بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقم‌ها و ژنوتیپ‌های امیدبخش انتخابی بادام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ملایر

3 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران

4 دانشیار، بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر کرج

چکیده

بادام  (Prunus dulcis L.) یکی از مهم‌ترین گونه­های جنس پرونوس است که بیشتر رقم‌ها و نژادگان­های آن خودناسازگار و برخی نیز دگر ناسازگارند. هرچند امروزه رقم‌های خودسازگار ایجادشده از طریق بهنژادی در دسترس است. بنابراین رقم‌های خودناسازگار برای گرده­افشانی، تلقیح و تولید نیازمند دانۀ ­گردۀ سازگار دیگر رقم‌ها هستند. در این راستا بررسی سازگاری گرده‌افشانی سه رقم تونو، شکوفه، سهند و پنج نژادگان امیدبخش انتخابی A1.16، A9.7، A8.39، A10.11،  A230 با استفاده از روش گرده‌افشانی ­کنترل‌شده انجام شد. ترکیب‌های تلاقی­ها بر پایۀ همپوشانی گلدهی در سه گروه انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که ترکیب تلاقی × A9.7تونو (با 52/60 درصد تشکیل میوه)، A9.7 × A10.11 (با 20/79 درصد تشکیل میوه) و سهند × شکوفه ( با 25/77 درصد تشکیل میوه) بالاترین درصد تشکیل میوه و بیشترین سازگاری در تلاقی­های به‌کاررفته در گروه­های مختلف را داشتند. همچنین ترکیب­ تلاقی­های × A230تونو (با 45/42 درصد تشکیل میوه) و سهند × تونو (با 52/39 درصد تشکیل میوه) 50 درصد ناسازگاری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of pollen compatibility relationships among some selected promising almond cultivars and genotypes

نویسندگان [English]

 • Mehdi Fallah 1
 • Mousa Rasouli 2
 • Yavar Sharafi 3
 • Ali Imani 4
1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture and Landscape engineering, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Horticultural Departments of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran
چکیده [English]

Almond is one of the most important Prunus species. Most almond cultivars and genotypes are self-incompatible and some others are cross-incompatible. However, recently self-incompatible cultivars developed by breeding are available. Therefore self-incompatible cultivars for pollination, fertilization and production require compatible pollen of other cultivars. In this regard the study of pollen and pistil compatibility of the three cultivars of ‘Tuono’, ‘Shokofeh’, ‘Sahand’ and promising five selected genotypes of A1.16, A9.7, A8.39, A10.11 and A230 was made using method controlled pollination and determined the fruit set percentage in the field. Crosses were performed based on flowering overlap among the three groups. Results showed that crosses of Tuono × A9.7 (60.52 % fruit set), A9.7 × A10.11 (79.20% fruit set) and Shokofeh × Sahand (77.52 % fruit set) had the highest of fruit set percentage and maximum compatibility on crosses were used in mentioned groups. Furthermore crosses of Tuono × A230 (42.45 % fruit set) and Tuono × Sahand(39.52 % fruit set) showed 50 percent incompatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • almond
 • Compatibility
 • controlled pollination
 • fruit set
 • pollinizer
 1. Bennijma, N. & Socias i Company, R. (1995). Characterization of some self-compatible almonds. II: Flower phenology & morphology. Horticultural Science, 30, 318­320.
 2. Boskovic, R., Tobutt, K.R., Duval, H., Batlle, I., Dicenta, F. & Vargas, F.J. (1999). A stylar ribonuclease assay to detect self-compatible seedlings in almond progenies. Theoretical and Applied Genetics, 99, 800-810.
 3. Dicenta, F. & Garcia, J.E. (1993). Inheritance of self-compatibility in almond. Heredity, 70, 313­317.
 4. Dicenta, F., Ortega, E., Canovas, J.A. & Egea, J. (2002). Self-pollination vs. cross-pollination in almond: pollen tube growth, fruit set & fruit characteristics. Plant Breeding, 121, 163-167.
 5. Dorostkar, M. (2005). Survey on the morphological properties of almond in Fars Province. In: Proceedings of the IV International Symposium on Pistachios & Almonds. Iranian Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran. Page 325. (in Farsi)
 6. Fallah, M., Sharafi, Y., Rasouli, M. & Imani, A. (2014). Compatibility relationships among some almond genotypes and cultivars using PCR. In: Proceeding of Iranian Society of plant physiology. 7- 9 May., Esfahan University, Esfahan, Iran, 3, 941-944. (in Farsi)
 7. Imani, A. & Talaie, A.R. (1998), Effect of culture medium type & temperature on pollen germination of almond in vitro. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 29, 79-87. (in Farsi)
 8. Kester, D. E., Gradziel, T. M. & Micke, W. C. (1994). Identifying pollen incompatibility groups in California almond cultivars. Journal of the American Society for Horticultural Science, 119, 106-109.
 9. Kester, D. E., Hansche, P., Beres, E. & Asay, R. N. (1977). Variance components & heritability of nut & kernel traits in almond. Journal of the American Society for Horticultural Science, 102, 264-266.
 10. Martinez Gomez, P., Alonso, J. M., Lopez, M., Battle, I., Ortega, E., Sanchez-perez, R. & Disenta, F. (2003). Identification of self-incompatibility alleles in almond & related Prunus species using PCR. Theorical and Applied Genetics, 123, 397-401.
 11. Mosavi, A., Fatahi, R., Zamani, Z. & Imani, A. (2009). Evaluation of Quantitative & Qualitative Characteristics of some Almond Cultivars & Genotypes. Iranian Journal of Horticultural Science, 41(20), 119-131. (in Farsi)
 12. Ortega E., Egea, J., Cánovas, J. A. & Dicenta, F. (2002). Pollen tube dynamics following half- and fullycompatible pollinations in self-compatible almond cultivars. Journal of Sexual Plant Reproduction, 15, 47-51.
 13. Ortega, E. & Dicenta, F. (2004). Suitability of four different methods to identify self-compatible Seedlings in an almond breeding program. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79(5), 747-753.
 14. Oukabli, A., Lansari, A., Wallali, D. L., Abousalim, A., Egea, J. & Michaux-Ferriere, N. (2000). Selfandcross-pollination effects on pollen tube growth and fertilization in self-compatible almond Prunus dulcis Tuono. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 75, 739-744.
 15. Rasouli, M. & Arzani, K. (2010). Effect of type pollen on the pollen tube growth and quantitative and qualitative cherry fruir cultivar Zard Daneshkadeh. Iranian Journal of Horticultural Science, 4(41), 309-318. (in Farsi)
 16. Rasouli, M. & Imani, A. (2016). Effect of supplementary pollination by different pollinizers on fruit set and nut physicochemical traits of ‘Supernova’, a self-compatible almond. Fruits, 71, 299-306.
 17. Rasouli. M., Fatahi, R., Zamani, Z. & Imani, A. (2009). Study Compatibility and Effects of pollination cultivar “Supernova” with pollen different Variety in Almond. Iranian Journal of Horticultural Science, 4(40), 61-70. (in Farsi)
 18. Sanchez-Perez, R., Dicenta, F. & martinez-Gomez, P. (2004). Identification of S-alleles in almond using multiplex PCR. Euphytica, 138, 263-269.
 19. Socias i Company, R. & Felipe, A. J. (1987). Pollen tube growth & fruit set in a self- compatible almond selection. Horticultural Science, 22, 113-116.
 20. Socias i Company, R. (1990). Breeding self-incompatibility almond. Plant Breeding Review, 8, 313-338.
 21. Socias i Company, R., Kester, D. E. & Bradley, M. V. (1976). Effect of temperature & genotype on pollen tube growth in some self-compatible & self-incompatible almond cultivars. Journal of the American Society for Horticultural Science, 101, 490-493.
 22. Sosias i Company, R. & Alonso, J. M. (2004). Cross-incompatibility of “Ferralis” & “Ferragnes” & pollination efficiency for self-compatibility transmission in almond. Euphytica, 135, 333-338.
 23. Tabebayashi, N., Brewer, P. B., Newbigin, E. & Uyenoyama, M. K. (2003). Patterns of variations within self-incompatibility loci. Molecular Biology and Evolution, 20, 1778-1794.
 24. Zeinalabedini, M. (2007). Study of genetic relationships among some of almond cultivars and Prunus related species with using SSR markers. Ph.D. thesis, Tabriz University, Iran. (in Farsi)