta Horticulturae, 726, 171-178.
 36. Zilkah, S., Faingersh, E. & Rotbaum A. (1991). In vitro propagation of three M×M ( avium × P. mahaleb) cherry rootstocks. Acta Horticulture, 314, 201-208.
 37. Zhao, X., Zheng, H., Li, S., Yang, C., Jiang, J. & Liu, G. (2014). The rooting of poplar cuttings: a review. New Forest, 45, 21-34.