بررسی اثر متقابل نوع محیط‌ کشت و میزان تنظیم‌کننده رشد در ریزازدیادی پایه پررشد گلابی (Pyrus betulifolia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

2 دانشیار پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

4 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به­منظور دست­یافتن به حداکثر پرآوری در محیط‌های کشت، می‌توان با توجه به نوع گونه گیاهی، از مقادیر مختلف نمک‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد استفاده نمود. در برخی مواقع اثر متقابل این مواد می‌تواند نتایج متفاوتی را بر میزان پرآوری گیاهچه‌ها، در شرایط درون‌شیشه‌ای در پی‌ داشته باشد. در این پژوهش تأثیر کاربرد دو محیط کشت پایه MS و QL در ریزازدیادی گلابی گونه Pyrus betulifolia مورد مطالعه قرار گرفت که بیشترین میزان پرآوری در محیط کشت QL و بیشترین میزان توسعه­یافتگی برگ‌ها در محیط کشت MS بود. به­منظور تولید برگ‌های توسعه‌یافته‌تر در محیط کشت QL و با توجه به تفاوت در میزان خالص یون‌های NO3-،NH4+، Cl- و Ca2+ در دو محیط کشت مورد بررسی، نمک‌های NH4NO3 در سه غلظت 25/6، 5/12 و 75/18 میلی‌مولار و CaCl2 در دو غلظت 9/0 و 8/1 میلی‌مولار به محیط کشت QL اضافه شدند. بر اساس نتایج به­دست آمده افزایش در میزان NH4NO3 و CaCl2 تأثیری در میزان پرآوری ریزنمونه‌ها نداشت؛ اما با افزایش در میزان این دو نمک، سطح برگ ریزنمونه‌ها در محیط کشت QL توسعه یافت. در آزمایشی دیگر با هدف افزایش میزان پرآوری در محیط کشت MS، با افزایش در میزان سایتوکینین BAP در این محیط کشت از 5/0 به 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر، پرآوری در محیط کشت MS افزایش نشان داد. به­نظر می‌رسد محیط کشت MS به­دلیل دارا بودن غلظت بیشتری از نمک‌های ماکرو در مقایسه با محیط کشت QL، نیازمند تنظیم‌کننده رشد بیشتری به­جهت دست­یافتن به پرآوری مناسب می‌باشد. در مجموع بر مبنای نتایج این پژوهش، در ریزازدیادی گلابی گونه P. betulifolia با توجه به هدف آزمایش، می‌توان از هر دو محیط کشت پایه MS و QL به­همراه غلظت مناسبی از سایتوکینینBAP و نمک‌های NH4NO3 و CaCl2استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Interaction effect of culture media and growth regulator concentrations on Micro propagation of pear vigorous rootstock (Pyrus betulifolia)

نویسندگان [English]

 • Masume Mansouryar 1
 • Hamid Abdollahi 2
 • Javad Erfani Moghadam 3
 • Alireza Salami 4
1 Former M.Sc. Student, Faculty of Agirculture, Ilam University, Iran
2 Professor Associate of Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agirculture, Ilam University, Iran
4 Associate Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to achieve maximum proliferation in culture media, different amounts of salts and growth regulators could be used regarding to plant species. Sometimes, interaction effects of these materials could results in different results on explant’s proliferation in vitro condition. In the present study the effect of two basic culture media including MS and QL on Micro propagation of Pyrus betulifolia (pear vigorous rootstock) were studied. The highest amount of proliferation was achieved in QL culture medium and highest amount leaf expansion was in MS culture medium. In order to produce more leaf expansion in QL culture medium and as for existence of difference in ions pure amount including NO3-, NH4+, Cl-and Ca2+ in two culture media, NH4NO3 in three concentrations including 6.25, 12.5 and 18.75 mM and CaCl2 in two concentrations including 0.9 and 1.8 mM were added to QL culture medium. As for the result, increasing NH4NO3 and CaCl2 amounts had no effect on proliferation of explants but by increasing NH4NO3 and CaCl2 leaf expansion increased in QL culture medium. In the other experiment for increasing of proliferation rate in MS culture medium, by increasing BAP amount, from 0.5 to 2 mg/l in MS culture medium, proliferation in this medium was increased. Apparently in MS culture medium with more concentration of macro elements compared to QL culture medium, it needs to use more growth regulators for achieving suitable proliferation. Totally, Results of this study showed that to succeed micro propagation of Pyrus betulifolia in both two basic culture media requires suitable concentrations of BAP, NH4NO3 and CaCl2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BAP
 • mineral nutrient
 • Pear
 • proliferation
 • Tissue culture
 1. Abdollahi, H., Muleo, R. & Rugini, E. (2006).Optimization of regeneration and maintenance of morphogenic callus in pear (Pyrus communis L.) by simple and double regeneration techniques. Scientia Horticulturae, 108, 352-358.
 2. Abdollahi, H., Muleo, R. & Rugini, E. (2005).Study of Basal Growth Media, Growth Regulators and Pectin Effects on Micro propagation of Pear (Pyrus communis L.) Cultivars. Seed and Plant, 21, 373-384. (in Farsi)
 3. Arab, M., Yadollahi, A., Shojaeiyan, A. B., Shokri, S. & Maleki Ghojah, Sh. (2014). Effects of nutrient media, different cytokinin types and their concentrations on in vitro multiplication of G×N15 (hybrid of almond & peach) vegetative Rootstock. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 12, 81-87.
 4. Bell, R. L., Scorza, R. & Lomberk, D. (2012). Adventitious shoot regeneration of pear (Pyrus spp.) genotypes. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 108, 229-236.
 5. Bell, R. L., Srinivasan, C. & Lomberk, D. (2009). Effect of nutrient media on axillary shoot proliferation and preconditioning for adventitious shoot regeneration of pears. In Vitro Cell Dev Biol-Plant, 45, 708-714.
 6. Bell, R. L. & Reed, B. M. (2002). In vitro tissue culture of pear: advances in techniques for micro propagation and germplasm preservation. Acta Horticulturae, 596, 412-418.
 7. Chawla, H. S. (2002). Introduction to Plant Biotechnology. Science Publishers, India. (Technology & Engineering) - 538 pages.
 8. Gaspar, T., Kevers, C., Faivre-Rampant, O., Cre`vecoeur, M., Penel, C., Greppin, H. & Dommes, J. (2003). Changing concepts in plant hormone action. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 39, 85-105.
 9. George, E. F. (2008). Plant Propagation by Tissue Culture. 3rd Edition, 175–281. Springer.
 10. Guo, Y. S., Gao, X. Y., Zhao, Y. H. & Guo, X. W. (2004). Preliminary report on the embryo rescue technique in Venus Seedless grape. Sino-overseas Grapevine Wine, 3, 6-8.
 11. Jalili Marandi, R. (2009). Pomology. Jahad Daneshghahi Publication. (3rd ed.). 251. (In Farsi)
 12. Kadota, M. & Niimi, Y. (2003).Effects of cytokinin types and their concentration on shoot proliferation and hyperhydricity in in vitro pear cultivar shoots. Plant Cell, Tissue Organ Culture, 72, 261-265.
 13. Leblay, C., Chevreau, E. & Robin, L. M. (1991). Adventitious shoot regeneration from in vitro leaves of several pear cultivars (Pyrus communis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 25, 99-105.
 14. Mansouryar, M., Erfani-Moghadam, J., Abdollahi, H. & Salami, S. A. (2016). Optimization of in vitro micropropagation protocol for some vigorous rootstocks of pear. Iranian Journal of Horticultural Science, 47, 361-370.
 15. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473-497.
 16. Nordstrom, A., Tarkowski, P., Tarkowska, D., Norbaek, R. & Astot, C. (2004). Auxin regulation of cytokinin biosynthesis in Arabidopsis thaliana: a factor of potential importance for auxin-cytokinin-regulated development. Proc Natl Acad Sci USA, 101, 8039-8044.
 17. Nosrati, S. Z., Zamani, Z. & Babalar, M. (2009). Micro propagation of Four Cultivars (Dargazi, Natanzi, Shahmiveh and Williams) of Pear (Pyrus communis L.). Iranian Journal of Horticultural Science, 40, 83-91.
 18. Perezm, T. O., Lopez, J. M., Egea, L. & Burgos, L. (2000). Effect of basal media and growth regulators on the in vitro propagation of apricot (Prunus armenica L.). Canino. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 75, 283-286.
 19. Piri, Kh. & Nazarian, F. (2001). Manual of plant tissue culture. (2nd ed.). Bou Alisina University Publication.
 20. Quoirin, M. & Lepoivre, P. (1977). Improved medium for in vitro culture of Prunus sp. Acta Horticulturae, 78, 437-442.
 21. Reed, B. M., Sugae, W., DeNoma, J. & Niedz, P. R. (2013). Improving in vitro mineral nutrition for diverse pear germplasm. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 49, 343-355.
 22. Roozban, M. R., Arzani, K. & Moieni, A. (2002). Study on In Vitropropagation of some Asian pear (Pyrus serotina Rehd.) cultivars. Seed and Plant, 18, 348-361. (in Farsi)
 23. Ruzic, D., Saric, M., Cerovic, R. & Culafic, L. (2000). Relationship between the concentration of macroelements, their uptake and multiplication of cherry rootstock Gisela 5 in vitro. Plant Cell Tissue Organ Culture, 63(1), 9-14.
 24. Shabbir, A., Hameed, N., Ali, A. & Bajwa, R. (2009). Effect of different cultural conditions on micropropagation of rose (Rosa Indica L.). Pakistan Journal of Botany, 41(6), 2877-2882.
 25. Taji, A. M., Dodd, W. A. & Williams, R. R. (1997). Plant Tissue Culture practice. UNE press, Australia. 171p. (3rd ed).
 26. Taiz, L. & Zeiger, E. (2006). Plant Physiology. Sinauer Associates. (3rd ed).
 27. Yang, D., Shengli, W., Yang, X. & Cao, Z. (2006). In vitro embryo rescue culture of F1 progenies from crosses between diploid and tetraploid grape varieties. Plant Growth Regulation, 51, 63-71.
 28. Zarei, M., Garoosi, Gh., Nezami, E., Hosseini, R. & Ahmadi, J. (2013). The Effect of Medium, Carbon Source, Light Spectrum and Style Treatment of Auxin on Shoot and Root Regeneration of Gisela 6 Root Stock. Journal of Cell & Tissue, 4(2), 169-185.