تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد دانه، میزان روغن دانه و کارآیی مصرف آب گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinails L.) تحت شرایط تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

خشکی یکی از عامل‌های اثرگذار بر گیاهان دارویی است و از سویی، قارچ قارچریشه (میکوریز) نقش مؤثری در بهبود عملکرد گیاهان رویارو با تنش خشکی دارد، لذا به همین منظور، آزمایشی به­صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در منطقۀ بویراحمد، در سه تکرار و در سال­های­ 1394 و 1395 اجرا ­شد. عامل­های آزمایش شامل سطوح آبیاری (عامل اصلی) در پنج سطح شامل آبیاری پس از 30، 60، 90، 120 و 150 میلی­متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاس A و قارچ قارچریشه (عامل فرعی) در سطوح بدون کاربرد قارچ، کاربرد گونۀ Glomus mosseaeو کاربرد گونۀ Glomus intraradices لحاظ ‌شد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، اثر متقابل قارچ قارچریشه و تنش آب بر عملکرد دانه، عملکرد زیست‌توده (بیوماس)، وزن هزاردانه، درصد روغن و کارایی مصرف آب در سطح 1 درصد معنی­دار بود. در تیمار W30GM، بیشترین عملکرد دانه (5/276 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار W150NG، کمترین مقدار عملکرد دانه (69 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. در تیمار W30GM، بیشترین عملکرد زیست‌توده (5389 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار I150NG، کمترین مقدار عملکرد زیست‌توده (1517 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. در تیمار W90NGبیشترین درصد روغن دانه (38/29 درصد) و در تیمار W150NG، کمترین مقدار این صفت (97/14 درصد) به دست آمد. در تیمار W90GM، بیشترین کارایی مصرف آب دانه (02460/0 کیلوگرم بر مترمکعب) و در تیمار W120NG، کمترین مقدار این صفت (01185/0 کیلوگرم بر مترمکعب) به دست آمد. این نتایج نشان می­دهد، در شرایط تنش آبی، کاربرد قارچ قارچریشه می­تواند، در تعدیل تنش کمبود آب و افزایش عملکرد دانه، عملکرد زیست‌توده، وزن هزاردانه، درصد روغن و کارایی مصرف آب گاوزبان نسبت به گیاهان شاهد مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of mycorrhiza on yield, oil content and water use efficiency of medicinal plant of Borage (Borago officinails L.) under water stress

نویسندگان [English]

 • Ali Rahimi 1
 • Sharokh Jahanbin 2
 • Amin Salehi 2
 • Hooshang Farajee 3
1 Former Ph.D. Student of Crop Physiology, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
2 Assistant Professor and Associate Professor, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
چکیده [English]

Drought is one of the factors that affect medicinal plants and on the other hand, the role of mycorrhizal fungi was effective in improving the performance of some medicinal plants exposed to water stress. For this purpose, an experiment was conducted split-plot in randomized complete block design in the Boyerahmad region in three replications during years 2015 and 2016. The studied factors consisted of irrigation levels (primary factor)  as irrigation after W1= 30, W2= 60, W3= 90, W4= 120 and W5= 150 mm water evaporation from evaporation pan class A and mycorrhiza fungi (sub-factor) at the levels of non application, application with Glomus mosseae species and application with Glomus intraradices species. Results of analysis of variance showed that the interaction between mycorrhizal fungi and water stress on grain yield, biological yield, 1000 grain weight, oil content and water use efficiency was significant at the level of 1%. In the treatment W30GM, the highest grain yield (276/5 kg/ha) and in the treatment W150NG, the lowest value of grain yield (69 kg) were obtained. In the treatment W30GM, the highest biological yield (5389 kg/ha) and in the treatment W150NG, the lowest value of biological yield (1517 kg/ha) were obtained. In the treatment W90GM, the highest seed oil percentage (29.38%) and in the treatment W150NG, the lowest value of seed oil percentage (14.97%) was obtained. In the treatment W90GM, the highest water use efficiency for grain (0.02460 kg/m3) and in the treatment W120NG, the lowest value of seed oil percent (0.01185 kg/m3) were obtained. Results showed that under water stress conditions, the use of mycorrhizal fungi could be effective in moderate water stress and increased grain yield, biological yield, grain weight, oil content and water use efficiency of borage compared to the control plants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glomus mosseae
 • Glomus intraradices
 • Irrigation
 • 1000 grain weight
 1. Ahmadinejad, A., Abedi Koupai, J. & Mousavi, C. F. (2014). The effect of irrigation regimes and application of mycorrhiza fungi on the agronomic efficiency of water use of Sesamum indicum L. product. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Sciences, 17(69), 59-49. (in Farsi)
 2. Alizadeh, A. (2012). Plants and soil-water relationships. Imam Reza University. (pp. 561-564). (in Farsi)
 3. Alizadeh, A. & Alizadeh, A. (2007). The effect of Mycorrhizal in moisture different condition on uptake nutrition elements in Maize. Iran Agricultural Research, 3(1), 101-108. (in Farsi)
 4. Akbarinia, A. M., Keramati Terghi, M. & Hadi Tavateri, M. H. (2008). Check the impact of Irrigation regimes on Echium amoenum flower yield. Journal of research and development in natural resources, 76, 128-122. (in Farsi)
 5. Ansari Jovini, M., Chaichi, M. R., Keshavarz Afshar, R. & Ehteshami, M. R. (2011). Effect of biological and chemical phosphorous fertilizers on grain yield of two grain Sorghum (Sorghum bicolor L.) cultivars under deficit irrigation conditions. Iranian Journal of Seed and Plant production, 27(4), 471-490. (in Farsi)
 6. Arabs, S. (2012). Effect of ascorbic acid and sodium nitroprusside spraying on safflower under deficit irrigation. In: Proceedings of 12th Congress of Agronomy, 14-16 September, Islamic Azad University, Karaj Iran, pp. 254-259. (in Farsi)
 7. Aslani, Z., Hassani, A., Rasouli Sadaghiani, M. H., Sefidkan, F. & Brin, M. (2011). The effects of two species of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on the growth, chlorophyll content and phosphorus uptake of basil (Ocimum basilicum L.) under drought conditions. Iran Medicinal and Aromatic Plants Research, 53(3), 486-471. (in Farsi)
 8. Chaudhary, V., Kapoor, R. & Bhatnagar, A. K. (2007). Effects of arbuscular mycorrhiza and phosphorus application on artemisinin concentration in Artemisia annua L. Journal of Mycorrhiza, 17, 581-587.
 9. Enteshari, Sh. & Haji Hashim, F. (2010). The effect of two species of arbuscular mycorrhizal fungi on root nodulation and absorption content of some nutrients in soybean under saline conditions. Journal of Plant Protection (Agricultural Science and Technology), 24(3), 315-323. (in Farsi)
 10. Farouki Nia, M. M., Roshdi, B., Poshtiban Islam, M. & Sasndost, R. (2011). Examine yield and some physiological characteristics of safflower under water deficit. Iranian Journal of Crop Sciences, 42(3), 545-553. (in Farsi)
 11. Ghorchiani1, M., Akbari, G., Alikhani, H. A., Allahdadi, I. & Zarei, M. (2010). Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Pseudomonas fluorescence Bacterium on the Ear Traits, Chlorophyll Content and Yield of Zea Maize under Moisture Stress Conditions. Journal of Soil and Water, 21(1), 95-114.
 12. Hamzei, J. & Sadeghi Myabadi, F. (2014). The effect of irrigation intervals and arbuscular mycorrhizal fungi on chlorophyll index, yield and yield component of grain sorghum. Journal of crop production and processing, 4 (12), 211-221.
 13. Heidari, M. & Karami, A. V. (2013). Examine the effects of stress and strains of mycorrhiza on yield, yield components, chlorophyll and biochemical composition of sunflower, Environmental Stress in Crop Science, 6(1), 17-26. (in Farsi)
 14. Jami Ahmadi, M., Kafi, M. & Nasiri Mohalati, M. (2005). The investigation of seed germination characteristics of Kochia scoparia in response to different levels of salinity in a controlled environment. Journal of agricultural researches of Iran, (2), 159-151. (in Farsi)
 15. Jamshidi, E., Ghalavand, A., Salehi, A., Zare, M. J. & Jamshidi, A. R. (2009). Effect of Arbuscular mycorrhizal on yield, yield components and plant characteristics of sunflower (Helianthus annuusL.) under drought stress conditions. Iranian Journal of Crop Science, 11(1), 136-150. (in Farsi)
 16. Karami, A. & Sepehri, A. (2013). The effect of application of Nitroxin and Biophosphat bio-fertilizers on use efficiency of elements and harvest index of Borage (Borago officinalis L.) under water stress conditions. Journal of agricultural science and sustainable production, 23 (3), 143-156. (in Farsi)
 17. Karami, A. & Sepehri, A. (2015). Effects of deficit irrigation and application of biofertilizers on the growing characteristics and water use efficiency on borage (Borago officinalis L.). Journal of Agricultural Plant Production, 38(1), 91-102.
 18. Khaosaad, T., Vierheilig, H., Nell, M., Zitterl-Eglseer, K. & Novak, J. (2006). Arbuscular mycorrhiza alters the concentration of essential oils in oregano (Origanum sp., Lamiaceae). Journal of Mycorrhiza, 16(6), 443-446.
 19. Koucheki, A., Nasiri Mohalati, M., Mondani, F. & Khorramdel, S. (2012). New aspect on Ecological physiological aspects of crop plants. Ferdowsi Mashhad University. (pp. 610-613). (in Farsi)
 20. Mobasser, H. R. & Tavassoli, A. (2013).  Study of vesicular arbuscular mycorrhizal (VAM) fungi symbiosis with maize root and it effect on yield components, yield and protein content of maize in water deficit condition. Journal of Novel Applied Sciences, 2 (10), 456-460.
 21. Pirzad, A. R. & Solimani, F. (2014.). The effect of fungi symbiotic mycorrhizae (VAM) on physiological and biochemical indices of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) under conditions of water scarcity. PhD thesis. Urmia University, College of Agriculture.
 22. Raei, Y., Shariati, J. & Weisany, W. (2015). Effect of Biological Fertilizers on Seed Oil, Yield and Yield Components of Safflower (Carthamus tinctorius L.) at Different Irrigation Levels. Journal of agricultural science and sustainable production, 25 (1), 67-83.
 23. Reddy, A. R., Chaitanya, K. Y. & Vivekanandan, M. (2004). Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Environmental and Experimental Botany, 161, 1189-1202.
 24. Safavi Gardini, M. (2013). Effect of super absorbent polymer, potassium and manure on drought resistance in pumpkin. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture Zabol University, Iran. (in Farsi)
 25. Sajedi, N. & Madani, H. (2006). Interaction effect of drought stress, Zinc and mycorrhiza on yield, yield components and harvest index of maize. Journal of Agriculture Science, 2 (7), 271-283. (in Farsi)
 26. Sepeheri, A., Safari Snjani, A. A. & Mirzadeh Qsabklayi, S. H. (2011). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the phenology stage and morpho-physiological traits affecting on yield and component yield of wheat under water stress. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture Bu-Ali Sina University, Iran. (in Farsi)
 27. Shah Hossini, Z., Gholami, A. & Asghari, H. R. (2012). The effect of mycorrhizal symbiosis and the use of humic acid on water use efficiency and physiological indicators of corn growth in shortage irrigation condition. Journal of research scientific of dry land, 2 (1), 57-39. (in Farsi)
 28. Soltanian, M. & Tadayone, A. (2015). Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on some agronomic characteristics on linseed (Linum ussitatissimum L.) under drought stress, Journal of Plant Production Research, 22 (2), 24-2. (in Farsi)
 29. Soha, E., Nahed, G. & Bedour, H. (2010). Effect of water stress, ascorbic acid and spraying time on some morphological and biochemical composition of Ocimum basilicum plant. Journal of American Sciences, 6 (12), 33-44.