اندام‏زایی مستقیم گیاه گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) با استفاده از ریزنمونه‏های برگ و دمبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) درختچه­ای بالارونده، علفی و متعلق به تیرۀ گل ساعتی (Passifloraceae) است. یکی از بخش­های مهم بیوتکنولوژی، کشت بافت است که امکان تولید گیاهانی بدون پاتوژن و در حد انبوه را فراهم می­سازد. این پژوهش به‌منظور بررسی پتانسیل دو نوع ریزنمونۀ مختلف (قطعات برگ و دمبرگ) در راستای باززایی مستقیم گیاه گل ساعتی با استفاده از غلظت­های مختلف هورمون­های 6-بنزیل آمینوپورین (BAP)، 6 فورفوریل­ آمینو پورین (KIN) و تیدیازورون (TDZ) در ترکیب با ایندول بوتریک اسید (IBA) به‌صورت طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد، در ریزنمونۀ دمبرگ بیشترین درصد باز‏زایی (100 درصد) و بیشترین شمار شاخساره با میانگین 9/8 عدد در محیط کشت MS حاوی 1 میلی‏گرم در لیتر BAP همراه با 1/0 میلی‏گرم در لیتر IBA به دست آمد. همچنین در ریزنمونۀ برگ بیشترین درصد باز‏زایی (66/86 درصد) و بیشترین شمار شاخساره با میانگین 6/8 عدد در محیط کشت یادشده به دست آمد.‏ در آزمایش­ ریشه­زایی، بیشترین درصد ریشه‏زایی (33/93 درصد) در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی­گرم در لیتر IBA به دست آمد. گیاهچه­های به‌دست‌آمده از شرایط درون شیشه­ای در گلدان قرار داده شدند و برای مدت 25 تا 30 روز پیش از انتقال به خاک در شرایط اتاق کشت نگهداری شدند که بیشتر از 90‏درصد زنده‏مانی نشان دادند. این دستورالعمل به نظر می‏رسد که استعداد کافی برای ریزازدیادی این ژرم پلاسم با ارزش را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct organogenesis of passion flower (Passiflora caerulea L.) via leaf and petiole explants

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Jafari 1
 • Mohammad Hossein Daneshvar 2
 • Amin Lotfi-Jalalabadi 3
1 Former M. Sc. Student, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestan, 63417-73637, Iran
2 Professor, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestan, 63417-73637, Iran
3 Assistant Professor, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khoozestan, 63417-73637, Iran
چکیده [English]

Passion flower (Passiflora caerulea L.) is a climbing and herbaceous shrub belonging to the family of Passifloraceae. Tissue culture is an important part of biotechnology, which can produce plants free of pathogens and provides mass production. This study aimed to evaluate the potential of two different types of explants (leaf and petiole) in order to obtain shoot multiplication of Passiflora caerulea. Various concentrations of 6-benzyl amino purine (BAP), 6-furfuryl amino purine (KN) and Thidiazuron (TDZ) in combination with indole butyric acid (IBA) were used as a completely randomized design, in three replications. Results of this experiment showed that the highest regeneration frequency of the petiole explant (100%) and the maximum number of multiple shoots (8.9) was obtained in MS medium supplemented with 1.0 mg/l BAP along with 0.1 mg/l IBA. Also in leaf explants, the highest regeneration frequency (86.66%) as well as the maximum number of multiple shoots (8.6) were obtained in the above-mentioned medium. The highest rooting frequency (93.33%) was observed on MS medium supplemented with 0.5 mg/l IBA. In vitro-raised plantlets were potted and acclimatized under culture room conditions for 25–30 days before transfer to soil conditions, where the established plants showed more than 90 % survival. The described protocol had a high potential for the micropropagation of this valuable germplasm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acclimatization
 • Regeneration
 • rooting
 • Tissue culture
 1. Anand, S. P., Jayakumar, E., Jeyachandran, R., Nandagobalan, V. & Doss, A. (2012). Direct organogenesis of Passiflora foetida L. through Nodal Explants. Plant Tissue Culture and Biotechnology, 22(1), 87-91.
 2. Bellamine, J., Penel, C., Greppin, H. & Gaspar, T. (1998). Confirmation of the role of auxin and calcium in the late phases of adventitious root formation. Plant growth regulation, 26(3), 191-194.
 3. Busilacchi, H., Severin, C., Gattuso, M., Aguirre, A., Di Sapio, O. & Gattuso, S. (2008). Field culture of micropropagated Passiflora caerulea L. histological and chemical studies. Boletin Latinoam Caribe, 7, 257-263.
 4. Da Silva, C. V., De Oliveira, L. S., Loriato, V. A. P., Da Silva, L. C., De Campos, J. M. S., Viccini, L. F. & Otoni, W. C. (2011). Organogenesis from root explants of commercial populations of Passiflora edulis Sims. and a wild passion fruit species, Passiflora cincinnata Masters. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 107(3), 407-416.
 5. Dhawan, K., Dhawan, S. & Sharma, A. (2004). Passiflora: a review update. Journal of Ethnopharmacology, 94(1), 1-23.
 6. Dobránszki, J. & Teixeira Da Silva, J. A. (2010). Micropropagation of apple a review. Biotechnology Advances, 28, 462-488.
 7. Dornelas, M.C. & Vieira, M. L.C. (1994). Tissue culture studies on species of Passiflora. Plant Cell Tissue Organ Culture, 36, 211-217.
 8. Fernando, J. A., Vieira, M. L. C., Machado, S. R. & Appezzato-da-Glória, B. (2007). New insights into the in vitro organogenesis process: the case of Passiflora. Plant Cell Tissue Organ Culture, 91, 37-44.
 9. George, E. F., Hall, M. A. & De Klerk, G. J. (2008). Adventitious regeneration. In: Plant propagation by tissue culture. (3rd edn.). E.F. George, M.A. Hall and G-J, De Klerk. (Eds),  Dordrecht, Netherlands. (pp. 355-401). Springer.
 10. George, E. F. (1996). Plant propagation by tissue culture. Part 2: In practice. Second (Ed). Exegetics Limited. British Library. Edington Wilts. pp. 709.
 11. Gomez-Leyva, J. F., Martinez-Acosta, L. A., Lopez Muraira, I. G., Silos-Espino, H., Ramirez-Cervantes, F. & Andrade-Gonzalez, I. (2008). Multiple shoot regeneration of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) from a shoot apex culture system. International Journal of Botany, 4, 326-330.
 12. Gioria, R., Bosquê, G. G., Rezende, J. A. M., Amorim, L. & Kitajima, E. W.  (2000). Incidencia de viroses de maracujazeiro na Alta Paulista-SP e danos causados pelo “Passion fruit woodiness virus”. Fitopatologia Brasileira, 25, 182-189.
 13. Hesami, M. & Daneshvar, M. H. (2016). Development of a Regeneration Protocol through Indirect Organogenesis in Chenopodium quinoa Willd. Indol American Journal Agriculture Veterinary Sciences, 4(1), 25-32.
 14. Lima, R. M., Oliveira, S. M. A. & Menezes, M. (2003). Caracterizacao enzimaticae patogenicidade cruzada de Colletotrichum spp. associados a doencas depos-colheita. Fitopatologia Brasileira, 28, 620-625.
 15. Lombardi, S. P., Passos, I. R. S., Nogueira, M. C. S. & Appezzato-da-Glória, B. (2007). In vitro shoot regeneration from roots and leaf discs of Passiflora cincinnata Mast. Brazilian Archives Biology and Technology, 50, 239-247.
 16. Magyar-Tábori, K., Dobránszki, J., da Silva, J. A. T., Bulley, S. M. & Hudák, I. (2010). The role of cytokinins in shoot organogenesis in apple. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 101, 251-267.
 17. Mozaffarian, V. A. (1996). Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser, Tehran. 396 P. (in Farsi)
 18. Monteiro, A. C. B. A., Nakasawa, G. T., Mendes, B. M. J. & Rodriguez, A. P. M. (2000). Regeneração in vitro de Passiflora suberosa a partir de discos foliares. Scientia Agriculture, 57, 571-573.
 19. Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiological Plant, 15, 473-497.
 20. Murashige, T. (1980). Plant growth substances in commercial uses of tissue culture. In: Skoog, F. (Eds). Plant Growth Substances. Berlin. ( pp. 426–434) Springer-Verlag.
 21. Nascimento, K. S. & Ferreira, K. T. (2012). Estabelecimento in vitro tissue culture maracujá silvestre (Passiflora foetida L.). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 14, 138-142.
 22. Neves, L. O., Tomaz, L. & Fevereiro, M. P. S. (2001). Micropropagation of Medicago truncatula Gaertn. cv. Jemalong and Medicago truncatula ssp.Narbonensis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 67, 81-84.
 23. Nhut, D. T., Khiet, B. L. T., Thi, N. N., Thuy, D. T. T., Duy, N., Hai, N. T. & Huyen, P. X. (2007). High frequency shoot formation of yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) via thin cell layer (TCL) technology. In Jain SM and Häggman H, Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits. (pp. 417-426). Springer.
 24. Ning, G., Bai, S., Bao, M. & Liu, L. (2007). Factors affecting plantlet regeneration from in vitro cultured immature embryos and cotyledons of Prunus mume “Xue mei”. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 43, 95-100.
 25. Ozarowski, M., Błaszkiewicz, S., Gryszczynska, A., Thiem, B. & Budzianowski, J. (2012). Search for C-glycosyl flavones and phenolic acids in callus and shoot in vitro culture of Passiflora caerulea L. International conference: “Business meets science to cooperate in current topics”. Bioconnect. Poznan, Poland.
 26. Ozarowski, M., Thiem, B., Gryszczynska, A. & Budzianowski, J. (2013). Studies on in vitro seed germination and plant regeneration from mature leaf, internodal and petiol explants of Passiflora caerulea L. 56th Convention of the Polish Botanical Society, Interdisciplinary and Practical Significance of Botanical Sciences. Olsztyn, Poland.
 27. Pasternak, T., Miskolczi, P., Ayaydin, F., Mészáros, T., Dudits, D. & Fehér, A. (2000). Exogenous auxin and cytokinin dependent activation of CDKs and cell division in leaf protoplast-derived cells of alfalfa. Plant Growth Regulation, 32, 129-141.
 28. Prithviraj, H. S., Hemanth Kumar, N. K., Prakasha & Shobha, J. (2015). An efficient in vitro regenaretion of multiple shoot from leaf explant of Passiflora caerulea L. an important medicinal plant. International Journal of Recent Scientific Research, 6(11), 7263-7265.
 29. Ragavendran, C., Kamalanathan, D., Reena, G. & Natarajan, D. (2012). In vitro propagation of nodal and shoot tip explants of Passiflora foetida L. An exotic medicinal plant. Asian Journal of Plant Science and Research, 2, 707-711.
 30. Siwach, P. & Gill, A. R. (2011). Enhanced shoot multiplication in Ficus religiosa L. in the presence of adenine sulphate, glutamine and phloroglucinol. Physiology and Molecular Biology of Plants, 17(3), 271-280.
 31. Soares, W. S., Rêgo, M. M., Rêgo, E. R., Barroso, P. A., Nascimento, K. S. & Ferreira, K. T. (2012). Estabelecimento in vitro e micropropagação de maracujá silvestre (Passiflora foetida L.). Revista Brasileria de Plants Medicinais, 14, 138-142.
 32. Verdeil, J. L., Alemanno, L., Niemenak, N. & Tranbarger, T. J. (2007). Pluripotent versus totipotent plant stem cells dependence versus autonomy Trends. Plant Science, 12,245-252.
 33. Vieira, L. M., Rocha, D. I., Taquetti, M. F., Da Silva, L. C., De Campos, J. M. S., Viccini, L. F. & Otoni, W. C. (2014). In vitro plant regeneration of Passiflora setacea (Passifloraceae): the influence of explant type, growth regulators, and incubation conditions. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 50(6), 738-745.
 34. Yantcheva, A., Vlahova, M. & Antanassov, A. (1998). Direct somatic embryogenesis and plant regeneration of arnation (Dianthos caryophyllus L.). Plant Cell Reports, 18, 148-153.