بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه ایلام

4 دانشیار بخش باغبانی مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج

چکیده

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ارقام درگزی و هاروسوئیت به‏عنوان خیلی‏مقاوم، رقم بارتلت، حساس و رقم محمدعلی، خیلی‏حساس برای ارزیابی بیوشیمیایی انتخاب شدند. برخی آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانت شامل آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CAT)، گوایکول پراکسیداز (POX) و مقدار فنل‏کل در روزهای صفر (قبل از آلودگی) 3، 6 و 12 روز بعد از مایه‏زنی با باکتری، به‏منظور تعیین نقش آنها در مکانیزم مقاومت بعد از حملة پاتوژن انتخاب شدند. فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در ارقام خیلی‏مقاوم اختلاف معنا‏داری در مقایسه با ارقام حساس در طول دورة تلقیح داشت و در روز ششم بعد از تلقیح به حداکثر خود رسید. فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز در ارقام خیلی‏ مقاوم تا روز سوم بعد از مایه‏زنی افزایش یافت، ولی در روز ششم نسبت به ارقام حساس هم کمتر شد. حملة پاتوژن همچنین سبب افزایش در مقدار فنل‏کل در همة ارقام آلوده‏شده گردید اما تفاوت معناداری بین آنها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of changes in antioxidant enzyme and total phenol level in some pear cultivars inoculated with fire blight disease

نویسندگان [English]

  • Ali Ebadi 1
  • Javad Erfani 2
  • Hamid Abdollahi 3
  • Mohammad-Reza Fattahi Moghaddam 4
1 University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Fire blight, caused by the bacterium Erwinia amylovora, is one of the most destructive diseases of plants in the Rosaceae subfamily pomoideae. The objective of this study was to determine the level of resistance of 30 pear cultivars and describe the biochemical changes induced in some resistant and susceptible cultivars. The level of resistance was determined by the length of the fire blight lesion as a percentage of overall shoot length. Finally, ‘Dargazi’ and ‘Harrow Sweet’ as very resistance cultivars, ‘Bartlett’ as susceptible cultivar and ‘Mohamad Ali’ as a very susceptible cultivar were selected for biochemical evaluation. Some antioxidant enzymes such as ascorbate peroxidase (APX), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (POX) and total phenol content were measured at 0 (before inoculation) 3, 6 and 12 days after inoculation by Erwinia, in order to find out their resistance mechanisms when get attacked by the pathogen. Catalase and ascorbate peroxidase activity showed a significant increase in the leaves of very resistance cultivars compared with susceptible cultivars during Erwinia infection with the highest activity in 6th day after treatment. Guaiacol peroxidase activity was increased in very resistance cultivars survey until 3rd day after inoculation, but decreased even more than that in susceptible cultivars, in 6th day. Pathogen attack caused an increase in total phenol content in all infected cultivars, but significant difference was observed among cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Enzymes
  • Fire blight
  • Pear
  • resistant cultivars
  • total phenol