ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی گل‌محمدی استان کردستان برای عملکرد گل و اجزای آن در گلستان تحقیقاتی زاله سنندج در سال 1393انجام گردید. صفات بر روی پایه‌های چهار ساله 12 ژنوتیپ محلی کاشت­شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و سه پایه در هر کرت در زمان مقتضی اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که بین اکسسشن‌ها از لحاظ عملکرد گل و اجزای آن شامل ارتفاع گیاه، تعداد برگ در پایه، متوسط طول و عرض، تعداد گل در پایه، میانگین قطر گل، متوسط وزن تازه و خشک گل و گلبرگ و نسبت وزن گلبرگ به گل اختلاف معنی‌دار (1% p≤) وجود داشت که این می­تواند زمینه اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد گل را فراهم نماید. میانگین کل عملکرد گل 2/965 گرم در پایه و اکسسشن‌های کامیاران1، بانه2، سقز1 و سروآباد1 به­ترتیب با 35/1518، 91/1334، 43/1316 و 88/1262 گرم گل در پایه دارای بیشترین عملکرد بودند. عملکرد گل با تعداد گل، ارتفاع گیاه، تعداد و طول و عرض برگ، قطر گل، وزن تازه و خشک گل و گلبرگ همبستگی مثبت و معنی‌دار نشان داد. گروه‌بندی حاصل تجزیه خوشه‌ای (CA)، با تفکیک بر مبنای عملکرد گل و خصوصیات اکولوژیکی مناطق منشأ ژنوتیپ‌ها مطابقت نسبی داشت. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) با نتایج CAمطابقت بالایی نشان داد اما از لحاظ عملکرد گل، تفکیک ژنوتیپی آن واضح‌تر بود. در مجموع، اکسسشن کامیاران1 به­عنوان اکسسشن برتر برای توسعه گل‌محمدی با ژنوتیپ‌های محلی استان کردستان توصیه می‌شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of flower yield and its components in 12 local genotypes of Rosa damascena Mill. in Kurdistan province

نویسنده [English]

 • Bayzid Yousefi
Associate professor, Research Division of Natural Resources, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This research was carried out to investigate the genetic diversity among local Rosa damascena Mill. genotypes of Kurdistan province for flower yield and its components in Zale research station in 2014. Studied traits was measured on the 4 years old plants that were planted in a randomized complete blocks design with three replications and three plants in plot at appropriate times. Results showed significant difference (p≤0.01) among the genotypes, for flower yield and its components, plant height, number of leaves in plant, leaf length and width, number of flowers in plant, diameter of flower, fresh and dry weight of flowers and petals and the ratio of petal to flower weight, that could provide a basis for improvement of flower yield. Total mean of flower yield was 965.2 g in plant and the accessions of Kamyaran 1, Baneh 2, Saqez 1 and Sarv Abad1 with 1518.55, 1334.91, 1316.43 and 1262.88 g/plant respectively produced the highest flower yield. Flower yield showed a positive and significant correlation with flower number, plant height, number and length and width of leaves, flower diameter, fresh and dry weight of flowers and petals. Results of cluster analysis (CA) classification was in accordance with flower yield and ecological characteristics of genotypes. Results of principal component analysis (PCA) showed a high consistency with the CA result, but in terms of flower yield, its genotypic separation was more clear. In general, the accessions of Kamyaran1 is recommended as a superior genotype for development of Rosa damascene in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic diversity
 • genotype
 • morphological traits
 • Rosa damascena Mill
 1. Achuthan, C. R., Babu, B. H. & Padikkala, J. (2003). Antioxidant and hepatoprotective effects of Rosa damascena. Pharmaceutical Biology, 41, 357-361.
 2. Babaei, A., Tabaei-Aghdaei, S. R., Khosh-khui, M., Omidbaigi, R., Naghavi, M. R., Esselink, G. D. & Smulders, M. J. M. (2007). Microsatellite analysis of Damask rose (Rosa damascena Mill.) accessions from various regions in Iran reveals multiple genotypes. BMC-Plant Biology, 7, 12.
 3. Basim, E. & Basim, H. (2003). Antibacterial activity of Rosa damascena essential oil. Fitoterapia. 74, 394-396.
 4. Baydar, H. & Baydar, N. G. (2004). The effects of harvest date, fermentation duration and Tween 20 treatment on essential oil content and composition of industrial oil rose (Rosa damascena Mill.). Industrial Crops and Products, 21, 251-255.
 5. Chevallier, A. (1996). The encyclopedia of medicinal plants. Dorling Kindersely, London, pp. 336.
 6. Jaymand, K., Rezaei, M. B., Tabaei Aghdaei, S. R. & Barazandeh, M. M. (2004). Evaluation of rose essential oil of different areas of Isfahan province. Pajoohesh & Sazandagi, 65, 86-91. (In Farsi)
 7. Farshad Far, A. S. (1998). The application of quantitative genetics in plant breeding, publications Taq-e Bostan, Razi University, the first volume. (in Farsi)
 8. Hanafi, A. & Hatami, I. (2014). Preparation of Kurdistan province climate map using geographic information system. Journal of Sepehr, 22 (87), 24-28. (in Farsi)
 9. Kaffi, M. & Riazi, Y. (2002). Cultivation of Rosa damascena Mill. and rose water production. Ministry of Agricultural-Jihad pub. Tehran, Iran. (In Farsi)
 10. Kazaz, S., Erbas, S. & Baydar, H. (2009). The effects of storage temperature and duration on essential oil content and composition oil Rose (Rosa damascena Mill.). Turkish Journal of Field Crops, 14, 89-96.
 11. Mahmood, N. S., Piacente, C., Pizza, A., Bueke, A., Khan, I. & Hay, A. J. (1996). The anti- HIV activity and mechanisms of action of pure compounds isolated from Rosa damascene. Biochemical and biophysical research communications, 229, 73-79.
 12. Ody, P. (1995). The herb Society’s complete medicine herbal. Dorling Kindersley, London, pp. 192.
 13. Ozkan, G., Sagdic, O., Baydar, N. G. & Baydar, H. (2004). Antioxidant and anti-bacterial activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International, 10, 277-281.
 14. Probir, K. P. (2013). Evaluation, Genetic Diversity, Recent Development of Distillation Method, Challenges and Opportunities of Rosa damascena: A Review, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 16,1, 1-10.
 15. Rezaei, M. B., Jaymand, K., Tabaei Aghdaei, S. R., Barazandeh, M. M. & Meshki Zadeh, S. (2003). Study of essential oil quantity and quality of Damask rose (Rosa damascena Mill.) of central and North West region of Iran. Iranian Medicinal and Aromatic Plants Research Journal, 19 (4), 339-348. (in Farsi)
 16. Sefidkon, F. (2017). The necessity of using cultivars and genotypes of Rosa damascena. Journal of Nature of Iran, 3(4), 88.
 17. Tabaei Aghdaei, S, R., Rezaei, M.B. & Jaymand, K. (2002). Evaluation of variation of flower yield in the Damask rose (Rosa damascena Mill.) genotypes of Kashan (Iran). Iranian Journal of Forest and Rangeland Plants Genetic and Breeding, 9, 99-111. (in Farsi)
 18. Tabaei Aghdaei, S, R. (2004). Evaluation performance and morphological traits in a number of plants Damask rose genotypes. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 20(1), 111-122. (in Farsi)
 19. Tabaei Aghdaei, S. R. Farhangian, S. & Jafari, A. A. (2005). Yield components in genotypes of Damask rose (Rosa damascena Mill.) Central regions of the country using path analysis. Iranian journal Specialized plants and ecology, 1, 45-54. (in Farsi)
 20. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S. R. & Assareh, M. H. (2005). Investigation of variation among different genotypes of Rosa damascena Mill. In terms of rooting of cuttings and seedling growth in Kurdistan. Journal of Genetic Research on Rangeland and Forest Plants in Iran, 13 (1), 27-1. (in Farsi)
 21. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S. R. & Assareh, M. H. (2009a). Evaluation of genetic variation and correlation of morphological and phonological characteristics and their effects on flower yield of Rosa damascena Mill accessions in Kurdistan. Final report of Research Institute of Forest and Rangelands (RIFR), No: 5064. (in Farsi)
 22. Yousefi, B., Tabaei-Aghdaei, S. R., Darvish F. & Assareh, M. H. (2009b). Flower yield performance and stability of various Rosa damascena Mill. Landraces under different ecological conditions. Scientia Horticulturae, 121, 333-339.
 23. Zeinali, H., Tabaei aqdaei, S. R., Askarzadeh, M., Kianipour, A. & Abtahi, S. M. (2007). Study of relationship between flower function and components in Rosa damascene genotypes, Science-Research Periodical of fragrant and medicinal herbs in Iran, 23(2), 195-203. (in Farsi)