تأثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه‏ وری تحت فشار بر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور (Vitis vinifera)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر‌(عج) رفسنجان

2 استادیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر‌(عج) رفسنجان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تیمار پوتریسین بر کیفیت میوۀ انگور طی دوره ‏های انبارمانی اجرا شد. میوه‏ های انگور ارقام ریش‌بابا و الحقی به‌روش غوطه ‏وری تحت فشار با محلول‏های پوتریسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) تیمار شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد پس از 55 روز انبارمانی تیمار پوتریسین 1 میلی‏ مولار در رقم ریش‌بابا و غلظت 2 میلی‏ مولار در رقم الحقی به‌ترتیب با میانگین‏های 28/0 و 56/0 کیلوگرم نیرو مؤثرترین تیمارها برای حفظ سفتی بودند. همچنین تیمارهای ذکر‌شده در هر یک از ارقام پس از پایان دورۀ آزمایش کمترین درصد کاهش وزن را نسبت به شاهد نشان دادند. در رابطه با فعالیت میکروبی پس از 55 روز انبارمانی تیمار پوتریسین 2 میلی‏مولار با میانگین g-1 CFU 59/3 در رقم ریش‌بابا به ‏طور معنا‏داری کمترین میزان آلودگی را نسبت به شاهد نشان داد. میوه‏ های تیمار‌نشده کاهش در میزان ترکیبات فنلی‌کل، فعالیت ضداکسیداسیونی، اسیدیتۀ قابل تیتراسیون، شاخص‏های مختلف رنگ، افزایش کاهش وزن، pH، مواد جامد محلول کل و شاخص رسیدگی (TSS/TA) را نشان دادند. تمامی این تغییرات به‏ صورت معنا‏داری تحت‌تأثیر تیمارهای پوتریسین به تأخیر افتادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pressure infiltration of putrescine on postharvest quality of two table grape cultivars (Vitis vinifera L.)

نویسندگان [English]

  • Sare Rahimi 1
  • Seyed Hossein Mirdehghan 2
  • Majid Esmaeilzadeh 2
1 College of Agriculture, University of Vali-Asr, Rafsanjan, Iran
2 College of Agriculture, University of Vali-Asr, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

This experiment was designed to study the effect of putrescine on quality of table grapes during storage. Table grapes cvs, Rishbaba and Olhoghi were dipped in putrescine solutions (0, 1 and 2mM) by the method of pressure-infiltration. The results indicated that after 55 day of storage putrescine 1 mM in Rishbaba and at 2mM in Olhoghi cultivars were the most effective treatments in maintaining the firmness with means of 0.28 and 0.56 kgf, respectively. On the other hand, these treatments showed the lowest weight loss compared to control at the end of experiment period. In respect to the microbial activity, putrescine at 2mM decreased the infection about 3.59 CFU g-1 compared to control. Untreated fruits showed the reduction in total phenolic compounds, antioxidant activity, titratable acidity, color indices, but increment in weight loss, pH, total soluble solids and ripening index. All these changes delayed significantly by putrescine treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firmness
  • grape (Vitis vinifera L.)
  • Microbial activity
  • putrescine (polyamine)