نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‏کرج، ایران

3 استادیار، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ژنوتیپ­های بذری به در بسیاری از مناطق ایران پراکنده­اند و امکان گزینش انواع برتر در آنها جهت استفاده در برنامه­های اصلاحی وجود دارد.تحقیق اخیر با هدف ارزیابی برخی ژنوتیپ­های به شمال­غرب و گزینش ژنوتیپ(های) برتر انجام شد. لذا به این منظور 13 ژنوتیپ جمع‌آوری‌شده از استان­های اردبیل و غرب گیلان، براساس 55 صفت دستور‌العمل ملی آزمون‌های تمایز، خصوصیات ارگانولپتیک و عملکردی در کنار رقم شاهد به اصفهان ارزیابی شدند. نتایج بررسی­های انجام­شده بیانگروجود صفات متمایزکننده در عادت رشد، برگ، شکوفه و میوه این ژنوتیپ­ها بارقم شاهد بود. در این بین، پاکوتاهی در ژنوتیپ­های AD6 وAD7 و دیرگلدهی در ژنوتیپ­های AD5، AD3 و PSH قابل‌توجه بود. تجزیه کلاستر جمیع صفات، ژنوتیپ­ها را در سه شاخه خوشه­بندی کرد، که در شاخه اول ژنوتیپ‌های برتر گیوی، AS1، ASH و AD1 به‌همراه شاهد قرار گرفتند و در شاخه دوم و سوم، ژنوتیپ­ها دارای ارزش گزینشی پایین­تری بودند. درارزیابی چشایی (Organoleptic)، ژنوتیپ‌های ASH، AD1 وAS1از دیگر ژنوتیپ‌ها برتر بودند، به­صورتی­که دو ژنوتیپ ASH و AS1 با امکان گزینش برای تازه­خوری بالاتراز به اصفهان ارزیابی شد. ژنوتیپ‌های گیوی، AD5 وAD6 به­ترتیب با تولید 28، 23 و 21 کیلوگرم ­در­درخت دارای بالاترین عملکرد و کارایی عملکرد بودند. براساس جمیع صفات، ژنوتیپ­های گیوی، AD1، ASH و AS1 با اهداف کاربردی مختلف در برنامه­های اصلاحی، به­عنوان ژنوتیپ­های امیدبخش گزینش مقدماتی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of quince (Cydonia oblonga Mill.) seedlings originated from North West ‎of Iran and preliminary selection of promising genotypes

نویسندگان [English]

 • Khosro Naeimi 1
 • Hamid Abdollahi 2
 • Seyed Mahdi Miri 3

1 M.Sc. Student and Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education ‎and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Quince seedling genotypes are distributed in independent landraces in different parts of Iran. The selectection oftheir superior genotypes is possible for usingin some breeding programs. This research was performedto evaluate some quince genotypes of North West Iran and selection of superior genotype(s). Therefore, 13 genotypes from Ardabil and western regions of Guilan provinces,with cultivar `Esfahan` as control,were evaluated according to 55 traits of the National Guidelines ofDifferentiation, Unifirmity and Stability (DUS) Tests, and also organoleptic and yield traits. The results indicated some traits were distinct in growth habit, leaf, blossom and fruit in quince genotypes and in control cultivar. Dwarfing in AD6 and AD7 genotypes and late flowering in AD5, AD3 and PSH genotypes were considerable traits. Cluster analysis based on all traits, dividedthe genotypes in three clusters, in which the first was containg superior genotypes Givi, AS1, ASH, AD1 and control cultivar. In the second and third clusters, genotypes had lower values for selection. In the organoleptic evaluations, ASH, AD1, and AS1 were evaluated assuperior genotypes, so that both ASH and AS1 genotypes were considered for possibile use as fresh fruits, with higher organoleptic values than cultivar `Esfahan`. Givi, AD5 and AD6 genotypes with 28, 23 and 21 kg fruit per tree had the highest yield and yield efficiency. Based on all traits, Givi, AD1, ASH and AS1 genotypes were selected preliminarily for various purposes of breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultivar distinctness
 • cultivar `Esfahan`
 • organoleptic evaluation
 • promising genotype
 • yield efficiency
 1. Abdollahi, H., Alipour, M., Khoramdel Azad, M., Mehrabipour, S., Ghasemi, A., Adli, M., Atashkar, D. & Akbari, M. (2011). Establishment of quince (Cydonia oblonga Mill.) germplasm collection from various regions of Iran. Acta Horticulturae, 976, 199-203.
 2. Abdollahi, H., Ghasemi, A. & Mehrabi Pour, S. (2008). Evaluation of fire blight resistance in some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes, II.Resistance of genotypes to the disease. Seed and Plant Improvement Journal, 24, 529-541. (in Farsi)
 3. Ahmadi, S., Alipour, M., Abdollahi, H. & Atashkar, D. (2013).Comparison of efficiency of indices for fire blight susceptibility evaluation in quince (Cydonia oblonga Mill.) in orchard condition. Seed and Plant Improvement Journal, 29-1, 331-347. (in Farsi)
 4. Alipour, M., Abdollahi, H., Abdossi, V., Ghasemi, A., Adli, M. & Mohammadi, M. (2014). Evaluation of vegetative and reproductive characteristics and distincness of some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from different regions of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 30, 507-529.(in Farsi)
 5. Anonymous. (2016). Statistical Yearbook of Horticultural Products. Publication of the Iranian Ministry of Agriculture, Tehran, Iran. 253pp. (in Farsi)
 6. Bayazit, S., Imrak, B., Küden, A. &Kemal Güngör, M. (2011).RAPD analysis of genetic relatedness among selected quince (Cydonia oblonga Mill.) accessions from different parts of Turkey. HortScience (Prague), 38, 134-141.
 7. Bell, L.R. & Leitao, M.J. (2011).Cydonia. In: K. Chittaranjan, (Ed), Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources. (pp. 1-16.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany.
 8. Bobev S., Angelov L., Govedarov G.& Postman J. (2009). Field susceptibility of quince hybrids to fire blight in Bulgaria. APS Annual Meeting Report, 99, S13.
 9. Fischer, M. (2009). Pear Breeding. In: S. M. Jain and P. M. Priyadarshan (Eds.), Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species. (pp. 135-160.) Springer Press, Germany.
 10. Frantskevich, N.A. (1978). Wild relatives of crop plants and their conservation in the basin of the river Ai-Dere (Kara-Kala region of the Turkmen SSR). Byulleten’-vsesoyuznogo ordena Lenina I ordena Druzhby Narodov Instituta Rastenievodstva Imeni N I Vavilov,81, 86-91. (in Russian)
 11. Ghahremani, Z., Alipour, M., Ahmadi, S., Abdollahi, H., Mohamadi, M., Ghasemi, A.A.&Adli, M. (2014). Selecting effective indices for evaluation of fire blight resistance in quince germplasm under orchard settings. Acta Horticulturae, 1056, 247-251.
 12. Khandan, A., Abdollahi, H. & Hajnajari, H. (2011). National Guidelines for Distinction, Uniformity and Stability Examination in Quince (Cydonia oblonga Mill.).Seed and Plant Certification and Registration Institute. Karaj, Iran. 36pp. (in Farsi)
 13. Khoramdel Azad, M., Nasiri, J.& Abdollahi, H. (2013). Identification of genetic diversity of selected Iranian quince genotypes using SSRs derived from apple and pear. Biochemical Genetics, 51, 426-442.
 14. Mehrabipour, S., Abdollahi, H. & Adli, M. (2012).Response of some quince (Cydoniaoblonga Mill.) genotypes from Guilan and Khorasan provinces to fire blight disease. Seed and Plant Improvement Journal, 28, 67-84. (in Farsi)
 15. Mehrabipour, S., Abdollahi, H., Hassanzadeh, N. & Ghasemi, A. A. (2010). The role of some quince stock (Cydonia oblonga) genotypes in susceptibility to fire blight disease. Applied Entomology and Phytopathology, 78, 25-42.
 16. Mohammadi, M., Nadi, S. &Abdollahi, H. (2017). Tolerance to the late spring frost in some quince (Cydoniaoblonga Mill.) genotypes in Karaj climate. Seed and Plant Improvement Journal, 32, 461-477. (in Farsi)
 17. Mohamadzadeh Givi, B. (2009). Importance of study on the local genotypes of quince from Kowsar region in Ardabil province. Sonboleh, 193, 28-29. (in Farsi)
 18. Moradi, S., Koushesh Saba, M., Mozafari, A.A. & Abdollahi, H. (2016). Antioxidant bioactive compounds changes in fruit of quince genotypes over cold storage. Journal of Food Science, 81, H1833-H1839.
 19. Moradi, S., Koushesh Saba, M., Mozafari, A.A. & Abdollahi, H. (2017). Physical and biochemical changes of some Iranian quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes during cold storage. Journal of Agricultural Science and Technolgy, 19, 377-388.
 20. Postman, J. (2009). Cydonia oblonga: The unappreciated quince. Arnoldia, 67, 2-9.
 21. Razavi, F., Arzani, K. & Vezvaee, A. (1999). Identification of local quince (CydoniaoblongaMill.) genotypes in some parts of Isfahan province. Seed and Plant Improvement Journal 15, 354-374. (In Farsi)
 22. Rodríguez-Guisado, I., Hernández, F., Melgarejo, P., Legua, P., Martínez, R.&Martínez, J.J. (2009).Chemical, morphological and organoleptical characterizationof five Spanish quince tree clones (Cydoniao blonga Miller). ScientiaHorticulturae, 122, 491-496.
 23. Sabeti, H. (1995). Iranian Forests, Trees and Shrubs.Yazd University Publishers, Yazd, Iran.810pp. (in Farsi)
 24. SPII.(2015). Special Issues of the First Report on Seed and Plant Improvement Institute Released Cultivars. Seed and Plant Improvement Institute Publication, Karaj, Iran. 91pp. (in Farsi)
 25. Tatari, M., Abdollahi, H. &Mousavi, A. (2018). Effect of pollination on dropping of flowers and fruits in new quince (Cydoniaoblonga Mill.) cultivar and promising genotypes. Scientia Horticulturae, 231, 126-132.
 26. Thomidis, T., Tsipouridis, C., Isaakidis, A. &Michailides, Z. (2004). Documentation of field and postharvest performance for a mature collection of Quince (Cydonia oblonga) varieties in Imathia, Greece. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 32, 243-247.
 27. Torkashvand, M. (2014). In vitroestablishment and micropropagation of superior quince genotypes of Iran and evaluation of their genetic potential by molecular markers. M.Sc. thesis, Islamic Azad University of Tehran, Research and Science Branch, Tehran, Iran. 114pp. (In Farsi)
 28. UPOV. (2003). Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability of Quince (Cydonia Mill. sensu stricto). International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Geneva, Switzerland. 40pp.