نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 استادیار، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه لرستان

چکیده

گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat.) یکی از مهم­ترین گیاهان زینتی و دارویی در عرصۀ جهانی به­شمار می­رود. به‌منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی برخی رقم‌های گل داوودی با استفاده از نشانگر­های ریخت‌شناختی (مورفولوژیک)، 21 صفت کمی در 15 رقم پا­بلند داوودی با سه تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در بیرانشهر شهرستان خرم­آباد، استان لرستان ارزیابی شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، نشان­دهندۀ دامنۀ گسترده‌ای از تغییرپذیری‌ها در بین رقم‌های مورد بررسی از نظر صفات اندازه‌گیری‌شده بود. در برخی از صفات از جمله شمار گل، شمار برگ، شمار شاخه­های جانبی که ضریب تغییرپذیری‌های بالاتری نشان دادند، تنوع بیشتری در بین رقم‌های داوودی داشتند. نتایج به‌دست‌آمده از ضریب همبستگی نشان داد، بین صفات شمار گل در بوته با شمار شاخۀ فرعی، قطر شاخۀ اصلی و گستردگی بوته همبستگی منفی و معنی­داری وجود داشت. در تجزیۀ عاملی، هفت عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژۀ بزرگ­تر از 1 درمجموع توانستند 1/91 درصد واریانس کل را توجیه کنند. در تجزیۀ خوشه­ای رقم‌ها در فاصلۀ اقلیدسی 73/33، به سه گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. به‌طوری‌که دو رقم ̓‌شکرنازʻ و ̕نادیا2ʻ با بیشترین ارتفاع شاخه و رقم گل‌گیسʻ با بیشترین قطر سرگل از دیگر رقم‌ها متمایز شدند. بنابراین با توجه به اینکه بررسی این رقم‌ها در شرایط یکسان صورت گرفته است، می­تواند گزینش برای صفات مورد بررسی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity among some tall Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum Ramat.) using morphological traits in Beiranshahr conditions

نویسندگان [English]

 • Shirin Taghipour 1
 • Abdollah Ehteshamnia 2
 • Hamed Khodayari 3
 • Hassan Mumivand 2

1 M. Sc. Student, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Chrysanthemum (Dendranthemagrandiflorum Ramat.) is one of most important ornamental and medicinal plants in the world. In order to evaluate genetic diversity among some tall Chrysanthemum cultivars using morphological markers, 21 traits in 15 tall cultivars, were evaluated in randomized complete block design with three replications in Beiranshahr Khorramabad county, Lorestan province. Results obtained from this study revealed a wide range of variations in the measured traits between cultivars. A higher coefficient variation observed for some traits such as flowers number, number of leaves, number of lateral branches. Results of correlation coefficients showed that there was negative correlation between flowers number per plant and number of branches, main branch diameter and plant spacing. Factor analysis, showed seven main and independent components factors with Eigen values greater than one which could Justified 91.1 percent of the total variation. In Cluster analysis, cultivars in Euclidean distance of 33.73were divided into three groups. Therefore, two cultivars of 'Shekarnaz' and 'Nandia2' were distinguished from the other cultivars with the highest branch height and 'Golgis' cultivar with the largest head diameter. Since the evaluation of these cultivars was done in the same conditions, so selection can be done for the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chrysanthemum
 • Cluster Analysis
 • morphological markers
 • morphological characteristics
 1. Collard, B. C. Y., Jahufer, M. Z. Z., Brouwer, J. B. & Pang, E. C. K. (2005). An introduction to markers, quantitative trait loci (QTL) mapping and marker-assisted selection for crop improvement: The basic concepts. Euphytica, 142(1-2), 169-196.
 2. Darabi, F., Ehteshamnia, A., Nazarian Firouzabadi, F., Roien, Z. & Shafie, M. R. (2016). Evaluation of genetic diversity among some of Chrysanthemum cultivars using morphological and SSR molecular markers. Lorestan University. Khorramabad. Iran. 92 p. (in Farsi)
 3. Falconer, D. S. (1989).Introduction to Quantitative Genetics. (3rd ed.). Longman, New York.
 4. Ghahsareh, M. &Kafi, M. (2009).Floriculture.Moaleph Press, Iran. (in Farsi)
 5. Kiamohammadi, F., Abdusi, V., Moradi, P., Shafiee, M. R. & Arab, S. (2012). Evaluation of Genetic Diversity among Some of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.)Cultivars Using Morphological Characteristics, Agriculture and Plant Breeding, 8(4), 35-43. (in Farsi)
 6. Kim, I. S., Koppula, S., Park, P. J., Kim, E. H., Kim, C. G., Choi, W. S., Lee, K. H. & Choi, D. K. (2009). Chrysanthemum morifolium Ramat. (CM) extract protects human neuroblastoma SH-SY5Y cells against MPP+- induced cytotoxicity. Journal of Ethnopharmacology, 126, 447-454.
 7. Krichen, L., Audergon M. J. & Trifi-Farah, N. (2012). Relative efficiency of morphological characters and molecular markers in the establishment of an apricot core collection. Hereditas, 149, 163-172.
 8. Lin, L. Z. & Harnly, J. M. (2010). Identification of the phenolic components of chrysanthemum flower (Chrysanthemum morifolium Ramat). Food Chemistry, 120, 319-326.
 9. Mehdikhani, H., Solouki, M., & Zeinali, H. (2013). Study of genetic diversity in several scentless Chamomile landraces (Matricaria inodora L.) based on morphological traits and RAPD molecular markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests, Plant Breeding and Genetic Research, 21(2), 242-256.
 10. Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. Philosophical.
 11. Pierr khezri, M., Hasani, M. A. & Tabatabaie, M. (2009). Morphological assessment the number of Anthemis species in two (Anthemis spp, Matricaria spp.) in Iran. Journal of Horticultural Science (Agricultural Science and Technology), 23, 119-130. (in Farsi)
 12. Roein, Z. (2013). Study of morphological and biochemical characteristics among Some of      Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) and Association analysis of their relationship with molecular markers. Ph.D. thesis. Faculty of Agriculture, University of Guilan 17. (in Farsi)
 13. Roein, Z., Asil, M. H., Sabouri, A. & Dadras, A. R. (2014). Genetic structure of Chrysanthemum genotypes from Iran assessed by AFLP markers and phenotypic traits. Plant Systematics and Evolution, 300, 493-503.
 14. Sarma, C. (2013). Morphological and DNA marker based genetic diversity assessment and tagging QTLS controlling economic traits in Jasmine (Jasmine spp.). University of Agricultural Sciences, Bangalore.
 15. Sayadalian, M., Naderi, R., Fattahi Moghaddam, M. R. & Padasht Dahkaii, M. N. (2013).An Evaluation of Some Different Populations of Lilium ledebourii (Baker) Boiss, Employing Agro-morphological Characteristics and Multivariate Analyses.Iranian Journal of Horticultural Science,46(2), 379-387. (in Farsi)
 16. Schwinn, K. E., Markham, K. R. &Given, N. K. (1994). Floral flavonoids and their potential for pelargonidin biosynthesis in commercial chrysanthemum cultivars. Phytochemistry, 35, 145-150.
 17. Shao, Q. S., Guo, Q. S., Deng, Y. M. & Guo, H. P. (2010). A comparative analysis of genetic diversity in medicinal Chrysanthemum morifolium based on morphology, ISSR and SRAP markers. Biochemical Systematics and Ecology, 38, 1160-1169.
 18. Shen, W. Q., Sun, H. Y., Wang, Q. M. & Ma, S. L. (2006).Advances in studies on bioactive constituents and pharmacological activities of Chrysthemum morifolium Ramat. Journal Tea (Chinese), 32, 141-144.
 19. Tanaka, Y., Katsumoto, Y., Brugliera, F. & Mason, J. (2005). Genetic engineering in floriculture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC: Journal of Plant Biotechnology), 80, 1-24.
 20. Vainstein, A. (2002). Breeding for ornamentals: classical and molecular approaches. (1st ed.). Kluwer Academic Publish. 450p.
 21. Yap, T. C. & Harvey, B. L. (1972). Inheritance of yield components and morphophysiological traits in barley (Hordeum vulgare L.). Crop Science,12, 283-286.